In het eerste artikel van deze nieuwe reeks inzake de fiscale procedure, komt het bericht van wijziging van aangifte aan bod. Dit document is essentieel en moet aan diverse voorwaarden beantwoorden.

Lees verder

Woont u reeds in de Verenigde Arabische Emiraten of plant u in de toekomst te verhuizen, dan is het belangrijk stil te staan bij de impact van dergelijke verhuis op de vereffening en verdeling van uw nalatenschap.

Wat vele expats reeds weten is dat er in de Verenigde Arabische Emiraten geen successierechten verschuldigd zijn in geval van overlijden van een inwoner.

Lees verder

Vorige week werd in de Kamer de programmawet goedgekeurd waarin onder andere groen licht wordt gegeven om het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van één of meerdere woning(en) op hetzelfde kadastraal perceel, dat thans geldt in 32 steden, tijdelijk (en onder grotendeels dezelfde voorwaarden) uit te breiden naar het volledige Belgische grondgebied. Een belangrijk verschil met het geldende 6% btw-tarief voor afbraak en heropbouw is dat bij het nieuwe btw-regime ook de leveringen door bouwpromotoren onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen. Kwestie van 2020 toch nog met een positieve noot af te sluiten!

In dit artikel zetten wij voor u de belangrijkste voorwaarden van het nieuwe btw-regime uiteen, waarbij evenwel niet wordt ingegaan op de enigszins afwijkende regeling die geldt wanneer de woning wordt verhuurd aan een sociaal verhuurkantoor.

Lees verder

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen.

Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van een bv of een nv, of zelfs van meerdere bv’s of nv’s, zonder dat deze eenhoofdigheid verdere gevolgen met zich meebrengt op het vlak van de aansprakelijkheid van de enige aandeelhouder, zoals wel het geval was onder het oud vennootschapsrecht.

Lees verder

Er bestaat weinig discussie over het feit dat een bestuurder tijdens zijn mandaat geen concurrentie mag aangaan met de vennootschap waarin hij bestuurder is. Dit principe werd niet in een wet ingeschreven maar wordt afgeleid uit het algemeen principe dat bestuurders hun mandaat te goeder trouw moeten uitvoeren, ook wel de loyauteitsplicht genoemd.

Lees verder

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing inhoudt? Lees het hier.

Lees verder

Over het discriminatoir karakter van de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard (VAA) van een gratis ter beschikking gestelde woning (art. 18 KB/WIB) en de mogelijkheid tot ambtshalve ontheffing voor de teveel betaalde belastingen bogen zich al verschillende hoven en rechtbanken. Inmiddels heeft ook het Grondwettelijk Hof zich in deze uitgesproken. Hieronder lichten we kort het arrest en zijn gevolgen toe.

Lees verder

Wenst u in de nabije toekomst nog Nederlands vastgoed te schenken aan uw kinderen? Dan is het aangeraden om snel te handelen! Vanaf 1 januari 2021 wijzigen namelijk de tarieven voor de overdrachtsbelasting.

Lees verder

Bij een fiscale controle vindt een rechtzetting plaats. Er worden bijkomende inkomsten belast. In het verleden mocht u op deze bijkomende grondslag alle klassieke aftrekken toepassen zoals bijvoorbeeld (vorige) verliezen. Stel dat een controleur de grondslag verhoogt met 1.000 EUR, maar de vennootschap heeft nog vorige verliezen van 5.000 EUR, dan zal u voor het gecontroleerde jaar geen bijkomende belasting betalen. Enkel het overdraagbaar verlies zal met 1.000 EUR verminderen.

Dit was vroeger zo.

Lees verder

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.