Een huis in Spanje of Frankrijk lijkt aantrekkelijk, maar is het ook een goede investering?

‘Wie in het buitenland wil kopen, moet zijn research goed doen. Voor een buitenlands tweede verblijf is men vaak minder goed voorbereid en wordt er sneller beslist’, zegt Wim Vermeulen van ons kantoor in De Tijd.

Lees verder

Het begrip “dagelijks bestuur” werd niet gedefinieerd in het Wetboek van Vennootschappen, wat ertoe leidde dat de rechtspraak zelf een beschrijving heeft moeten destilleren. De druk op de wetgever was dan ook groot om met de invoering van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) een antwoord te bieden aan de onzekerheid die was gegroeid. Het WVV heeft hier gehoor aan gegeven door een wettelijke definitie van “dagelijks bestuur” te introduceren, en door hierbij haar toepassingsgebied te verruimen.

Lees verder

De werknemer / bedrijfsleider die een woning kosteloos ter beschikking krijgt gesteld door een rechtspersoon werd tot voor kort als volgt belast: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8. Stelde een natuurlijke persoon eenzelfde woning kosteloos ter beschikking, dan bedroeg het belastbaar voordeel slechts “geïndexeerd KI x 100/60”. Meer dan 3 jaar geleden werd er al geoordeeld dat het voordeel van alle aard op een discriminerende wijze werd berekend. Artikel 18 KB/WIB kon (op dit punt) niet langer worden toegepast. Inmiddels betreft het vaststaande rechtspraak waarbij ook de fiscale administratie zich heeft neergelegd. Bovendien wordt dit voordeel van alle aard per 1 januari 2019 als volgt geraamd: geïndexeerd KI x 100/60 x 2.

Lees verder

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning.

In de praktijk komt het dikwijls voor dat er individuele levensverzekeringscontracten worden afgesloten die geen aanleiding geven tot (onmiddellijke) uitkering naar aanleiding van het overlijden van de erflater. Wanneer en hoe deze polissen worden getaxeerd in de erfbelasting in het Vlaams Gewest, leest u in deze bijdrage.

Lees verder

Op Finance Avenue gaven experts tips om uw nalatenschap verstandig te plannen en minder erfbelasting te betalen.

Om de belastingfactuur op uw erfenis te temperen, zijn er tal van technieken. Experts Mark Delboo (Advocaten Delboo), Nathalie Labeeuw (Cazimir) en notaris Katrien Van Kriekinge bespraken op Finance Avenue bespraken de voor- en nadelen van de verschillende technieken. Zes praktische tips op een rij. Lees ze hier!

Lees verder

Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het WVV innoveert door een absolute aansprakelijkheidsbeperking te voorzien, zonder koppeling aan de omvang van de schade en ongeacht de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de fout. De vraag is echter of de wetgever haar systeem niet zelf al te veel heeft uitgehold en of dit geen een vals gevoel van veiligheid dreigt te geven aan veel bestuurders.

Lees verder

De Vlaamse Regering beoogt de materie van de erfbelasting verder te hervormen en zal inpikken op de recente hervorming in de erfbelasting ingevolge het decreet van 6 juli 2018 dat in werking is getreden op 1 september 2018. Aan de hand van deze newsflash gaan wij nader in op de materie van de erfbelasting zoals besproken in de beleidsnota van minister Matthias Diependaele (beleidsnota 140 d.d. 8 november 2019).

Lees verder

U hebt kinderen die in het buitenland wonen en u wilt hen iets schenken? Weet dan dat de fiscaliteit in Europa op dat vlak nog altijd een lappendeken is. Hoe schenkt u zo voordelig mogelijk?

Lees verder

Het Hof van Cassatie sprak zich op 21 juni 2019 uit over twee zaken waarin de kosten telkens werden verworpen op basis van artikel 49 WIB. De eerste zaak handelde over een deficitaire vruchtgebruikconstellatie. De tweede zaak betrof een FBB-arrest. Een samenlezing van beide arresten schept klaarheid over de invulling van de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van een kost, meer specifiek over de finaliteitsvoorwaarde.

Lees verder

Onder het oude Wetboek van Vennootschappen was schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen niet evident: het was ofwel niet toegelaten, ofwel slechts toegelaten onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld kon een raad van bestuur in de naamloze vennootschap slechts in uitzonderlijke gevallen schriftelijke besluiten nemen indien dit statutair was toegelaten, en dit bij dringende noodzakelijkheid en wanneer het belang van de vennootschap dit vereiste. Tevens waren bepaalde beslissingen uitdrukkelijk uitgesloten van de schriftelijke besluitvorming.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.