Inmiddels sprak het hof van beroep van Brussel zich al driemaal uit over de verenigbaarheid van de jaarlijkse taks op collectieve beleggingsinstellingen (beter gekend als de abonnementstaks) met de dubbelbelastingverdragen. Zowel in het kader van het Belgisch-Luxemburgse als het Belgisch-Nederlandse dubbelbelastingverdrag oordeelde het Brusselse hof dat België niet heffingsbevoegd is. Deze rechtspraak heeft bovendien gevolgen op het vlak van de roerende voorheffing.

Lees verder

In een antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkt de minister dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad strekt tot bescherming van derden en dat de aandeelhouders zelf kunnen beslissen niet te wachten op de publicatie.

In die zin kunnen aandeelhouders beslissen het WVV reeds toe te passen vanaf het besluit van de opt-in, wel onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking en onder de voorwaarde dat dit duidelijk wordt vermeld in de agenda van de betreffende buitengewone algemene vergadering.

Lees verder

Onder het WVV is het mogelijk een NV of een BV op te richten als enige oprichter. De oprichter kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. Ook vervalt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de enige aandeelhouder van een reeds opgerichte vennootschap. Een uitkoop van mede-aandeelhouders is dus mogelijk, zonder het nadeel van het doorbreken van de beperking van aansprakelijkheid.

Lees verder

Collega's VAN DER ELST E., VAN GAEL R. en VERMEULEN W. publiceerden "Verwerving van Frans vastgoed middels een vennootschap" in het vooraanstaande Tijdschrift Estate Planning (2019, 2, 208-217).

Lees verder

Verschillende vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 dan ook geconfronteerd worden met een onregelmatig samengesteld bestuursorgaan, wat vragen brengt naar rechtsgeldigheid van besluiten.

Een herschikking van het bestuursorgaan is een oplossing, doch niet de enige. Het WVV biedt immers de mogelijkheid om het bestuur toe te vertrouwen aan 1 enkele bestuurder, ongeacht het aantal aandeelhouders, en dit ook in naamloze vennootschappen. Echter zullen hierin de statuten opnieuw spelbreker zijn, daar zij hoogstwaarschijnlijk bepalen dat de raad van bestuur moet samengesteld zijn uit 2 of meer bestuurders, naargelang het aantal aandeelhouders. Weg opportuniteit...

Lees verder

Volgens sommigen kan u schenken via het aanpassen van het UBO-register. Hierdoor zou u zowel schenkbelasting als notariskosten kunnen uitsparen. Klopt dit?

Lees verder

Gisteren verscheen op de website van de FOD Financiën inzake het UBO-register dat er een gedoogbeleid zal gelden: alle entiteiten dienen in principe per 30 september geregistreerd te zijn. Doch zullen er geen sancties worden toegepast voor entiteiten die uiterlijk 31 december 2019 worden opgenomen in het UBO-register.

Lees verder

Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens kabinet bij hem thuis is, of een bakker die boven zijn bakkerij woont. In dit artikel worden de fiscale gevolgen hiervan besproken op gebied van erfbelasting en registratierechten.

Lees verder

Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts gedurende de laatste 6 maanden van het boekjaar. Interimdividenden waren bovendien beperkt tot winsten van het lopende boekjaar, verminderd dan wel vermeerderd met overgedragen verliezen, respectievelijk winsten, maar zonder onttrekking aan de reserves, en konden ook niet onbeperkt toegepast worden.

Het nieuw Wetboek (“WVV”) wenst soelaas te bieden door de toepassing van interimdividenden te verruimen. Echter zouden uw huidige statuten hier wel eens stokken in uw wielen kunnen steken.

Lees verder

De figuur van de individuele levensverzekering wordt dikwijls gezien als een techniek van vermogensplanning. Cruciaal is de vraag naar de taxatie in de erfbelasting. Dit artikel heeft enkel betrekking op de regelgeving in het Vlaams Gewest.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.