VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige nalatenschap. Op die manier worden latere discussies tussen de kinderen vermeden over de behandeling van de schenkingen.

Op 18 maart 2019 besliste VLABEL dat de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst moet worden beschouwd als een onrechtstreekse schenking door de ouder(s) aan het kind dat de schuldvordering verkrijgt. Fiscaal had dit tot gevolg dat op de waarde van de schuldvordering schenk- of erfbelasting verschuldigd was in de rechte lijn (tussen ouder en kind). Een jaar later, op 14 april 2020, beslist VLABEL het geweer van schouder te veranderen, nadat de eerste versie van het standpunt (terecht) veel kritiek oogstte vanuit de rechtsleer. VLABEL zal de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst fiscaal neutraal behandelen.

Lees verder

In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse belastingdienst en de belastingplichtige.

Bij elke aangifte van nalatenschap met Belgisch onroerend goed zal men de verschillende waarderingsmogelijkheden goed moeten overwegen. Indien er meerdere Belgische onroerende goederen zijn, kan men zelfs een verschillende keuze maken voor ieder onroerend goed. Voor in België gelegen onroerende goederen beschikt iedere belastingplichtige over drie mogelijkheden.

Lees verder

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. We hebben het in wat volgt over de schriftelijke behandeling van burgerlijke zaken.

Lees verder

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. Vanaf het ingaan van de lockdown light en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, bestaat immers het risico dat rechtshandelingen niet tijdig kunnen worden verricht.

Door de regering werd een koninklijk besluit in het leven geroepen om in deze uitzonderlijke periode tegemoet te komen aan onze bekommernissen. We bespreken hierna de krachtlijnen van dit koninklijk besluit, waarbij wij een antwoord trachten te formuleren op de belangrijkste vragen die hierover kunnen rijzen met betrekking tot uw burgerlijke procedure. We starten met de verlenging van termijnen en de mogelijke consequenties.

Lees verder

Met haar recente KB wenst de Federale Overheid een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Naast enkele beperkte maatregelen voor het bestuur, voorziet het KB ook een oplossing voor het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Lees verder

Het samenscholingsverbod hoeft niet de lamlegging van het beleid van onze ondernemingen te betekenen. Recentelijk heeft de Federale Overheid een KB gepubliceerd om een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Dit KB, dat voornamelijk betrekking heeft op het organiseren van algemene vergaderingen van aandeelhouders, houdt ook enkele regels in voor de bestuursorganen.

Lees verder

Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Een bestuurder-werknemer die deze bepalingen niet respecteert, wordt beschouwd als een zelfstandige en loopt het risico strafrechtelijk te worden gesanctioneerd.

Lees verder

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven en op de praktijk van de vermogensplanning. In dit artikel bespreken wij meer in detail de actuele mogelijkheden voor het doen en registreren van schenkingen in het Vlaams gewest.

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen, maar die heeft als nadeel dat de besluiten met eenparigheid van stemmen moeten genomen worden. Er moet dus een alternatief gevonden worden om besluiten te nemen zelfs indien niet alle bestuursleden akkoord gaan met de beslissing.

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de bevoegdheid van een (gedelegeerd) bestuurder om alleen te besturen. Maar wat als beslissingen dus samen moeten worden genomen, al dan niet via een collegiaal orgaan (raad van bestuur of college) ?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.