Algemene voorwaarden

Cazimir doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

1. Algemene informatie

Cazimir is een besloten vennootschap, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A bus 4, en is ingeschreven in Brussel bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0819.828.459. Cazimir heeft vier vestigingseenheden, met name in Diegem (KBO 2.182.601.948), in Kortrijk (KBO 2.182.602.443), in Gent (KBO 2.299.306.806) en in Antwerpen (KBO 2.215.915.015).

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij Cazimir ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Cazimir, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij Cazimir.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door een van de bestuurders van Cazimir. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

3. Overeenkomst

De advocaten werkzaam bij Cazimir verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Cazimir, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer.

Cazimir is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden. Wanneer een advocaat verbonden aan Cazimir een dossier in eigen beheer behandelt, is evenwel uitsluitend de desbetreffende advocaat contractspartij van zijn cliënt.

De overeenkomst tussen Cazimir en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Cazimir haar dienstverlening aanvangt.

4. Voorwerp van de dienstverlening

§1. De dienstverlening van Cazimir kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Cazimir bij aanvang van de werkzaamheden duidelijk overleggen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan.

§2. De federale en gewestelijke wetgeving tot omzetting van de Europese Richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (hierna DAC 6) in het Belgisch intern recht is van toepassing op Cazimir, welke hierdoor potentieel als een intermediair kwalificeert. Cliënt begrijpt en aanvaardt dat intermediairs gehouden zijn tot rapportering van constructies die onder het toepassingsgebied van DAC 6 vallen, behoudens in de gevallen waar de intermediairs gehouden zijn door het beroepsgeheim. De werkzaamheden die Cazimir verricht in toepassing van voormelde wetgeving (analyse toepasselijkheid meldingsplicht, informeren van cliënt, optreden als bijzondere lasthebber, etc.) worden integraal in de dienstverlening van Cazimir begrepen (cf. §1). In de mate dat Cazimir gebonden is door het beroepsgeheim zal de constructie gemeld worden door één of meer andere intermediairs of in bepaalde gevallen door de cliënt zelf. In dat geval kan de cliënt Cazimir mandateren om de melding in zijn naam en voor zijn rekening te verrichten.

§3. De verbintenis van Cazimir is telkens een inspanningsverbintenis en kan in geen geval worden geïnterpreteerd als resultaatsverbintenis.

5. Interne taakverdeling

Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is Cazimir vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar medewerkers-advocaten. Deze interne verdeling zal zoveel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

6. Informatie

De cliënt verstrekt aan Cazimir, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Cazimir, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Cazimir is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

In geval de cliënt na hiertoe te zijn verzocht door Cazimir nalaat binnen de gestelde periode de gevraagde info te verschaffen of bepaalde formaliteiten te vervullen, behoudt Cazimir zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de reeds geleverde diensten te factureren.

Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen.

Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures - strafprocedures, administratieve procedures... - gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

7. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan Cazimir. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, ...) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt. Onverminderd dit overleg, is Cazimir in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt als lasthebber steeds gemandateerd om dergelijke dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt, in welk geval de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt zal uitgereikt worden en die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker dient te worden voldaan.

8. Vergoeding

§1. Cazimir zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een staat van erelonen en kosten. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden onder de post erelonen aangerekend op basis van een vast bedrag door Cazimir bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het basisuurtarief van de advocaten die de betrokken prestaties verrichten.

Cazimir bepaalt het basisuurtarief eveneens in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak, de ervaring van de behandelende advocaat in de betrokken rechtsmaterie en het dringend karakter van de opdracht.

De basisuurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en kunnen bovendien steeds worden aangepast, op individuele basis per advocaat. De cliënt kan steeds alle geactualiseerde basisuurtarieven opvragen bij Cazimir.

Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, ... aangerekend onder de post administratiekosten, onder de vorm van een forfaitair kostenpercentage van 8% op de aangerekende erelonen.

Cazimir en de cliënt kunnen onderling - bijvoorbeeld voor onbetwiste zaken en eenvoudigere zaken - andere formules voor de berekening van de erelonen en de administratiekosten overeenkomen. Dergelijke formules kunnen onder meer bestaan in:

  • de aanrekening van een forfaitair bedrag per zaak of per zaak per aanleg;
  • de aanrekening van enkel intresten, schadebeding en/of de rechtsplegingsvergoeding per zaak (ongeacht of deze bedragen effectief kunnen worden gerecupereerd door de cliënt).

De kosten die Cazimir heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer btw indien van toepassing).

§3. Cazimir behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een provisiestaat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een staat van kosten en erelonen in deze voorwaarden wordt eveneens een provisiestaat verstaan.

Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan Cazimir voorafgaand aan een tussentijdse staat of eindstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse staat of eindstaat worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een staat van erelonen en kosten in de boekhouding van Cazimir geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de staat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle ereloonstaten betaalbaar op de zetel van Cazimir, zonder korting, binnen 15 dagen na factuurdatum.

Indien een staat van erelonen en kosten niet betaald wordt tegen de vervaldag van de staat heeft Cazimir, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (a) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 10% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft Cazimir in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Cazimir is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§7. Indien Cazimir in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §6 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt Cazimir haar staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

9. Derdengelden

§1. Cazimir stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien Cazimir een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. Cazimir mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3. Cazimir stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

10. Klachten

Indien u een klacht hebt over ons kantoor of ontevreden bent over de behandeling van uw zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die uw zaak behandelt.

Indien dit overleg niet tot een voor de cliënt bevredigende oplossing leidt, dan kan hij terecht bij Wim Vermeulen (wim.vermeulen@cazimir.be), Nathalie Labeeuw (nathalie.labeeuw@cazimir.be), Olivier De Keukelaere (olivier.dekeukelaere@cazimir.be) of Tim Melis (tim.melis@cazimir.be), die de klacht zal onderzoeken en waar mogelijk bemiddelen om tot een oplossing te komen.

11. Aansprakelijkheid

§1. Alle advocaten van Cazimir en Cazimir zijn via de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, via de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk, via de Orde van Advocaten bij de Balie te Gent, dan wel via de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij nv Amlin Europe. De beroepsaansprakelijkheid van Cazimir en van de advocaten werkzaam bij Cazimir is onder deze polis beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.

§2. De cliënt vindt voormelde verzekering van Cazimir en haar advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van Cazimir en/of haar advocaten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Cazimir en haar advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd zijn.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, wordt de globale aansprakelijkheid van Cazimir, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. btw dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval. Indien echter het gebrek aan dekking het gevolg is van een fout van Cazimir of haar advocaten of aangestelden, wordt hun globale aansprakelijkheid beperkt tot vier maal voormelde bedragen.

§4. Cazimir en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

§5. Onverminderd voorgaande zijn Cazimir en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt.

In zodanig geval kan Cazimir derhalve ook niet hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

§6. Niettegenstaande Cazimir redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Cazimir aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Cazimir.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Het is de cliënt niet toegestaan om de door Cazimir gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan Cazimir toegekende opdracht.

13. Beëindiging

§1. Zowel de cliënt als Cazimir hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Cazimir maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan Cazimir zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

§2. Cazimir is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

14. Archivering en verwerking van persoonsgegevens

Cazimir archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar, onverminderd de wettelijke verplichtingen die op Cazimir rusten om (delen van) dossiers voor langere periodes te bewaren en ter beschikking te houden ten behoeve van diverse overheden en/of tuchtrechtelijke instanties. Originele documenten kunnen aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft Cazimir het recht om het dossier te vernietigen. Voor meer informatie kan u steeds onze geldende Privacy Policy consulteren op de website.

15. Wijziging

Cazimir behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen Cazimir en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

Alle advocaten bij Cazimir zijn onderworpen aan (a) de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de nog niet opgeheven reglementen van de vroegere Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be en (b) aan de reglementen van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliebrussel.be, dan wel de reglementen van de Orde van Advocaten te Kortrijk, die geraadpleegd kunnen worden op www.baliekortrijk.be, dan wel de reglementen van de Orde van Advocaten te Gent, die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be, dan wel de reglementen van de Orde van Advocaten te Antwerpen, die geraadpleegd kunnen worden op www.balieantwerpen.be, afhankelijk bij welke balie de betrokken advocaat ingeschreven is (supra, artikel 1)

§2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

§3. Voor ereloongeschillen bestaat, afhankelijk van de betrokken vestigingseenheid van Cazimir (te Brussel, Antwerpen, Gent dan wel Kortrijk), een buitengerechtelijke geschillenregeling via:

  • de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel: de website www.baliebrussel.be > uw advocaat > wat bij onenigheid met mijn advocaat?
  • de Orde van Advocaten bij de Balie te Antwerpen: de website www.balieantwerpen.be > een advocaat > erelonen > klachten
  • de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk: de website www.baliekortrijk.be > balie > erelonen > betwisting
  • de Orde van Advocaten bij de balie te Gent:
   de website www.balie-gent.be > burgers > erelonen

Voor tuchtzaken is, afhankelijk bij welke balie de betrokken advocaat ingeschreven is, volgende stafhouder bevoegd:

  • de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel: Stafhouder balie Brussel, Gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel
  • de Orde van Advocaten te Antwerpen: Stafhouder balie Antwerpen, Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen.
  • de Balie van Kortrijk: Stafhouder balie Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk.
  • de Balie van Gent: Stafhouder Balie Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/P - 9000 Gent

§4. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Cazimir en de cliënt.


Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden in PDF formaat:

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info