Fiscale procedure: de kennisgeving van beslissing tot taxatie

Fiscale procedure: de kennisgeving van beslissing tot taxatie
08-02-2021
fiscale procedure

In de twee vorige artikelen kwamen het bericht van wijziging van aangifte en de kennisgeving van aanslag van ambtswege aan bod.

Voordat de fiscus een aanslag mag vestigen, heeft de belastingplichtige het recht om te antwoorden op het bericht van wijziging van aangifte of de kennisgeving van aanslag van ambtswege teneinde de zienswijze van de fiscus te weerleggen.

In dit artikel wordt de focus gelegd op het antwoord van de belastingplichtige en de reactie van de fiscus hierop.

Het antwoord van de belastingplichtige op het bericht van wijziging van aangifte of de kennisgeving van aanslag van ambtswege

De belastingplichtige heeft een termijn van één maand vanaf de derde werkdag na verzending van het bericht van wijziging van aangifte of de kennisgeving van aanslag van ambtswege om een antwoord te formuleren. Deze termijn wordt gerekend vanaf de dag na de verzending tot daags voor de zoveelste.

Dit antwoord moet schriftelijk gebeuren maar moet niet noodzakelijk gemotiveerd zijn. De belastingplichtige kan er zich toe beperken louter “niet akkoord” te gaan. In dergelijk geval zal de fiscale administratie allicht haar zienswijze doorzetten en een aanslag vestigen. De belastingplichtige is dan wel zijn eerste verweermiddel kwijtgespeeld. Maar aangezien hij geantwoord heeft op het bericht van wijziging van aangifte, kan geen aanslag van ambtswege gevestigd worden (zie vorig artikel over de kennisgeving van aanslag van ambtswege).

De antwoordtermijn van één maand is tegelijk een wachttermijn voor de fiscus. De wet voorziet uitdrukkelijk dat de fiscus geen aanslag mag vestigen gedurende deze periode.

Als de belastingplichtige helemaal niet of niet tijdig antwoordt, kan de fiscus hetzij de aanslag zonder meer vestigen hetzij de procedure van de aanslag van ambtswege volgen.

De kennisgeving van beslissing tot taxatie

Indien de belastingplichtige tijdig en gemotiveerd geantwoord heeft, moet de fiscale administratie ten laatste de dag van de vestiging van de aanslag de belastingplichtige schriftelijk melden waarom zij wel of niet, geheel of gedeeltelijk, rekening houdt met de opmerkingen van de belastingplichtige. Deze kennisgeving van beslissing vormt het eindpunt van de taxatiefase. Hierop kan niet meer gerepliceerd worden. Deze kennisgeving moet de belastingplichtige in staat stellen om met kennis van zaken te oordelen of het al dan niet opportuun is om een bezwaarschrift in te dienen tegen de navolgende aanslag (bezwaarfase).

De kennisgeving van beslissing tot taxatie moet grosso modo voldoen aan dezelfde voorwaarden als het bericht van wijziging van aangifte of de kennisgeving van aanslag van ambtswege. Alleen moet de kennisgeving van beslissing tot taxatie niet per aangetekende brief verzonden worden. In de praktijk gebeurt dit doorgaans wel.

Tot slot mag de kennisgeving van beslissing tot taxatie geen volledig nieuwe elementen bevatten waarop de aanslag gesteund wordt. Volgens het Hof van Cassatie mag een kennisgeving van beslissing tot taxatie de motieven van het bericht van wijziging van aangifte verhelderen of aanvullen maar zonder ze te vervangen (Cass. 10 november 2017, F.16.0133.F.,www.cass.be). De belastingplichtige moet zich immers in de taxatiefase kunnen verweren tegen de aangevoerde argumenten. Een verweer is mogelijk tegen de elementen aangevoerd in een bericht van wijziging van aangifte maar niet meer tegen de elementen aangevoerd in een kennisgeving van beslissing tot taxatie. Het mag duidelijk zijn dat in de praktijk dit element vaak een punt van discussie vormt. Ook is het niet de bedoeling dat de kennisgeving van beslissing tot taxatie een doorslag vormt van het bericht van wijziging van aangifte. Anders mist het zijn doel volledig. Als de belastingplichtige dus een antwoord van enkele bladzijden overmaakt, is het wel degelijk de bedoeling dat de fiscus op deze argumentatie ingaat en deze weerlegt. De facto verwijzen naar het bericht van wijziging van aangifte of dit overnemen, is niet toegelaten.

De aanslag

Na de kennisgeving van beslissing tot taxatie, zal de fiscus de aanslag inkohieren en het aanslagbiljet versturen aan de belastingplichtige waardoor de volgende fase van de fiscale procedure, de bezwaarprocedure kan aanvatten.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Fiscale procedure: het bericht van wijziging van aangifte

Wanneer is de fiscus verplicht om een bericht van wijziging van aangifte te sturen? Zodra een belastingplichtige een aangifte heeft ingediend die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de wet en de fiscale administratie deze wenst te wijzigen, is een bericht van wijziging van aangifte vereist…

Lees meer

Fiscale procedure: de aanslag van ambtswege

In het vorige artikel in deze procedurereeks kwam het bericht van wijziging van aangifte aan bod. In dit artikel bespreken we de aanslag van ambtswege. Wanneer mag de fiscus de procedure van de aanslag van ambtswege volgen? De fiscus mag de procedure van de aanslag van ambtswege uitsluitend…

Lees meer

Fiscale procedure: De start van de bezwaarfase: het bezwaarschrift

Nadat een aanslag gevestigd is waarmee men niet akkoord is, vormt het bezwaarschrift het meest geëigende middel om zich hiertegen te verzetten. Meestal zal een dergelijke aanslag gevestigd zijn geweest na een wijzigingsprocedure via een bericht van wijziging van aangifte of een kennisgeving van …

Lees meer

Fiscale procedure: Het verloop van de bezwaarfase: onderzoek en rechten van de belastingplichtige

Het bezwaarschrift is ingediend. Hoe verloopt het nu verder? Wat wordt onderzocht en wat zijn de rechten van de belastingplichtige? Het onderzoek van het bezwaarschrift door de bezwaarambtenaar Tijdens zijn onderzoek beschikt de bezwaarambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden waarover een…

Lees meer

Fiscale procedure: het einde van de bezwaarfase: directoriale beslissing en rechtbank

De termijn waarbinnen de fiscus een beslissing moet nemen In beginsel is de fiscus niet gebonden aan enige termijn om een directoriale beslissing te nemen over het bezwaarschrift. De belastingplichtige heeft wel het recht om ten vroegste 6 maanden vanaf de ontvangst door de fiscus van het…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info