In dit artikel gaan we dieper in op de mogelijkheden om uw vermogen te plannen naar uw echtgenoot via huwelijkscontract. Vaak zal het immers de wens zijn van de eerststervende echtgenoot om zijn/haar echtgenoot - bij gebrek aan afstammelingen - een substantieel deel van het vermogen na te laten. Het huwelijkscontract is wat dit betreft een belangrijke en interessante manier om aan vermogensplanning te doen.

Lees verder

Dagelijks verhuizen er Belgen naar het buitenland. Het merendeel van onze landgenoten doet dit uit economische overwegingen en viseert een job buiten België. Een dergelijke verhuis kan permanent zijn, maar is in vele gevallen ook tijdelijk. Zo krijgen wij meer en meer vragen van Belgen die een tijdelijke tewerkstelling in de Verenigde Arabische Emiraten overwegen, meer bepaald in Dubai, en dit naar aanleiding van de Wereldexpo die daar in 2020 gehouden wordt.

Lees verder

Met de komst van meester Andreas Vets breidt Cazimir haar fiscale team verder uit!

Lees verder

De burgerrechtelijke gevolgen van een kinderloos overlijden werden reeds besproken in de voorgaande drie artikelen (met name het erfrecht van de familieleden, het erfrecht van de langstlevende partner en de mogelijkheden die men via een testament heeft). In dit artikel zullen wij verder ingaan op de fiscale gevolgen van het overlijden van een kinderloze erflater, in het bijzonder wat de Vlaamse erfbelasting betreft.

Lees verder

Op 1 september 2018 is de nieuwe Erfwet in werking getreden. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 september 2018. De hervorming zorgt voor meer rechtszekerheid en ze zoekt meer aansluiting bij de maatschappelijke realiteit door in te spelen op de nieuwe samenlevingsvormen zoals nieuw samengestelde gezinnen. De hervorming is ingrijpend en geeft de erflater burgerrechtelijk een zeer ruime beschikkingsvrijheid.

Lees verder

“La dolce vita” in Italië, het kan sinds 1 januari 2019 ook voor gepensioneerden zonder extreme vermogens en dit door de invoering van een nieuw fiscaal regime dat Italië aantrekkelijk moet maken als bestemming voor emigrerende buitenlanders.

Lees verder

In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van de nalatenschap wanneer de erflater bij leven niets heeft geregeld. Zowel het erfrecht van de langstlevende partner, als van de overige familieleden werden nader bekeken. Het is evenwel mogelijk om bij testament af te wijken van deze wettelijke spelregels. Men kan een testament gebruiken om iemand bijkomend erfrechten toe te kennen, dan wel om iemand erfrechten af te nemen. Deze beschikkingsvrijheid van een erflater is echter niet onbeperkt, bepaalde regels moeten hierbij in acht worden genomen.

Lees verder

Our international team is attending the international AIJA conference in Hong Kong this week. This conference will feature three distinct seminars: 'How to Raise Money from International Perspectives', 'Tax: a Dream, not a Nightmare' and 'Business and Private Clients in Asia: Challenges and Opportunities'. Our colleague Wim Vermeulen will be leading on of the round table discussions on "Tax and Immigration Planning and Compliance for High Net Worth Individuals".

In addition, our international team was invited to attend theInternational Wealth Advisors Forum 2.0 this year.

We will represent Belgium as well as we can and hope to return with many new insights!

Lees verder

De erflater kan bij zijn overlijden een echtgeno(o)t(e), een wettelijk of een feitelijk samenwonende partner nalaten. Wanneer de kinderloze erflater een langstlevende partner nalaat, moet ook rekening worden gehouden met diens wettelijk erfrecht. In dit artikel zullen wij verder ingaan op het wettelijk erfrecht van de langstlevende partner wanneer een erflater kinderloos overlijdt.

Lees verder

Onderhoudsbijdrage voor kinderen. Wat is de draagwijdte van deze juridische verplichting die rust op ouders? In echtscheidingszaken of relatiebreuken met gemeenschappelijke kinderen blijft dit dikwijls een belangrijk discussiepunt. Dit thema doet al vlug enkele vragen rijzen. Welke kosten zijn er en wie draagt deze? Wanneer is er overleg tussen de ouders nodig? Wat is de impact van de verblijfsregeling op de onderhoudsregeling?

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.