Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap

Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap

Minister Bart Tommelein heeft een goed voornemen voor 2017. Hij wil een vereenvoudigde procedure invoeren voor de aangifte van nalatenschap. U leest er meer over op onze website.

Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap

In De Tijd van 3 januari 2017 staat een artikel over de vereenvoudiging van de aangifte van nalatenschap. Wij leggen hierna uit hoe de procedure er vandaag uitziet en wat er zal wijzigingen in de toekomst.

Principes

De erfbelasting wordt door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) berekend op basis van de aangifte van nalatenschap die de erfopvolgers indienen. In deze aangifte wordt het vermogen van de overledene geraamd en wordt de verdeling van de nalatenschap opgenomen.

Deze aangifte moet verplicht binnen de vier maanden na het overlijden (in België) te worden ingediend. Men heeft echter vijf maanden tijd bij een overlijden binnen de Europees Economische Ruimte (EER) en zes maanden bij een overlijden buiten de EER.

Er kan een uitstel worden gevraagd. Men krijgt automatisch een uitstel van twee maanden. Wenst men meer dan twee maanden uitstel, dan moet men dit specifiek motiveren.

Bij een laattijdige aangifte wordt er een belastingverhoging toegepast. Deze verhogingen hangen af van het feit of om een betalingsuitstel werd verzocht dat al dan niet werd toegekend. Indien een uitstel werd toegekend, dan beloopt de verhoging 1 tot 10% (afhankelijk van hoeveel maanden men te laat indiende). Werd er geen uitstel gevraagd of werd dit geweigerd dan beloopt de verhoging 5 tot 20% (afhankelijk van hoeveel maanden men te laat indiende).

Vergeet men een bepaald onderdeel van het vermogen aan te geven, dan kan men een aanvullende aangifte indienen. Binnen de initiële indieningstermijn geeft dit geen aanleiding tot een belastingsverhoging. Buiten de initiële indieningstermijn wordt er normaliter wel een verhoging toegepast, doch men kan gemotiveerd verzoeken om daarvan te worden vrijgesteld.

Wie dient een aangifte in?

De aangifte moet worden ingediend op basis van een document dat te vinden is op de website van VLABEL. Er is ook een FAQ bij dit document. Het indienen van een aangifte van nalatenschap wordt meestal gedaan door notarissen of gespecialiseerde advocaten, omdat het toch een complexe materie betreft. Dit is nochtans geen verplichting. Men kan ook zelf een aangifte van nalatenschap indienen op basis van de documenten die VLABEL ter beschikking stelt.

Onmiddellijk na het indienen van de aangifte gebeurt er een automatische controle door VLABEL en wordt er een aanslagbiljet verzonden. De betalingstermijn bedraagt twee maanden vanaf de verzendingsdatum vermeld op het aanslagbiljet. In geval van laattijdige betaling worden nalatigheidsintresten a rato van 7% aangerekend vanaf de maand volgend op deze van de uiterste betalingstermijn. Een betalingsuitstel kan niet worden gevraagd, in tegenstelling tot een betalingsplan.

Binnen de tien maanden na de indiening gebeurt bovendien er een tweede, verscherpte manuele controle. Bij fouten, ontbrekende gegevens of te lage waardering kunnen boetes (in de vorm van belastingverhogingen) worden geheven.

Gezamenlijke of individuele aangifte

De erfopvolgers kunnen er voor kiezen om gezamenlijk een aangifte in te dienen. In dat geval ontvangen zij één globaal aanslagbiljet. Een individuele aangifte is ook mogelijk. In dat geval ontvangt men een individuele afrekening.

Modernisering

De Vlaamse minister van Begroting Bart Tommelein heeft het plan opgevat om de aangifte van nalatenschap te vereenvoudigen in 2017. Thans wordt er nog gewerkt met een invulformulier dat kan worden gedownload op de website van de Vlaamse Belastingdienst. Finaal zouden alle aangiftes online moeten worden ingediend via een elektronisch formulier. Verder zouden overbodige invulvelden in het formulier worden weggelaten en zou het mogelijk worden om extra documenten toe te voegen of om een uitstel van aangiftetermijn te verzoeken.

Interactieve module aangifte erfbelasting

Op termijn zou de minister werk maken van een zogenaamde interactieve module aangifte erfbelasting. De erfgenamen zouden via deze module de informatie rechtstreeks invullen in een invulscherm. Afhankelijk van de gemaakte keuze, worden de velden die niet relevant zijn overgeslagen, zodat de aangifte veel korter zal zijn. De erfgenaam zal ook beter ondersteund worden bij het invullen dankzij onder andere een FAQ en een chatfunctie waarmee hij de dienst 1700 van Vlaanderen kan contacteren.Terug naar overzicht
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info