Een belastingplichtige die geconfronteerd wordt met een overbelasting die voortvloeit uit een materiële vergissing, een dubbele belasting of een nieuw feit kan een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen, om de terugbetaling te verkrijgen van deze overbelasting. Is dit ook nog mogelijk na een afgewezen bezwaarschrift?

Lees verder

Ten gevolge van de hervorming van het ondernemingsrecht wordt een nieuw (moderner) ondernemingsbegrip ingevoerd. Dat zal onder andere een belangrijke impact teweegbrengen op uw maatschap!

Lees verder

In een recent gepubliceerd vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, blijkt dat de administratie het begrip overmacht soms erg ruim interpreteert.

Lees verder

In een recent antwoord op een parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën bevestigd dat de moratoriuminteresten beginnen te lopen zodra ‘de ingebrekestelling rechtsgeldig samen met het bezwaarschrift of met het verzoek tot ambtshalve ontheffing’ werd ter kennis gebracht van de fiscale administratie. Minder duidelijk betreft de vraag vanaf wanneer de moratoriuminteresten effectief beginnen te lopen.

Lees verder

In het verleden stond reeds vast dat een schenking als voorschot op erfdeel kon worden omgevormd naar een schenking buiten deel, maar de omvorming van een schenking in de omgekeerde richting was niet vrij van discussie. In het licht van de principes van de onherroepelijkheid van schenkingen en het verbod van erfovereenkomsten waren er uiteenlopende visies aangaande de omvorming van een schenking buiten deel naar een schenking als voorschot op erfdeel. Dit terwijl de andere richting wel wettelijk geregeld was.

Lees verder

Belastingplichtigen hebben het recht om beroepskosten af te trekken van hun belastbare beroepsinkomsten (artikel 49 WIB92). Werknemers, zelfstandige bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten en genieters van baten hebben hierbij de keuze: ofwel nemen zij de werkelijke kosten in aftrek, ofwel opteren zij voor een wettelijk vastgelegd forfaitaire bedrag.

Lees verder

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), opent dit nieuw arrest wel de mogelijkheid voor boetes of dwangsommen indien België haar wetgeving niet aanpast.

Lees verder

De Europese rechters tikken ons land op de vingers omdat het verblijven van Belgen in het buitenland anders taxeert dan woningen in eigen land. Belgen kunnen het arrest aangrijpen in rechtszaken met de fiscus. In De Tijd van deze week bespreken Wim Vermeulen en Michael Joosen de gevolgen.

Lees verder

In de praktijk komen wedersamengestelde gezinnen meer en meer voor en is een klassiek kerngezin dat bestaat uit gehuwde ouders met hun gemeenschappelijke kinderen niet langer de regel. In wedersamengestelde gezinnen leidt het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gehele nalatenschap dan ook dikwijls tot conflicten met niet-gemeenschappelijke kinderen. De kinderen en/of de langstlevende echtgenoot wensen vaak niet langer in deze vruchtgebruik/blote eigendom-verhouding te blijven zitten.

Lees verder

Ondernemingen organiseren vaak evenementen om bepaalde producten of diensten in de kijker te zetten. Het is gebruikelijk om de aanwezige gasten tijdens deze evenementen een hapje of een drankje aan te bieden.

Het administratief standpunt m.b.t. de aftrekbaarheid inzake de BTW voor deze kosten verschilde tot voor kort van het administratief standpunt m.b.t. de aftrekbaarheid inzake de directe belastingen.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.