De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen.
U kan ons ook volgen op Twitter en LinkedIn.

Juridisch nieuws

Het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over de verzekeringsgift is al gekend. De uitkering van het kapitaal van een verzekeringscontract is belast met erfbelasting wanneer de uitkering gebeurt aan de persoon die initieel is aangeduid als begunstigde door de erflater. Ook wanneer de erflater alle rechten van het verzekeringscontract zou hebben geschonken aan die begunstigde en drie jaar na die schenking blijft leven. En ook wanneer er op die schenking 3% schenkbelasting heeft betaald.

VLABEL heeft wel een aantal alternatieven voorgesteld. En daar is nu een toevoeging gebeurd.

Lees verder

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke wijziging.

Lees verder

Seminaries & conferenties

25 augustus 2016

Fiscale implicaties kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal, ..

Op 25 augustus 2016 geeft Tim Melis een seminarie met als titel: "Fiscale implicaties kosteloze verkrijging bij einde vruchtgebruik, opstal, ..". Dit seminarie maakt deel uit van "KennisAteliers gaat weer vreemd" en vindt plaats te Oostende. - Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van een recht van vruchtgebruik, een recht van opstal of nog een recht van erfpacht? - Hoe kan een recht van vruchtgebruik, opstal en erfpacht overigens beëindigd worden? - Wat indien de vruchtgebruiker, de opstalhouder of de erfpachter werken heeft uitgevoerd? Is er dan een vergoeding verschuldigd door de naakte eigenaar, opstalgever of erfverpachter? Zo ja, hoeveel bedraagt die vergoeding? Moet een vergoeding betaald worden voor alle soorten werken? - Zijn hiervoor alternatieven? Kan men de risico’s inperken? - Hoe bekijkt de fiscus dit allemaal? - Wat zijn de gevolgen in geval van een vroegtijdige beëindiging van deze zakelijke rechten?
25 augustus 2016

Recente, controversiële standpunten Vlabel inzake gesplitste aankoop onroerend goed en inschrijving (on)roerend goed !

Op 25 augustus 2016 geeft Tim Melis een seminarie met als titel: "Recente, controversiële standpunten Vlabel inzake gesplitste aankoop onroerend goed en inschrijving (on)roerend goed !". Dit seminarie maakt deel uit van "KennisAteliers gaat weer vreemd" en vindt plaats te Oostende. - Ouders en kinderen kopen samen een onroerend goed aan. De ouders kopen het vruchtgebruik. De kinderen de naakte eigendom. Waarop moet gelet worden om de toepassing van (oud) artikel 9 W. Succ. te vermijden? - Wat is het standpunt van Vlabel hieromtrent? - Zijn er alternatieven? Kan ik bijvoorbeeld bouwen op de grond van mijn kinderen? - Wat met een schenking van voorbehoud van vruchtgebruik voor een buitenlandse notaris? - Quid bij de opvolgende gesplitste inschrijving van effecten en geldbeleggingen? Het recente standpunt van Vlabel is hier bijzonder belangrijk ! Wat als de inschrijving niet plaatsvond voor 1 juni 2016 of wat met de toekomst? Kan ik alsnog het schenkingsrecht betalen? Heeft dat zin? - Zijn er alternatieven? Kan een lijfrente, al dan niet optioneel, een oplossing vormen? Wat met een maatschap? - Praktische richtlijnen voor een verantwoorde en doordachte akte voor een gesplitste aankoop of inschrijving.