DE NOODZAAK VAN MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER. WAT WIJZIGT ER DOOR DE HERVORMING VAN HET ONDERNEMINGSRECHT?

Lees verder

Over het betwisten van uw voordeel van alle aard voor een kosteloos ter beschikking gestelde woning is al heel wat inkt gevloeid. In deze video legt Mr. Tim Melis kort de verschillende opties uit, met nadruk op het verzoek tot ambtshalve ontheffing. Zo wordt onder meer toegelicht wat de voor- en nadelen hiervan zijn.

Lees verder

Op 13 juli 2017 besliste uiteindelijk ook de Brusselse wetgever om middels een ordonnantie artikel 5 van het Brusselse Wetboek Successierechten aan te passen, teneinde de toepassing van zogenaamde “sterfhuisclausules” uit de praktijk te bannen.

Lees verder

Het is perfect mogelijk uw effectenportefeuille weg te schenken en toch de intresten en dividenden op te strijken. Of samen met uw kinderen een tweede verblijf te kopen met de zekerheid dat u er onbelemmerd van kan genieten. Sinds vorige week zijn die planningstechnieken nog interessanter.

Lees verder

De bezwaarprocedure in de inkomstenbelastingen is gekend. De belastingplichtige gaat niet akkoord met de verschuldigde belasting (meestal in het kader van een supplementaire taxatie). Dan moet tijdig een bezwaarschrift ingediend worden. Vervolgens zal de Adviseur-generaal (in de praktijk een door hem gedelegeerd ambtenaar) een directoriale beslissing treffen waarin hij de belastingplichtige gelijk dan wel ongelijk geeft. Krijgt de belastingplichtige ongelijk, blijft slechts één betwistingsmogelijkheid open: de rechtbank.

Lees verder

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet geregistreerd, en werd er dus geen schenkbelasting betaald, dan zou bij overlijden van de schenker steeds (de hogere) erfbelasting verschuldigd zijn, ook indien de schenker nog meer dan drie jaar na de schenking in leven blijft. Dit standpunt werd door de Raad van State vernietigd.

Lees verder

De hervorming van het erfrecht kwam tot stand door de Erfwet van 31 juli 2017. Eén jaar na publicatie, met name op 1 september 2018, treedt het nieuwe erfrecht in werking. Nog voor de inwerkingtreding zijn er enkele kinderziektes de kop opgedoken, zodanig dat de wetgever probeert in te grijpen nog voor het nieuwe erfrecht van kracht zal gaan.

Op 23 mei 2018 werd bijgevolg een reeks amendementen ingediend. Hieronder lichten wij toe wat deze veranderingen betekenen voor de hervorming van het erfrecht indien de reparatiewet wordt aangenomen op basis van deze amendementen.

Lees verder

Waarom schenken voor 1 september 2018? De flexibele planningstechniek van een schenking tussen echtgenoten heeft vandaag impact op de positie van de kinderen die zal wijzigen ingevolge het nieuwe erfrecht. Wenst u nog te genieten van deze planningstechniek, dan moet er tijdig worden gehandeld.

Lees verder

Voor de waardering van het voordeel van alle aard m.b.t. een door de werkgever toegekende GSM/smartphone en het bijbehorende abonnement kan er sinds 1 januari 2018 beroep gedaan worden op de nieuwe forfaitaire waardering van artikel 18, §3 punt 10 KB/WIB92.

Lees verder

De hervorming van het huwelijksvermogensrecht is in aantocht. Eén van de krachtlijnen van deze hervorming is gericht op een huwelijksvermogensrechtelijk neutraal en verruimd erfrecht voor de langstlevende echtgenoot. Dit brengt met zich mee dat het wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgenoot in welbepaalde omstandigheden ingrijpend wordt gewijzigd.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.