De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen omspringen met enkele van deze nieuwe instrumenten.

Lees verder

Op 3 mei 2017 nam VLABEL standpunt in over de fiscale gevolgen van een gesplitste aankoop betreffende de specifieke situatie van een woning in aanbouw (of nog volledig te bouwen). In Nieuwsbrief Notariaat 2018/3 wordt dit standpunt door Tim Melis en Rosanne Van Gael, twee van onze collega’s, uitgebreid toe- en doorgelicht. Welke situaties worden door voornoemd standpunt geviseerd?

Lees verder

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding betrekking heeft bij het overlijden van de eerststervende contractspartij vrij van schenk- of erfbelasting toe aan de langstlevende contractpartij. VLABEL publiceerde hieromtrent recent een omstreden standpunt. Hieronder een korte bespreking.

Lees verder

In het beruchte Corsan-dossier heeft het Hof van Beroep van Antwerpen op 6 februari 2018 het hoger beroep tegen de weigering tot aflevering van de eindattesten onontvankelijk verklaard. Hiermee wordt het voor de getroffen belastingplichtigen quasi onmogelijk om nog aan te tonen dat het fiscaal voordeel van de tax shelter terecht werd verkregen. Zo lichtte collega Tom Engelen gisteren ook toe in De Tijd.

Lees verder

U bent ongetwijfeld op de hoogte van de recente rechtspraak van de hoven van beroep van Gent (24 mei 2016 en 25 april 2017) en Antwerpen (24 januari 2017 en 27 juni 2017) waarin een nieuwe visie ontwikkeld is over de berekening van het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een woning.

Inmiddels heeft het hof van beroep te Gent zich opnieuw uitgesproken in de zaak waarin reeds op 24 mei 2016 een uitspraak was geveld. Volgens berichten uit de media heeft ook de Minister van Financiën inmiddels gereageerd.

Lees verder

In Bericht aan het Notariaat 2017/4 vertellen Sofie Longerstay en Nathalie Labeeuw meer over het recht van terugname van een na de inbreng bebouwde bouwgrond en de nieuwe globale en punctuele erfovereenkomsten.

Lees verder

Anderhalf jaar terug is er veel deining ontstaan toen VLABEL in een ruling beslist had dat er sprake was van fiscaal misbruik, omdat de schenkers zich alle beschikkingsbevoegdheid voorbehouden hadden door de activa in een burgerlijke maatschap in te brengen voorafgaand aan de schenking.

Lees verder

Het Koninklijk Besluit van 28 januari 2018 bepaalt nu welke de rentevoeten zijn op basis waarvan het voordeel van alle aard wordt berekend voor de vanaf 1 januari 2017 gesloten leningsovereenkomsten.

Lees verder

Zoals reeds enige tijd geleden aangekondigd, stond de verlaging en de hervorming van de erfbelasting op de politieke agenda. Op vrijdag 23 februari 2018 was het eindelijk zover: een akkoord werd bereikt binnen de Vlaamse regering.

Lees verder

Zoals de meesten ondertussen reeds weten, wordt het erfrecht grondig hervormd en zal deze hervorming in werking treden op 1 september 2018. Nalatenschappen die openvallen na deze datum zullen onderhevig zijn aan de nieuwe erfregels. Eén van de grote pijlers van deze hervorming heeft betrekking op de inbrengregels.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.