Het samenscholingsverbod hoeft niet de lamlegging van het beleid van onze ondernemingen te betekenen. Recentelijk heeft de Federale Overheid een KB gepubliceerd om een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Dit KB, dat voornamelijk betrekking heeft op het organiseren van algemene vergaderingen van aandeelhouders, houdt ook enkele regels in voor de bestuursorganen.

Lees verder

Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Een bestuurder-werknemer die deze bepalingen niet respecteert, wordt beschouwd als een zelfstandige en loopt het risico strafrechtelijk te worden gesanctioneerd.

Lees verder

COVID-19 heeft een rechtstreekse impact op ons dagelijks leven en op de praktijk van de vermogensplanning. In dit artikel bespreken wij meer in detail de actuele mogelijkheden voor het doen en registreren van schenkingen in het Vlaams gewest.

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen, maar die heeft als nadeel dat de besluiten met eenparigheid van stemmen moeten genomen worden. Er moet dus een alternatief gevonden worden om besluiten te nemen zelfs indien niet alle bestuursleden akkoord gaan met de beslissing.

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

In ons vorig artikel bespraken we de bevoegdheid van een (gedelegeerd) bestuurder om alleen te besturen. Maar wat als beslissingen dus samen moeten worden genomen, al dan niet via een collegiaal orgaan (raad van bestuur of college) ?

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het de ondernemers niet gemakkelijk zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in onze ondernemingen. In een korte reeks zullen wij u enkele alternatieven en aandachtspunten hierover toelichten.

Door het ingevoerde samenscholingsverbod is het onmogelijk geworden bestuursleden fysiek samen te brengen teneinde beleidsbeslissingen te nemen. Een reflex zou kunnen zijn dat u als (gedelegeerd) bestuurder voortaan dan maar alleen en zelfstandig deze beslissingen zou nemen. Maar kan en mag u dit wel ?

Lees verder

COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven. De huidige crisis vertraagt de dagelijkse gang van zaken en geeft sommigen onder ons meer tijd om na te denken over belangrijke zaken.

In dit artikel bespreken wij de belangrijkste praktische gevolgen van de huidige crisismaatregelen op het gebied van vermogensplanning, waarbij wij ons focussen op datgene dat wél nog mogelijk blijft.

Lees verder

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits betaling van het (vaak lagere) verkooprecht) over naar de langstlevende partner. Maar ook in een aantal andere specifieke gevallen (ook tussen echtgenoten) biedt het beding van aanwas een oplossing. Opdat echter vanuit fiscaal oogpunt de volledige fiscale doorwerking van een beding van aanwas zou worden aanvaard, moet - althans volgens VLABEL - voldaan zijn aan verschillende vereisten.

Lees verder

VLABEL beschouwt de periode met verstrengde corona-maatregelen als een situatie van overmacht. Daarom heeft VLABEL aangegeven een tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap toe te kennen.

Zie hierover ook het artikel van N. Labeeuw en A. Coveliers in Nieuwsbrief Successierechten 2020, nr. 3, 9 e.v.

Lees verder

Het Hof van Beroep van Antwerpen oordeelde op 22 oktober 2019 dat geen toepassing kon worden gemaakt van het progressievoorbehoud zoals vervat in artikel 155 WIB “in de mate dat deze maatregel verder gaat dan hetgeen gesteld wordt in artikel 23, §1 DBV”. Hiermee stelt het hof paal en perk aan de praktijk van de fiscale Administratie in haar toepassing van het progressievoorbehoud, althans met betrekking tot de uitkering van lijfrenten in de verhouding tussen België en Nederland. Omdat de uitkeringen in België aan een afzonderlijk tarief zouden onderworpen worden, kunnen deze bedragen, aldus het hof, niet mee in rekening worden gebracht bij de berekening van het toepasselijke progressief tarief. Op welke redenering het Hof zich baseert, of deze ook kan doorgetrokken worden naar andere bilaterale verhoudingen, en of de redenering ook van toepassing is op andere afzonderlijk getaxeerde inkomsten wordt in dit artikel uiteengezet.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.