Conferenties en seminaries

16 oktober 2019

Update kostenaftrek in de (management)vennootschap?

Berchem
Welke kosten zijn vandaag nog fiscaal aftrekbaar in de (management)vennootschap? Voor welke ommezwaai zorgde de (Cassatie)rechtspraak in de afgelopen jaren? En in welke mate heeft de fiscus zich hierbij neergelegd? In deze update krijgt u een toelichting rond algemene principes van de kostenaftrek, de uitzonderingen, de recente evoluties in de rechtspraak én de standpunten van de fiscus. De voornaamste kosten worden op concrete wijze belicht door Rosanne Van Gael, met nuttige voorbeelden uit de praktijk, tijdens dit seminarie van VIVO.
Volledige info
17 oktober 2019

Fiscale aspecten van erfpacht en opstal - Recente beslissingen VLABEL

Elewijt
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Structuren waarbij de opstalhouder vaak een vennootschap waarvan de grondeigenaar aandeelhouder/bedrijfsleider is maken het voorwerp uit van versterkte controle. Oudere opstalovereenkomsten komen vandaag tot hun einde en voorzien traditioneel dat de natrekking kosteloos geschiedt. De fiscus oordeelt in groeiende mate dat de grondeigenaar hierdoor een voordeel verkrijgt van zijn vennootschap waarop hij moet worden belast in de personenbelasting (taxatie in alle aard), gebaseerd op de “actuele waarde” van de opstallen, op voet van artikel 6 van de Opstalwet. Bovendien heeft ook de Vlaamse Belastingsdienst recent diverse opmerkelijke beslissingen genomen omtrent de heffing van registratiebelasting bij overdracht en beëindiging van zakelijke rechten, in concreto over erfpacht en opstal. Ook die beslissingen komen tijdens het seminarie van M&D (Wolters Kluwer) aan bod bij Tim Melis.
Volledige info
18 oktober 2019

Hervorming Vlaamse registratiebelasting

Webcast
De Vlaamse regering heeft de hervorming van de registratiebelasting goedgekeurd en besloten dat deze vanaf 1 juni 2018 in werking zal treden. De nieuwe regeling beoogt het systeem te vereenvoudigen: het maakt komaf met het onderscheid op basis van het kadastraal inkomen en voert een globaal tarief in voor de gezinswoning. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 juni 2018 – toekomstige kopers en verkopers hebben er dus alle belang bij in het licht van de nieuwe tarieven en voorwaarden het meest gunstige moment voor koop of verkoop te bepalen. Tijdens dit webinar zet Rosanne Van Gael we daarom de voornaamste aspecten van deze hervorming op een rijtje en onderzoeken we de nieuwe voorwaarden. Ook de voor- en nadelen van de nieuwe regeling worden besproken. Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we na wat de hervorming betekent voor de rechtspraktijk.
Volledige info
18 oktober 2019

Samenlevingsvormen - Praktijkgericht overzicht

Kontich
Huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens dit seminarie krijgt u een uitgebreid overzicht van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Liesbeth Franck behandelt de volgende thema’s tijdens dit M&D seminar: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
31 oktober 2019

Onroerend goed in het buitenland

Gent
Sinds het openstellen van de landsgrenzen is de vrees om een woning in het buitenland aan te kopen volledig verdwenen. Een woning in Europa of een derde land behoren tot de mogelijkheden. Tijdens dit seminarie van KVABB wordt onderzocht door Wim Vermeulen wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Volledige info
05 november 2019

Eén jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht: welke problemen zijn er tot nu toe al in de praktijk gerezen?

Gent
Eén jaar na de invoering van het nieuwe erfrecht, wil de Fiscale hogeschool een round up maken. Hierbij wordt gekeken naar de huidige problemen en onduidelijkheden die deze wijziging met zich meebracht en worden adviezen aangereikt door Nathalie Labeeuw bij FHS.
Volledige info
06 november 2019

De jacht van Vlabel op vruchtgebruik, opstal en erfpacht. Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?

Webcast
De onroerende zakelijke rechten worden vandaag veelvuldig onder vuur genomen door de fiscus. Waarbij ook de Vlabel recent opmerkelijke standpunten inneemt. Tijdens deze webcast deelt Tim Melis zijn expertise met de deelnemers van KennisAteliers.
Volledige info
07 november 2019

Update kostenaftrek in de (management)vennootschap?

