Menig bedrijfsleider vrijwaarde op heden zijn rechten door een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen: de forfaitaire waardering in artikel 18 KB/WIB die de factor 3,8 hanteerde werd immers discriminatoir geacht, omdat het onderscheid in waardering naargelang de verstrekker van het voordeel niet redelijkerwijs kon worden verantwoord. Om die reden werd de factor herleid tot 1. De belastingadministratie gaat niet in op dergelijke verzoeken, de rechtspraak is sterk verdeeld.

Lees verder

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV.

Lees verder

In wat volgt bezorgen wij u bij wijze van opfrissing een kort overzicht van de voornaamste maatregelen die door de hervorming van de vennootschapsbelasting (in uitvoering van het zogenaamde zomerakkoord) vanaf aanslagjaar 2021 (voor een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) in werking treden.

Lees verder

Er heerst nog steeds heel wat onzekerheid in de non-profitsector en de fiscale adviespraktijk. De eerste ontwerpteksten van de nieuwe maatregel worden verwacht in de loop van januari 2020. De grootste vraag in de praktijk blijft de datum van inwerkingtreding. Hier stelt men vanuit de regering medio 2020 voorop.

Lees verder

Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij oprichting voldoende kapitaal voorzien is om een NV op te richten. Nochtans werd de BV door onze wetgever naar voor geschoven als de geprefereerde rechtsvorm.

Lees verder

In veel overnamedossiers, zowel in rechtstreekse verkopen aan externe partijen, als in management buy-out structuren of familiale uitkopen, speelt de vraag of het vermogen van de targetvennootschap kan worden aangewend om de overname van haar aandelen te faciliteren. Ook bij de vernieuwing van het WVV is hierover nagedacht.

Lees verder

Zeer recentelijk sprak een Frans hof zich voor het eerst uit over de heffingsbevoegdheid bij een meerwaarde gerealiseerd op de aandelen van een Franse SCI. Er wordt niet alleen klaarheid geschapen, dit arrest is tevens (nu nog) gunstig voor de Belgische verkopers.

Lees verder

Een huis in Spanje of Frankrijk lijkt aantrekkelijk, maar is het ook een goede investering?

‘Wie in het buitenland wil kopen, moet zijn research goed doen. Voor een buitenlands tweede verblijf is men vaak minder goed voorbereid en wordt er sneller beslist’, zegt Wim Vermeulen van ons kantoor in De Tijd.

Lees verder

Het begrip “dagelijks bestuur” werd niet gedefinieerd in het Wetboek van Vennootschappen, wat ertoe leidde dat de rechtspraak zelf een beschrijving heeft moeten destilleren. De druk op de wetgever was dan ook groot om met de invoering van Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) een antwoord te bieden aan de onzekerheid die was gegroeid. Het WVV heeft hier gehoor aan gegeven door een wettelijke definitie van “dagelijks bestuur” te introduceren, en door hierbij haar toepassingsgebied te verruimen.

Lees verder

De werknemer / bedrijfsleider die een woning kosteloos ter beschikking krijgt gesteld door een rechtspersoon werd tot voor kort als volgt belast: geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8. Stelde een natuurlijke persoon eenzelfde woning kosteloos ter beschikking, dan bedroeg het belastbaar voordeel slechts “geïndexeerd KI x 100/60”. Meer dan 3 jaar geleden werd er al geoordeeld dat het voordeel van alle aard op een discriminerende wijze werd berekend. Artikel 18 KB/WIB kon (op dit punt) niet langer worden toegepast. Inmiddels betreft het vaststaande rechtspraak waarbij ook de fiscale administratie zich heeft neergelegd. Bovendien wordt dit voordeel van alle aard per 1 januari 2019 als volgt geraamd: geïndexeerd KI x 100/60 x 2.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.