U heeft wellicht vernomen dat er recent een wetsvoorstel werd ingediend om de zogenaamde “kaasroute” af te schaffen.

Indien dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal in de toekomst steeds schenkbelasting verschuldigd zijn bij notariële schenkingen (behoudens wanneer er kan genoten worden van de gunstmaatregel voor familiale ondernemingen), zowel bij schenkingen die worden verleden voor een Belgische als voor een buitenlandse (bv. Nederlandse) notaris.

Lees verder

In de aangifte personenbelasting moet een belastingplichtige diens burgerlijke staat aangeven. In deze casus was een belastingplichtige klaarblijkelijk de kluts kwijt en had ze zich precies op dit punt vergist. Kan een dergelijke vergissing rechtgezet worden?

Lees verder

Volgens de website van de FOD Financiën kunt u een belastingverhoging krijgen wanneer uw aangifte laattijdig is ingediend, maar klopt dit wel?

Lees verder

Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het bestaan van een uiterste wilsbeschikking en erfovereenkomsten, maar wat wordt bedoeld met een uiterste wilsbeschikking en een erfovereenkomst en hoe kan u het bestaan hiervan terugvinden?

Lees verder

Sinds de invoering van artikel 205/5, §1 WIB bij de hervorming van de vennootschapsbelasting beschikken vennootschappen over de mogelijkheid tot fiscale consolidatie, althans de light version. Vennootschappen en hun vaste inrichtingen hebben hierdoor vanaf inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020) de mogelijkheid om binnen een groep, waarvan elke partij deel uitmaakt, het verlies van een vennootschap te compenseren met de winst van een andere vennootschap (de zogenaamde “groepsbijdrage”). Dit heeft als voornaamste gevolg dat de belastbare grondslag bij de winstgevende vennootschap wordt verlaagd.

Lees verder

Nu we weten wanneer er sprake is van het indienen van een aangifte van nalatenschap, staan wij even stil bij de verschillende onderdelen van de aangifte. Het modelformulier vraagt naar een reeks identiteitsgegevens van diverse personen, maar wiens gegevens moeten nu waar worden ingevuld en welke informatie moet men hier nu opnemen?

Lees verder

Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren.

In dit artikel zetten wij voor u enkele opvallende nieuwigheden met betrekking tot de algemene basiskenmerken van bepaalde zakelijke rechten uiteen om te kunnen besluiten tot een eerste kritische blik op de gevolgen van deze vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering voor de fiscaliteit en voor de vermogensplanning.

Lees verder

Wij berichtten u reeds over het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020, waarbij de regering gelet op de huidige crisissituatie maatregelen nam om tegemoet te komen aan de bekommernissen dat rechtshandelingen niet tijdig kunnen worden verricht en de dienstverlening van de rechtbank gehinderd zou kunnen worden door de vereiste van een pleitzitting met partijen en/of advocaten alvorens een zaak in beraad genomen kan worden.

De einddatum van de periode waarin deze maatregelen van kracht zijn, kon overeenkomstig het KB nr. 2 van 9 april 2020 nog steeds worden aangepast, in functie van de evolutie van de “Corona-crisis”. Een verlenging bleef niet achterwege want op 28 april 2020 verscheen een Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2.

Lees verder

Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap.

In deze nieuwe reeks, zullen wij in verschillende topics de aangifte van nalatenschap bespreken. Op die manier proberen wij u wegwijs te maken met het (eventueel zelf) indienen van de aangifte van nalatenschap.

Lees verder

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. In navolging van onze eerdere artikels gaan we in dit artikel dieper in op de gevolgen van dit virus op het opstellen van een zorgvolmacht.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.