Op 23 september 2020 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, het centrale register waar alle uiteindelijke begunstigde van een vennootschap of een andere geviseerde Belgische juridische entiteit in geregistreerd staan.

Naast een aantal technische en taalkundige correcties en aanvullingen, voert het K.B. een aantal wijzigingen door.

Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en gaat dieper in op een aantal implicaties ervan.

Lees verder

De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar inkomsten te halen uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. In dat raam kondigt de regering-De Croo aan dat tevens maatregelen genomen zullen worden op vlak van transparantie en preventie. Meer specifiek vermeldt het regeerakkoord: “Daarom zullen de banksaldi van Belgische rekeningnummers overgemaakt worden aan het CAP”. Deze korte zinsnede zorgde reeds voor heel wat ophef. Is dit de facto geen opstap naar een vermogenskadaster?

Lees verder

Recent heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over de temporele werking van een verstrengde fictiebepaling (Gent 24 december 2019). De echtgenoten in het concrete dossier waren gehuwd onder het wettelijk stelsel en hadden op 7 mei 2007 een sterfhuisclausule toegevoegd via huwelijkscontract. De sterfhuisclausule voorzag dat het volledige gemeenschappelijk vermogen zou toekomen aan de echtgenote (of haar rechtsopvolgers), ongeacht of zij het langst zou leven. In casu was dit wel de meest waarschijnlijke hypothese, gelet op de verslechterende gezondheidstoestand van de echtgenoot. Uiteindelijk overleed de echtgenoot op 4 augustus 2015 en komt het volledige gemeenschappelijke vermogen terecht bij de echtgenote.

Lees verder

België kent drie samenlevingsvormen (huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning). De wettelijk samenwonende partners zijn de partners die een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand hebben afgelegd. De wettelijke samenwoners hebben een eigen statuut dat minder verregaand is dan dat van gehuwden, maar ruimer dan dat van feitelijk samenwonenden.

Net zoals gehuwden, hebben de wettelijk samenwonende partners de mogelijkheid om dringende en voorlopige maatregelen te vorderen voor de familierechtbank (voorheen: de vrederechter, wet 23 november 1998), doch sedert de invoering bestond er onenigheid over de geldigheidsduur van deze maatregelen.

Lees verder

U bent als eigenaar van een tweede verblijf niet verplicht akkoord te gaan met de belasting die de gemeente u oplegt. U kunt een bezwaarschrift tegen die belasting indienen. Een bezwaarschrift is weinig meer dan een aangetekende brief gericht aan de gemeente waarin u bezwaar aantekent tegen de taks. Dat bezwaar moet u wel binnen drie maanden na de ontvangst van de belastingbrief afleveren. Als die termijn overschreden is, wordt de belasting als definitief verworven beschouwd. De gemeente heeft na ontvangst zes maanden om te beslissen of ze het bezwaar aanvaardt of verwerpt.

Een bezwaarschrift indienen kost alleen het bedrag van de aangetekende brief. Het is perfect mogelijk een bezwaarschrift in te dienen en ook de taks te betalen. Zo voorkomt u verwijlintresten als toekomstige rechterlijke uitspraken de taks toch rechtvaardigen.

U kunt ervan uitgaan dat de gemeente uw bezwaarschrift zal verwerpen. ‘Logisch’, zegt Alexandre Missal van het advocatenkantoor Cazimir. ‘Want als een gemeente dat niet doet, creëert ze een precedent en zet ze de deur open voor nog meer bezwaarschriften.’

Lees verder

Nadat de Vlaamse erfbelasting recentelijk - meer bepaald sedert 1 september 2018 - werd gemoderniseerd en hervormd, stelt de Vlaamse regering opnieuw enkele wijzigingen voor aan de materie van de erf- en schenkbelasting.


Een eerste aanzet werd reeds gegeven in het regeerakkoord van De Vlaamse Regering 2019-2024 en de beleidsnota van minister Matthias Diependaele. Vorige week werd op de ministerraad van 18 september 2020 het voorontwerp van decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De verlenging van de risicoperiode, de begunstiging van non-profit organisaties en de invoering van een ‘vrienden erfenis’: hoe ver staan we?

Lees verder

Wat is de impact op de (schenking van) levensverzekeringen wanneer de kaasroute effectief zou verdwijnen?

Lees verder

Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de inkoop. Voor coöperatieve vennootschappen is dergelijke inkoop zelfs uitdrukkelijk verboden.

Lees verder

Gegeven is gegeven, is het adagium bij schenkingen. Alle schenkingen – behalve deze aan uw huwelijkspartner – zijn onherroepelijk. ‘De wet bepaalt dat een schenking niet kan worden teruggedraaid, behalve wegens het niet vervullen van de voorwaarden of ondankbaarheid tegenover de schenker. De wet somt vervolgens op wat er allemaal onder “ondankbaarheid” valt’, zegt Nathalie Labeeuw van het advocatenkantoor Cazimir.

Het moet gaan om een aanslag op het leven van de schenker, een begiftigde die zich schuldig maakt aan misdrijven of grove beledigingen tegenover de schenker of een weigering om een schenker in financiële nood levensonderhoud te verschaffen. Een rechtbank zal oordelen of de feiten voldoende ernstig zijn. ‘Een vertroebelde relatie of het verbreken van het contact is geen reden om een schenking ongedaan te maken’, zegt Labeeuw.

Lees verder

In Europa moet een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die als gepensioneerde verhuizen en mensen die naar het buitenland gaan om te werken. ‘Als gepensioneerde blijft u ook na de verhuizing ten laste van de Belgische sociale zekerheid. U kunt dan vanuit pakweg Portugal terugkomen naar België om zich hier te laten opereren op kosten van de Belgische sociale zekerheid’, zegt Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir. De Belgische sociale zekerheid betaalt ook ingrepen in Portugal terug, maar wel volgens de lokale regels. ‘Die zijn vaak minder gunstig dan in België, waardoor het vaak aan te raden is een bijkomende verzekering af te sluiten.’

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.