Nadat de Vlaamse erfbelasting recentelijk - meer bepaald sedert 1 september 2018 - werd gemoderniseerd en hervormd, stelt de Vlaamse regering opnieuw enkele wijzigingen voor aan de materie van de erf- en schenkbelasting.


Een eerste aanzet werd reeds gegeven in het regeerakkoord van De Vlaamse Regering 2019-2024 en de beleidsnota van minister Matthias Diependaele. Vorige week werd op de ministerraad van 18 september 2020 het voorontwerp van decreet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De verlenging van de risicoperiode, de begunstiging van non-profit organisaties en de invoering van een ‘vrienden erfenis’: hoe ver staan we?

Lees verder

Wat is de impact op de (schenking van) levensverzekeringen wanneer de kaasroute effectief zou verdwijnen?

Lees verder

Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de inkoop. Voor coöperatieve vennootschappen is dergelijke inkoop zelfs uitdrukkelijk verboden.

Lees verder

Gegeven is gegeven, is het adagium bij schenkingen. Alle schenkingen – behalve deze aan uw huwelijkspartner – zijn onherroepelijk. ‘De wet bepaalt dat een schenking niet kan worden teruggedraaid, behalve wegens het niet vervullen van de voorwaarden of ondankbaarheid tegenover de schenker. De wet somt vervolgens op wat er allemaal onder “ondankbaarheid” valt’, zegt Nathalie Labeeuw van het advocatenkantoor Cazimir.

Het moet gaan om een aanslag op het leven van de schenker, een begiftigde die zich schuldig maakt aan misdrijven of grove beledigingen tegenover de schenker of een weigering om een schenker in financiële nood levensonderhoud te verschaffen. Een rechtbank zal oordelen of de feiten voldoende ernstig zijn. ‘Een vertroebelde relatie of het verbreken van het contact is geen reden om een schenking ongedaan te maken’, zegt Labeeuw.

Lees verder

In Europa moet een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die als gepensioneerde verhuizen en mensen die naar het buitenland gaan om te werken. ‘Als gepensioneerde blijft u ook na de verhuizing ten laste van de Belgische sociale zekerheid. U kunt dan vanuit pakweg Portugal terugkomen naar België om zich hier te laten opereren op kosten van de Belgische sociale zekerheid’, zegt Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir. De Belgische sociale zekerheid betaalt ook ingrepen in Portugal terug, maar wel volgens de lokale regels. ‘Die zijn vaak minder gunstig dan in België, waardoor het vaak aan te raden is een bijkomende verzekering af te sluiten.’

Lees verder

Het voordeel van een huwelijkscontract is dat u de verdeling van uw huwelijksvermogen beter kunt afstemmen op uw persoonlijke situatie. Wie in het huwelijksbootje stapt en geen huwelijkscontract opstelt, valt automatisch onder het ‘wettelijk stelsel’. In dat stelsel behouden de echtgenoten hun eigen vermogen en bouwen ze tijdens het huwelijk een gemeenschappelijk vermogen op.

Maar op het moment dat een van de partners overlijdt, is de situatie niet zo eenduidig. ‘De omvang van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in het wettelijk stelsel hangt af van de personen met wie de langstlevende echtgenoot in samenloop tot de nalatenschap komt’, zegt Nathalie Labeeuw van het advocatenkantoor Cazimir. ‘Zijn er bijvoorbeeld kinderen, dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de hele nalatenschap. Zijn er geen kinderen of ouders meer van de overleden echtgenoot, en zijn er wel broers of zussen, dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de erflater en de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen.’

Lees verder

In de aangifte van nalatenschap moet het vermogen van de overledene worden opgelijst. Een correcte en volledige opgave van het vermogen is van groot belang, daar de erfbelasting hierop wordt berekend. Uiteraard zal het (al dan niet per vergissing) vergeten van bepaalde goederen of het te laag waarderen van de goederen aanleiding geven tot een belastingverhoging.

Lees verder

De Vlaamse Belastingsdienst heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het splitsen van twee bestaande polissen in tweemaal drie afzonderlijke verzekeringspolissen ingevolge de verzekeringsgift.

Lees verder

Op 23 juni 2020 heeft de Nederlandse Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat zorgt voor de introductie in Nederland van het - intussen in België gekende - UBO-register. In tegenstelling tot België heeft men in Nederland niet gekozen voor een nieuw afzonderlijk register, maar wel voor een uitbreiding van het bestaande handelsregister. Hoewel de implementatiedatum van de Europese richtlijn die het opzetten van nationaal UBO-register oplegt reeds op 10 januari van dit jaar is verstreken, zal het Nederlandse UBO-register pas in werking treden op 27 september 2020. Bovendien krijgen bestaande entiteiten vanaf 27 september 2020 18 maanden de tijd om de registratie te voltrekken. Hierna worden aan de hand van zes vragen de belangrijkste bepalingen van de Nederlandse UBO-wetgeving toegelicht.

Lees verder

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplitste inschrijving tot gevolg (bijvoorbeeld schenkingen van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik). Het standpunt kwam er de facto op neer dat steeds (Vlaamse) schenkbelasting moest worden betaald, bij gebreke waaraan de (hogere) erfbelasting verschuldigd zou zijn bij overlijden van de schenker, ook indien deze laatste nog meer dan drie jaar zou leven na het moment van de schenking.

De vernietiging van dit standpunt had ook verregaande gevolgen voor de gesplitste aankoop gecombineerd met een voorafgaande schenking. Hoe ziet de situatie er ondertussen precies uit voor een gesplitste aankoop in Vlaanderen?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.