Nu we weten wanneer er sprake is van het indienen van een aangifte van nalatenschap, staan wij even stil bij de verschillende onderdelen van de aangifte. Het modelformulier vraagt naar een reeks identiteitsgegevens van diverse personen, maar wiens gegevens moeten nu waar worden ingevuld en welke informatie moet men hier nu opnemen?

Lees verder

Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren.

In dit artikel zetten wij voor u enkele opvallende nieuwigheden met betrekking tot de algemene basiskenmerken van bepaalde zakelijke rechten uiteen om te kunnen besluiten tot een eerste kritische blik op de gevolgen van deze vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering voor de fiscaliteit en voor de vermogensplanning.

Lees verder

Wij berichtten u reeds over het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020, waarbij de regering gelet op de huidige crisissituatie maatregelen nam om tegemoet te komen aan de bekommernissen dat rechtshandelingen niet tijdig kunnen worden verricht en de dienstverlening van de rechtbank gehinderd zou kunnen worden door de vereiste van een pleitzitting met partijen en/of advocaten alvorens een zaak in beraad genomen kan worden.

De einddatum van de periode waarin deze maatregelen van kracht zijn, kon overeenkomstig het KB nr. 2 van 9 april 2020 nog steeds worden aangepast, in functie van de evolutie van de “Corona-crisis”. Een verlenging bleef niet achterwege want op 28 april 2020 verscheen een Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2.

Lees verder

Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap.

In deze nieuwe reeks, zullen wij in verschillende topics de aangifte van nalatenschap bespreken. Op die manier proberen wij u wegwijs te maken met het (eventueel zelf) indienen van de aangifte van nalatenschap.

Lees verder

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven. In navolging van onze eerdere artikels gaan we in dit artikel dieper in op de gevolgen van dit virus op het opstellen van een zorgvolmacht.

Lees verder

VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige nalatenschap. Op die manier worden latere discussies tussen de kinderen vermeden over de behandeling van de schenkingen.

Op 18 maart 2019 besliste VLABEL dat de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst moet worden beschouwd als een onrechtstreekse schenking door de ouder(s) aan het kind dat de schuldvordering verkrijgt. Fiscaal had dit tot gevolg dat op de waarde van de schuldvordering schenk- of erfbelasting verschuldigd was in de rechte lijn (tussen ouder en kind). Een jaar later, op 14 april 2020, beslist VLABEL het geweer van schouder te veranderen, nadat de eerste versie van het standpunt (terecht) veel kritiek oogstte vanuit de rechtsleer. VLABEL zal de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst fiscaal neutraal behandelen.

Lees verder

In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse belastingdienst en de belastingplichtige.

Bij elke aangifte van nalatenschap met Belgisch onroerend goed zal men de verschillende waarderingsmogelijkheden goed moeten overwegen. Indien er meerdere Belgische onroerende goederen zijn, kan men zelfs een verschillende keuze maken voor ieder onroerend goed. Voor in België gelegen onroerende goederen beschikt iedere belastingplichtige over drie mogelijkheden.

Lees verder

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. We hebben het in wat volgt over de schriftelijke behandeling van burgerlijke zaken.

Lees verder

COVID-19 heeft een enorme impact op ons dagelijkse leven. Ook voor de burgerlijke procedure waarin u betrokken bent, kan de huidige crisis een impact hebben. Vanaf het ingaan van de lockdown light en de daaruit voortvloeiende beperkingen van het openbaar leven en de bewegingsvrijheid, bestaat immers het risico dat rechtshandelingen niet tijdig kunnen worden verricht.

Door de regering werd een koninklijk besluit in het leven geroepen om in deze uitzonderlijke periode tegemoet te komen aan onze bekommernissen. We bespreken hierna de krachtlijnen van dit koninklijk besluit, waarbij wij een antwoord trachten te formuleren op de belangrijkste vragen die hierover kunnen rijzen met betrekking tot uw burgerlijke procedure. We starten met de verlenging van termijnen en de mogelijke consequenties.

Lees verder

Met haar recente KB wenst de Federale Overheid een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Naast enkele beperkte maatregelen voor het bestuur, voorziet het KB ook een oplossing voor het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.