Het voordeel van een huwelijkscontract is dat u de verdeling van uw huwelijksvermogen beter kunt afstemmen op uw persoonlijke situatie. Wie in het huwelijksbootje stapt en geen huwelijkscontract opstelt, valt automatisch onder het ‘wettelijk stelsel’. In dat stelsel behouden de echtgenoten hun eigen vermogen en bouwen ze tijdens het huwelijk een gemeenschappelijk vermogen op.

Maar op het moment dat een van de partners overlijdt, is de situatie niet zo eenduidig. ‘De omvang van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot in het wettelijk stelsel hangt af van de personen met wie de langstlevende echtgenoot in samenloop tot de nalatenschap komt’, zegt Nathalie Labeeuw van het advocatenkantoor Cazimir. ‘Zijn er bijvoorbeeld kinderen, dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de hele nalatenschap. Zijn er geen kinderen of ouders meer van de overleden echtgenoot, en zijn er wel broers of zussen, dan erft de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de erflater en de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen.’

Lees verder

In de aangifte van nalatenschap moet het vermogen van de overledene worden opgelijst. Een correcte en volledige opgave van het vermogen is van groot belang, daar de erfbelasting hierop wordt berekend. Uiteraard zal het (al dan niet per vergissing) vergeten van bepaalde goederen of het te laag waarderen van de goederen aanleiding geven tot een belastingverhoging.

Lees verder

De Vlaamse Belastingsdienst heeft op 11 mei 2020 - via een voorafgaande beslissing - haar oordeel geveld over de zogenaamde ‘verzekeringsgift’ van een verzekeringscontract met twee verzekeringnemers en verzekerde hoofden na het overlijden van de eerste verzekeringnemer en het splitsen van twee bestaande polissen in tweemaal drie afzonderlijke verzekeringspolissen ingevolge de verzekeringsgift.

Lees verder

Op 23 juni 2020 heeft de Nederlandse Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat zorgt voor de introductie in Nederland van het - intussen in België gekende - UBO-register. In tegenstelling tot België heeft men in Nederland niet gekozen voor een nieuw afzonderlijk register, maar wel voor een uitbreiding van het bestaande handelsregister. Hoewel de implementatiedatum van de Europese richtlijn die het opzetten van nationaal UBO-register oplegt reeds op 10 januari van dit jaar is verstreken, zal het Nederlandse UBO-register pas in werking treden op 27 september 2020. Bovendien krijgen bestaande entiteiten vanaf 27 september 2020 18 maanden de tijd om de registratie te voltrekken. Hierna worden aan de hand van zes vragen de belangrijkste bepalingen van de Nederlandse UBO-wetgeving toegelicht.

Lees verder

Op 12 juni 2018 vernietigde de Raad van State het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst inzake schenkingen met gesplitste inschrijving tot gevolg (bijvoorbeeld schenkingen van geldbeleggingen, effecten of deelbewijzen met voorbehoud van vruchtgebruik). Het standpunt kwam er de facto op neer dat steeds (Vlaamse) schenkbelasting moest worden betaald, bij gebreke waaraan de (hogere) erfbelasting verschuldigd zou zijn bij overlijden van de schenker, ook indien deze laatste nog meer dan drie jaar zou leven na het moment van de schenking.

De vernietiging van dit standpunt had ook verregaande gevolgen voor de gesplitste aankoop gecombineerd met een voorafgaande schenking. Hoe ziet de situatie er ondertussen precies uit voor een gesplitste aankoop in Vlaanderen?

Lees verder

In navolging van ons eerdere bericht over het wetsvoorstel tot verplichte registratie van buitenlandse notariële aktes (Adieu aan de kaasroute, 25 juni 2020) voorzien wij u hierbij van een update.

Lees verder

De experten zijn het eens: de tussenkomst van een buitenlandse notaris heeft nog weinig zin. De drijfveer was het vermijden van de Belgische schenkbelasting en dat zal niet meer kunnen.

‘Het enige argument pro een buitenlandse notaris is het ereloon voor de notaris. In Nederland zijn de erelonen vrij, terwijl die in België afhangen van de waarde van de schenking. Voor grote schenkingen kan het ereloon in het buitenland lager uitvallen’, zegt Nathalie Labeeuw van het advocatenkantoor Cazimir.

Lees verder

(Internationale) VZW’s en private stichtingen zijn onderworpen aan een jaarlijks wederkerende vermogensbelasting van 0,17 procent op hun volledige vermogen. Deze belasting werd in het begin van de 20ste eeuw ingevoerd om het gemis aan successierechten op te vangen ten gevolge van het invoeren van rechtspersoonlijkheid voor VZW’s. Een VZW zal immers niet overlijden zoals een natuurlijke persoon, waardoor de goederen van deze VZW nooit aan successierechten onderworpen worden. Deze belasting noemde men zeer toepasselijk “de taks tot vergoeding van de successierechten”. Op een later tijdstip werden ook de private stichting en IVZW onderworpen aan dezelfde belasting.

Lees verder

Om de beroepstermijn van één maand te laten lopen tegen een vonnis, moet het vonnis betekend worden. Dat gebeurt op de woonplaats van de betrokken partij. Maar waar woont de fiscus? Recent moest het Hof van Cassatie zich hierover uitspreken.

Lees verder

Dit jaar geen vakantieplannen? De laatste versie van onze tweejaarlijkse publicatie "Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus" is eindelijk uit! Zo kan u toch alvast dromen van nieuwe bestemmingen... Nieuwe landen, zoals Tsjechië, Luxemburg en Slovakije, vullen het lijstje aan.

Lees verder

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter en wij houden u op de hoogte omtrent de nieuwe ontwikkelingen op vlak van vermogensplanning, real estate en ondernemingsfiscaliteit. U kan ons ook volgen op Twitter.