Leuven
Welke kosten zijn vandaag nog fiscaal aftrekbaar in de (management)vennootschap? Voor welke ommezwaai zorgde de (Cassatie)rechtspraak in de afgelopen jaren? En in welke mate heeft de fiscus zich hierbij neergelegd? In deze update krijgt u een toelichting rond algemene principes van de kostenaftrek, de uitzonderingen, de recente evoluties in de rechtspraak én de standpunten van de fiscus. De voornaamste kosten worden op concrete wijze belicht door meester Van Gael, met nuttige voorbeelden uit de praktijk, tijdens dit seminarie van VIVO.
Volledige info
07 november 2019

Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Gent
Deze 2-daagse Master Class van KennisAteliers heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten. Tim Melis neemt op 7 en 14 november "Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal" en "Successieplanning" voor zijn rekening, terwijl Wim Vermeulen zal spreken over "Buitenlands onroerend goed".
Volledige info
08 november 2019

CBA Bijscholingsdag 1: Controle- en interne overdrachtsstructuren rond het familiebedrijf, met aandacht voor de maatschap

Kortrijk
Bij de overdracht van een familiebedrijf spelen niet enkel fiscale en financiële aspecten. Voor de bedrijfsleider is het een emotioneel proces, dat men best goed en tijdig voorbereidt. In veel gevallen wil de bedrijfsleider nog enige tijd meewerken in het familiebedrijf, en gedurende deze periode zelf de touwtjes in handen houden. Men heeft de wens om de aandelen reeds aan de kinderen over te dragen, maar om het stemrecht en de controle nog te behouden. Tijdens dit seminarie van VIVES gaat meester De Keukelaere dieper in op de mogelijkheden die verschillende controlestructuren bieden om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de bedrijfsleider, de volgende generatie en het familiebedrijf. We zoomen hierbij in het bijzonder in op de burgerlijke maatschap.
Volledige info
08 november 2019

Successieplanning met vastgoed

Antwerpen, Hasselt, Gent
De successieplanning organiseren voor onroerend vermogen is een complexe puzzel, die doorkruist wordt door aspecten van zowel het huwelijks- en familiaal vermogensrecht, het erfrecht, inkomstenbelasting en de erf- en schenkbelasting. In tegenstelling tot roerend goed, kan onroerend goed immers niet simpelweg aan een laag vlak tarief worden geschonken. Maar welke technieken zijn voorhanden om nieuw vastgoed te plannen op het ogenblik van de aankoop, of de overdracht te realiseren van een bestaand vastgoedpatrimonium? Hoe wordt dit fiscaal geoptimaliseerd, en met welke civiele en fiscale aandachtspunten dient u hierbij rekening te houden? En welke planningstechnieken kan u tegenwoordig nog adviseren rekening houdende met de fiscale antimisbruikbepaling en de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst deze in de praktijk creatief en ruim toepast? Rinse Elsermans en Wim Vermeulen nemen dit alles uitvoerig onder de loep tijdens dit seminarie van KMO Campus op 6, 7 en 8 november .
Volledige info
08 november 2019

Internationale fiscaliteit

Antwerpen
Rosanne Van Gael geeft een gastcollege over internationale fiscaliteit aan de studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen voor het vak internationaal vastgoed.
12 november 2019

Onroerend goed in het buitenland

Gent
Sinds het openstellen van de landsgrenzen is de vrees om een woning in het buitenland aan te kopen volledig verdwenen. Een woning in Europa of zelfs daarbuiten behoren tot de mogelijkheden. Tijdens dit seminarie van de Fiscale Hogeschool wordt onderzocht door Wim Vermeulen wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de schenking en de vererving van buitenlands onroerend goed. Eén van de steeds terugkomende vragen van de investeerders is of ze privé moeten kopen, of beter met een vennootschap, en of ze de kinderen er al bij moeten betrekken. De verschillende overwegingen hierover worden samen met u gemaakt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit diverse landen.
Volledige info
14 november 2019

Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Gent
Deze 2-daagse Master Class van KennisAteliers heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten. Tim Melis neemt op 7 en 14 november "Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal" en "Successieplanning" voor zijn rekening, terwijl Wim Vermeulen zal spreken over "Buitenlands onroerend goed".
Volledige info
20 november 2019

Forum for the Future

Brussel
Tim Melis en Rosanne Van Gael geven één van de vele conferenties op het Forum for the Future, hét jaarlijkse evenement van de economische beroepen : erkende boekhouders, erkende boekhouders – fiscalisten, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren en financiële directeurs. De topics zijn: "Vruchtgebruik versus fiscus, hoe zit het nu met vruchtgebruik" en "De bezoldigingstheorie. De villavennoootschap: het einde in zicht of een nieuw begin?"
Volledige info
21 november 2019

Studiedag Schenk- en erfbelasting

Sint-Niklaas
Nathalie Labeeuw neemt tijdens deze studiedag van M&D één van de vier sessies voor haar rekening, namelijk " Fiscale impact van het nieuwe erfrecht": een bespreking van de fiscale impact van het nieuwe erfrecht aan de hand van een aantal interessante topics, o.a. wettelijk opvolgend vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, fiscale impact van inbreng van schenkingen, fiscale impact van de wijze van inbreng van schenkingen enz.
Volledige info
22 november 2019

Waardering vruchtgebruik - hoe waarderen & hoe controleert de fiscus !?

