De expertisedomeinen van CAZIMIR

Juridisch advies

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

Conflictbeheersing

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.


Nood aan juridisch advies en ondersteuning?

Laat ons luisteren !

Juridisch nieuws

Op 23 september 2020 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, het centrale register waar alle uiteindelijke begunstigde van een vennootschap of een andere geviseerde Belgische juridische entiteit in geregistreerd staan.

Naast een aantal technische en taalkundige correcties en aanvullingen, voert het K.B. een aantal wijzigingen door.

Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en gaat dieper in op een aantal implicaties ervan.

Lees verder

De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar inkomsten te halen uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. In dat raam kondigt de regering-De Croo aan dat tevens maatregelen genomen zullen worden op vlak van transparantie en preventie. Meer specifiek vermeldt het regeerakkoord: “Daarom zullen de banksaldi van Belgische rekeningnummers overgemaakt worden aan het CAP”. Deze korte zinsnede zorgde reeds voor heel wat ophef. Is dit de facto geen opstap naar een vermogenskadaster?

Lees verder

Seminaries & conferenties

27 oktober 2020

Successieplanning bij nieuw-samengestelde gezinnen en kinderloze koppels

Het aantal nieuw samengestelde gezinnen zijn vandaag de dag meer en meer aanwezig. De hervorming van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht hebben enkele wijzigingen op het vlak van mogelijke planningstechnieken bij nieuw samengestelde gezinnen doorgevoerd. Toch beantwoordt de wetgeving niet steeds aan de specifieke wensen en noden van nieuw samengestelde gezinnen. Om die reden is het voor nieuw samengestelde gezinnen aangewezen om tijdig een successieplanning op te stellen. Bovendien vormen de kinderloze koppels in de huidige maatschappij ook een belangrijke categorie. De voornaamste doelstelling van kinderloze koppels is de begunstiging van de langstlevende partner. Maar welke stappen kan men nadien ondernemen? Liesbeth Franck legt een en ander uit tijdens dit webinar van M&D.
28 oktober 2020

Overdracht van vastgoed via share deals - juridische en fiscale aspecten

Vastgoed, vooral commercieel maar ook meer en meer residentieel, wordt vaak overgedragen door middel van aandelen of ‘share deals’. Welk advies kan u geven m.b.t. de prijs, fiscaliteit, overnamestructuur en de financiering? Tim Melis bespreekt dit tijdens verscheidene sessies bij VIVO.