Family Wealth Advising

Geld kan ondersteuning bieden bij de vele uitdagingen in het leven. Maar rijkdom maakt niet per se gelukkig.

Een groot vermogen bemoeilijkt soms persoonlijke relaties en beïnvloedt in veel gevallen iemands identiteit. Vermogende families staan dan ook vaak voor complexe uitdagingen:

  • kinderen opvoeden in een context van overvloed
  • kunnen omgaan met plotse rijkdom
  • zich (emotioneel) kunnen verzoenen met een geërfd vermogen
  • een zinvolle invulling geven aan een leven waarin een betaalde job niet meer hoeft
  • conflicten oplossen tussen partners met een sterk uiteenlopende financiële achtergrond
  • een successieplanning opzetten waarbij het familiale vermogen over generaties heen beheerd kan worden door een verenigde familie.

Bij CAZIMIR nemen we deze uitdagingen op samen met de familie. Vaak zien we dat families zich geremd voelen om te spreken over hun vermogen. Bewuste en onbewuste barrières staan een open gesprek en een weloverwogen planning in de weg, zowel bij de ouders als bij de kinderen. Wij helpen families deze dialoog op te starten. We zorgen voor een veilige omgeving waarin we stap voor stap bespreken hoe het vermogen gestructureerd en gedeeld kan worden, op een betekenis- en respectvolle manier, die de familie verenigt.

In het bijzonder onderscheidt Magnolis zich als niet-juridische denktank. Magnolis gaat verder en betrekt experts op allerlei vakgebieden in het spel. De wisselwerking tussen Cazimir en Magnolis situeert zich tussen het niet-juridische, communicatieve en educatieve waaraan families nood hebben enerzijds, en het strategische, planmatig rechtskundige anderzijds.

Vermogende families rekenen op ons voor: het bepalen van de visie en het formuleren van heldere doelstellingen rond het familiale vermogen, de uitwerking van een governance structuur voor de familie, het bevorderen van de communicatie tussen de familieleden, het organiseren van opleidingstrajecten voor de jonge generatie, filantropie enz.

Uw persoonlijke CAZIMIR adviseur in Family Wealth Advising is Olivier De Keukelaere.