Webcast
De veelgebruikte waarderingsformule is eenvoudig, maar werkt met een beperkt aantal parameters. Wij analyseren een alternatief berekeningsmodel (discounted cash flow – model). Dit model laat toe meer genuanceerde waardebepalingen te maken, waarbij o.m. ook rekening gehouden kan worden met de manier waarop het vruchtgebruik gefinancierd wordt en met eventuele werken die de vruchtgebruiker plant uit te voeren aan het onroerend goed. Tim Melis belicht dit alles tijdens dit online seminarie van KennisAteliers.
Volledige info
28 november 2019

Samenlevingsvormen van A tot Z

Hasselt
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag van Wolters Kluwer krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
28 november 2019

Aftrek managementfee en bezoldigingstheorie

Gent
Sedert enige jaren stelt de fiscale administratie de aftrekbaarheid van de kosten van privé onroerend goed in vraag. In eerste instantie riep zij de afwezigheid van enige band met de maatschappelijke activiteit in, maar sinds de bewuste arresten van het Hof van Cassatie ligt de focus op de bezoldigingsintentie, meer bepaald het bewijs van het bestaan van prestaties, en het voeren van een bezoldigingspolitiek. Dat bewijs blijkt in de praktijk helemaal niet zo evident. Bovendien is thans ook de aftrekbaarheid van management fees minder zelfsprekend. De verschillende voorwaarden van aftrekbaarheid (artikel 49 W.I.B., het bewijs van werkelijke prestaties en een marktconforme vergoeding) komen onder meer aan bod tijdens dit seminarie van KVABB, gedoceerd door Tim Melis.
Volledige info
28 november 2019

Eén jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht: welke problemen zijn er tot nu toe al in de praktijk gerezen?

Brussel
Eén jaar na de invoering van het nieuwe erfrecht, wil de Fiscale hogeschool een round up maken. Hierbij wordt gekeken naar de huidige problemen en onduidelijkheden die deze wijziging met zich meebracht en worden adviezen aangereikt door Nathalie Labeeuw bij FHS.
Volledige info
29 november 2019

VIVO Vastgoedcongres

Antwerpen
Wim neemt tijdens het vastgoedcongres één van de break-outsessies voor zijn rekening en zal het hebben over fiscaliteit!
Volledige info
03 december 2019

Samenlevingsvormen van A tot Z

Gent
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag van Wolters Kluwer krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info
04 december 2019

Grondige opleiding successieplanning

Gits
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
05 december 2019

Update kostenaftrek in de (management)vennootschap?

Genk
Welke kosten zijn vandaag nog fiscaal aftrekbaar in de (management)vennootschap? Voor welke ommezwaai zorgde de (Cassatie)rechtspraak in de afgelopen jaren? En in welke mate heeft de fiscus zich hierbij neergelegd? In deze update krijgt u een toelichting rond algemene principes van de kostenaftrek, de uitzonderingen, de recente evoluties in de rechtspraak én de standpunten van de fiscus. De voornaamste kosten worden op concrete wijze belicht door meester Van Gael, met nuttige voorbeelden uit de praktijk, tijdens dit seminarie van VIVO.
Volledige info
05 december 2019

Onroerend goed in het buitenland

Brussel
Sinds het openstellen van de landsgrenzen is de vrees om een woning in het buitenland aan te kopen volledig verdwenen. Een woning in Europa of zelfs daarbuiten behoren tot de mogelijkheden. Tijdens dit seminarie van de Fiscale Hogeschool wordt onderzocht door Wim Vermeulen wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit, de schenking en de vererving van buitenlands onroerend goed. Eén van de steeds terugkomende vragen van de investeerders is of ze privé moeten kopen, of beter met een vennootschap, en of ze de kinderen er al bij moeten betrekken. De verschillende overwegingen hierover worden samen met u gemaakt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden uit diverse landen.
Volledige info
11 december 2019

Grondige opleiding successieplanning

Antwerpen
Tijdens dit seminarie van Kluwer gaat Liesbeth Franck vooral in op de vraag: met welke instrumenten kan de erfbelasting in hoofde van de erfgenamen zoveel mogelijk beperkt worden, zonder de rechten van de erflater op zijn vermogen (tijdens zijn leven) al te veel aan te tasten? Hierbij wordt ook het fiscale luik niet vergeten. Daar waar relevant zullen dus ook de fiscale regels (inclusief anti-misbruikbepaling en de diverse standpunten van VLABEL) besproken worden.
Volledige info
12 december 2019

Samenlevingsvormen van A tot Z

Antwerpen
Wilt u de verschillen kennen tussen de samenlevingsvormen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen? Tijdens deze studienamiddag krijgt u een uitgebreide toelichting bij de kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen, om ze daarna met elkaar te vergelijken op burgerlijk en fiscaal vlak. Uw docente behandelt de volgende thema’s: erven, huren, kopen, lenen, belastingen en levensverzekeringen.
Volledige info

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit.