Voor het vijfde jaar op rij heeft Roularta (de uitgever van Trends) de Trends Legal Awards georganiseerd, een evenement dat de meest performante advocatenkantoren van België bekroont. De laureaten werden gekozen door een onafhankelijke jury. Nieuw dit jaar is dat de onafhankelijke Belgische kantoren in de verf werden gezet. Daarbij sleepten de Cazimir Advocaten de prijs voor Best Independent Belgian Law Firm in Tax Law voor 2018 in de wacht!

Lees verder

Sinds de Wet van 22 april 2003 kunnen echtgenoten met kinderen uit een vorige relatie bij huwelijkscontract een regeling treffen over hun erfrechten in elkaars nalatenschap. Dit vormt een toegelaten uitzondering op de algemene regel dat men geen overeenkomsten mag sluiten over niet-opengevallen nalatenschappen.

Lees verder

Een vennootschap voert aanzienlijke werken uit aan het onroerend goed waarvan zij het vruchtgebruik bezit. Moet de blote eigenaar hiervoor een vergoeding betalen aan de vruchtgebruiker? En zo ja, hoe wordt deze berekend? Op deze vragen geeft het hof van beroep te Bergen een antwoord (Bergen, 1 juni 2018).

Lees verder

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Specifiek voor de levensverzekering heeft het nieuwe erfrecht een wijziging inzake de inbrengregels van de verzekeringsprestaties tot gevolg. De inbreng- en inkortingsregels van begunstigingen via levensverzekering worden in overeenstemming gebracht met de algemene inbreng- en inkortingsregels uit het Burgerlijk Wetboek.

Lees verder

Op 1 september 2018 is het hervormde erfrecht in werking getreden. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming was de uniformisering van de inbreng- en inkortingsregels van roerende en onroerende schenkingen. Wil men de oude regels inzake de wijze en waardering van in te brengen of in te korten schenkingen behouden, dan kan een verklaring van behoud worden afgelegd. Wanneer is nu het afleggen van een verklaring van behoud nuttig? Hoe moet een dergelijke verklaring worden afgelegd en binnen welk tijdskader moet worden gehandeld?

Lees verder

De discussie over de waardering van het vruchtgebruik lijkt wel een never ending story. Sinds 2016 heeft de Dienst Voorafgaande Beslissingen haar eigen formule geïntroduceerd. Die formule wordt vandaag door de fiscus toegepast als “rule of thumb” bij een controle. Recente rechtspraak bekritiseert echter de principes waarop de DVB-formule gebaseerd is.

Lees verder

De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (ultimate beneficial owners of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de gegevens van de uiteindelijke begunstigden van de in de lidstaten gevestigde vennootschappen en andere juridische entiteiten verzameld te worden. Intussen werd ook reeds een vijfde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/843) uitgevaardigd, dewelke onder meer een verscherping van het UBO-register en de meldingsplichtigen inhoudt. Deze Europese richtlijnen moeten omgezet worden in nationaal recht. Hieronder wordt de werking van dit UBO-register, alsook de inwerkingtreding ervan toegelicht.

Lees verder

De onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, opstal, erfpacht) worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Dit was ook het geval in de casus die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van het hof van beroep te Gent van 31 oktober 2017. Concreet betrof het een recht van opstal waarbij de opstalhouder-vennootschap tijdens de duurtijd van het opstalrecht een dokterswoning met kabinet had opgericht. De opstalakte voorzag bij het einde van het opstalrecht in een gratis natrekking in hoofde van de opstalgevers-natuurlijke personen. Dit was evenwel buiten de fiscus gerekend die van oordeel was dat de opstalgevers hierdoor een belastbaar voordeel hadden verkregen van hun vennootschap.

Lees verder

Op 31 juli 2018 heeft de federale regering het langverwachte wetsontwerp ingediend omtrent de invoering van een optioneel stelsel van btw-heffing op de onroerende verhuur. De inwerkingtreding van die nieuwe regeling is voorzien op 1 januari 2019. Niet onbelangrijk is dat het wetsontwerp op een aantal zaken fundamenteel afwijkt van de initiële teksten. Wij overlopen samen met u de krachtlijnen van de nieuwe regeling.

Lees verder

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht zorgt voor een besparing van notariskosten via de figuur van de "anticipatieve inbreng" voor koppels die een onroerend goed aankopen voor hun huwelijk en dit goed bij hun huwelijk willen inbrengen in hun huwgemeenschap

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.