De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in overeenstemming gebracht met de algemene inbreng- en inkortingsregels uit het Burgerlijk Wetboek.

Lees verder

Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming was de uniformisering van de inbreng- en inkortingsregels van roerende en onroerende schenkingen. Wil men de oude regels inzake de wijze en waardering van in te brengen of in te korten schenkingen behouden, dan kan een verklaring van behoud worden afgelegd. Wanneer is nu het afleggen van een verklaring van behoud nuttig? Hoe moet een dergelijke verklaring worden afgelegd en binnen welk tijdskader moet worden gehandeld?

Lees verder

De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echter de principes waarop de DVB-formule gebaseerd is.

Lees verder

De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (ultimate beneficial owners of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van de in de lidstaten gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten verzameld te worden. Intussen werd ook reeds een vijfde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843) uitgevaardigd, dewelke onder meer een verscherping van het UBO-register en de meldingsplichtigen inhoudt. Deze Europese richtlijnen moeten omgezet worden in nationaal recht. Hieronder wordt de werking van dit UBO-register, alsook de inwerkingtreding ervan toegelicht.

Lees verder

De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Dit was ook het geval in de casus die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het hof van beroep te Gent van 31 oktober 2017. Concreet betrof het een recht van opstal waarbij de opstalhouder-vennootschap tijdens de duurtijd van het opstalrecht een dokterswoning met kabinet had opgericht. De opstalakte voorzag bij het einde van het opstalrecht in een gratis natrekking in hoofde van de opstalgevers-natuurlijke personen. Dit was evenwel buiten de fiscus gerekend die van oordeel was dat de opstalgevers hierdoor een belastbaar voordeel hadden verkregen van hun vennootschap.

Lees verder

Op 31 juli 2018 heeft de federale regering het langverwachte wetsontwerp ingediend omtrent de invoering van een optioneel stelsel van btw-heffing op de onroerende verhuur. De inwerkingtreding van die nieuwe regeling is voorzien op 1 januari 2019. Niet onbelangrijk is dat het wetsontwerp op een aantal zaken fundamenteel afwijkt van de initiële teksten. Wij overlopen samen met u de krachtlijnen van de nieuwe regeling.

Lees verder

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht zorgt voor een besparing van notariskosten via de figuur van de "anticipatieve inbreng" voor koppels die een onroerend goed aankopen voor hun huwelijk en dit goed bij hun huwelijk willen inbrengen in hun huwgemeenschap

Lees verder

DE NOODZAAK VAN MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER. WAT WIJZIGT ER DOOR DE HERVORMING VAN HET ONDERNEMINGSRECHT?

Lees verder

Over het betwisten van uw voordeel van alle aard voor een kosteloos ter beschikking gestelde woning is al heel wat inkt gevloeid. In deze video legt Mr. Tim Melis kort de verschillende opties uit, met nadruk op het verzoek tot ambtshalve ontheffing. Zo wordt onder meer toegelicht wat de voor- en nadelen hiervan zijn.

Lees verder

Het is perfect mogelijk uw effectenportefeuille weg te schenken en toch de intresten en dividenden op te strijken. Of samen met uw kinderen een tweede verblijf te kopen met de zekerheid dat u er onbelemmerd van kan genieten. Sinds vorige week zijn die planningstechnieken nog interessanter.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.