De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061 als in VB 20065.

Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de niet-fiscale motieven, stelt VLABEL in de eerste beslissing nog uitdrukkelijk dat de ingeroepen niet-fiscale motieven geen valabele argumenten zijn om het vermoeden van fiscaal misbruik te weerleggen.

De beslissingen van 9 november 2020 zijn opvallend, des te meer nu de schenking onder last voorkomt op de witte lijst van rechtshandelingen die op zich niet als fiscaal misbruik worden beschouwd. Ze vragen in elk geval om onderstaande kritische bespreking.

Lees verder

Op de aankoop van vastgoed moet overal belasting betaald worden. Is het vanuit die optiek verstandig in België te kopen? Hoe zwaar belast België het bezit van een tweede verblijf in vergelijking met het buitenland? Wat als een tweede verblijf met winst wordt verkocht?

Lees verder

Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen.

In maart 2020 kondigde VLABEL voor het eerst een termijnverlenging aan. De aangiftetermijn werd toen automatisch verlengd tot en met 30 september 2020. Recent werd een nieuwe termijnverlenging aangekondigd. Alle aangiften van nalatenschappen die ingediend moeten worden tussen 1 november 2020 en 30 januari 2021, krijgen automatisch een termijnverlenging tot en met 31 januari 2021.

Lees verder

In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” houdt echter risico’s in. Dit werd recentelijk nog eens herinnerd door het Hof van Cassatie.

Lees verder

Met een lening voor een tweede verblijf in het buitenland kunt u vermogensbelasting vermijden en uw successieplanning optimaliseren. En uiteraard is er het fiscale voordeel.

‘Geld lenen kost ook geld’, zo luidt de waarschuwing. Maar soms kan het voordeliger zijn te lenen. ‘Bij de aankoop van een tweede verblijf in het buitenland moet de koper altijd de afweging maken of hij voor een lening kiest. Ook al gebeuren die aankopen doorgaans op latere leeftijd en hebben kopers het budget ervoor’, zegt Wim Vermeulen, advocaat bij Cazimir. Daarbij speelt niet alleen het belastingvoordeel voor een lening. ‘Wie in het buitenland koopt, moet ook oog hebben voor de vermogensbelasting en zijn successieplanning’, zegt hij.

Lees verder

Op 23 september 2020 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, het centrale register waar alle uiteindelijke begunstigde van een vennootschap of een andere geviseerde Belgische juridische entiteit in geregistreerd staan.

Naast een aantal technische en taalkundige correcties en aanvullingen, voert het K.B. een aantal wijzigingen door.

Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en gaat dieper in op een aantal implicaties ervan.

Lees verder

De nieuwe federale regering beoogt net zoals in de vorige legislaturen een aanzienlijk deel van haar inkomsten te halen uit de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. In dat raam kondigt de regering-De Croo aan dat tevens maatregelen genomen zullen worden op vlak van transparantie en preventie. Meer specifiek vermeldt het regeerakkoord: “Daarom zullen de banksaldi van Belgische rekeningnummers overgemaakt worden aan het CAP”. Deze korte zinsnede zorgde reeds voor heel wat ophef. Is dit de facto geen opstap naar een vermogenskadaster?

Lees verder

Recent heeft het hof van beroep te Gent zich uitgesproken over de temporele werking van een verstrengde fictiebepaling (Gent 24 december 2019). De echtgenoten in het concrete dossier waren gehuwd onder het wettelijk stelsel en hadden op 7 mei 2007 een sterfhuisclausule toegevoegd via huwelijkscontract. De sterfhuisclausule voorzag dat het volledige gemeenschappelijk vermogen zou toekomen aan de echtgenote (of haar rechtsopvolgers), ongeacht of zij het langst zou leven. In casu was dit wel de meest waarschijnlijke hypothese, gelet op de verslechterende gezondheidstoestand van de echtgenoot. Uiteindelijk overleed de echtgenoot op 4 augustus 2015 en komt het volledige gemeenschappelijke vermogen terecht bij de echtgenote.

Lees verder

België kent drie samenlevingsvormen (huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning). De wettelijk samenwonende partners zijn de partners die een verklaring van wettelijke samenwoning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand hebben afgelegd. De wettelijke samenwoners hebben een eigen statuut dat minder verregaand is dan dat van gehuwden, maar ruimer dan dat van feitelijk samenwonenden.

Net zoals gehuwden, hebben de wettelijk samenwonende partners de mogelijkheid om dringende en voorlopige maatregelen te vorderen voor de familierechtbank (voorheen: de vrederechter, wet 23 november 1998), doch sedert de invoering bestond er onenigheid over de geldigheidsduur van deze maatregelen.

Lees verder

U bent als eigenaar van een tweede verblijf niet verplicht akkoord te gaan met de belasting die de gemeente u oplegt. U kunt een bezwaarschrift tegen die belasting indienen. Een bezwaarschrift is weinig meer dan een aangetekende brief gericht aan de gemeente waarin u bezwaar aantekent tegen de taks. Dat bezwaar moet u wel binnen drie maanden na de ontvangst van de belastingbrief afleveren. Als die termijn overschreden is, wordt de belasting als definitief verworven beschouwd. De gemeente heeft na ontvangst zes maanden om te beslissen of ze het bezwaar aanvaardt of verwerpt.

Een bezwaarschrift indienen kost alleen het bedrag van de aangetekende brief. Het is perfect mogelijk een bezwaarschrift in te dienen en ook de taks te betalen. Zo voorkomt u verwijlintresten als toekomstige rechterlijke uitspraken de taks toch rechtvaardigen.

U kunt ervan uitgaan dat de gemeente uw bezwaarschrift zal verwerpen. ‘Logisch’, zegt Alexandre Missal van het advocatenkantoor Cazimir. ‘Want als een gemeente dat niet doet, creëert ze een precedent en zet ze de deur open voor nog meer bezwaarschriften.’

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.