Tomas Martens

Tomas Martens

Advocaat

Tomas Martens is fiscalist en legt zich toe op nationaal fiscaal recht, waaronder fiscale procedures, ondernemingsfiscaliteit en personenbelasting.

Opleiding en ervaring

Hij behaalde zijn masterdiploma aan de KULeuven (2016) en een bijkomend diploma in de fiscaliteit aan dezelfde instelling (2017). Bovendien behaalde hij met succes een bijkomend attest inzake de vennootschapsbelasting aan de Fiscale Hogeschool Brussel (2019).

Als advocaat is Tomas verbonden aan de balie van Brussel. Hij is lid van het Cazimirteam sinds 2020.

Specialisatie

Tomas heeft een bijzondere interesse in alle aspecten van fiscale procedures, administratief en gerechtelijk. Verder legt hij zich in toe op ondernemingsfiscaliteit en personenbelasting.

Publicaties en andere activiteiten

Masterproef: Het privaatrechtelijk statuut van groenestroomcertificaten.

“Nothing is certain but death and taxes.”
Benjamin Franklin

Vrije tijd

In zijn vrije tijd geniet Tomas van sporten en wandelingen in de natuur. Bovendien spendeert hij graag tijd met familie en vrienden.

Terug naar overzicht
Icon Publicaties

Publicaties

De vernietigende directoriale beslissing: (g)een pyrrusoverwinning!

Tomas Martens (2023). De vernietigende directoriale beslissing: (g)een pyrrusoverwinning!. Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 635, p. 100 e.v. .

Langere aanslagtermijnen in roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing bij gebroken boekjaar: discriminerend

Tomas Martens (2022). Langere aanslagtermijnen in roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing bij gebroken boekjaar: discriminerend. Fiscale Actualiteit, 2, p. 6 e.v. .

De werking in de tijd van de nieuwe aanslagtermijn van tien jaar: een fiscale anomalie

Tomas Martens (2021). De werking in de tijd van de nieuwe aanslagtermijn van tien jaar: een fiscale anomalie. TFR, 610, p. 926 e.v. .

Icon nieuwsberichten

nieuwsberichten

De aangiftetermijnen gepubliceerd door de fiscale administratie zijn niet (altijd) bindend!

Tomas Martens

In een vonnis d.d. 29 september 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen ons standpunt gevolgd dat de aangiftetermijnen gepubliceerd op Biztax niet (altijd) bindend zijn. Het belang van dit vonnis voor de praktijk kan niet worden onderschat. Aangiftetermijn van Biztax… In voorliggend g…

Lees meer

Een laattijdige aangifte leidt in principe tot een aftrekverbod

Dieter Moens en Tomas Martens

Op grond van artikel 444 WIB kan de fiscale Administratie een belastingverhoging toepassen wanneer een belastingplichtige zijn of haar fiscale verplichtingen niet is nagekomen. Hieraan gekoppeld heeft de wetgever sinds aanslagjaar 2019 een zogenaamd aftrekverbod ingevoerd. Dit aftrekverbod geldt…

Lees meer

Kennisgeving uitbreiding onderzoekstermijn ook noodzakelijk bij polyvalente visitatie door de BBI

Tomas Martens, Alexandre Missal en Dieter Moens

De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (“de BBI”) staat bekend als één van de meest doortastende belastingadministraties binnen de FOD Financiën. Het is niet ongebruikelijk dat zij bij het opstarten van een fiscaal onderzoek een fiscale visitatie uitvoert bij één of meer belastin…

Lees meer

Fiscale procedure: het einde van de bezwaarfase: directoriale beslissing en rechtbank

Tomas Martens en Alexandre Missal

De termijn waarbinnen de fiscus een beslissing moet nemen In beginsel is de fiscus niet gebonden aan enige termijn om een directoriale beslissing te nemen over het bezwaarschrift. De belastingplichtige heeft wel het recht om ten vroegste 6 maanden vanaf de ontvangst door de fiscus van het…

Lees meer

Fiscale procedure: Het verloop van de bezwaarfase: onderzoek en rechten van de belastingplichtige

Alexandre Missal en Tomas Martens

Het bezwaarschrift is ingediend. Hoe verloopt het nu verder? Wat wordt onderzocht en wat zijn de rechten van de belastingplichtige? Het onderzoek van het bezwaarschrift door de bezwaarambtenaar Tijdens zijn onderzoek beschikt de bezwaarambtenaar over alle onderzoeksbevoegdheden waarover een…

Lees meer

Fiscale procedure: De start van de bezwaarfase: het bezwaarschrift

Alexandre Missal en Tomas Martens

Nadat een aanslag gevestigd is waarmee men niet akkoord is, vormt het bezwaarschrift het meest geëigende middel om zich hiertegen te verzetten. Meestal zal een dergelijke aanslag gevestigd zijn geweest na een wijzigingsprocedure via een bericht van wijziging van aangifte of een kennisgeving van …

Lees meer

Fiscale procedure: de kennisgeving van beslissing tot taxatie

Alexandre Missal en Tomas Martens

In de twee vorige artikelen kwamen het bericht van wijziging van aangifte en de kennisgeving van aanslag van ambtswege aan bod. Voordat de fiscus een aanslag mag vestigen, heeft de belastingplichtige het recht om te antwoorden op het bericht van wijziging van aangifte of de kennisgeving van aanslag…

Lees meer
Icon seminaries

seminaries

Nieuwe wapens voor de fiscus

Dieter Moens en Tomas Martens

Activiteiten ontplooien in België heeft mogelijkerwijze fiscale en/of juridische consequenties. Zo kan dit aanleiding geven tot het ontstaan van een Belgische vaste inrichting en/of juridisch bijkantoor. Tijdens deze webinar wordt het concept 'vaste inrichting' besproken met de focus op BTW vlak: – Va…

Lees meer

Fiscale controles onder het vergrootglas

Dieter Moens en Tomas Martens

Op regelmatige basis komt ieder accountantskantoor in aanraking met fiscale controles, zowel op btw-vlak als op vlak van inkomstenbelastingen. Meer en meer komen er gerichte controles, waarbij de controleur gericht is gaan zoeken op onregelmatigheden. Met de hulp van IT staan de controleurs stevig…

Lees meer

Nieuwe wapens voor de fiscus

Tomas Martens

In dit webinar bespreekt uw docent, Tomas Martens, de nieuwe onderzoeksmogelijkheden van de fiscale administratie bij een fiscaal onderzoek. Vooreerst komen de nieuwe proceduretermijnen in de directe belastingen en de btw aan bod. Met name wordt ingegaan op de gevallen waarvoor een verlenging van…

Lees meer

Fiscale controles - Hoe gaat u ermee om?

Dieter Moens en Tomas Martens

Op regelmatige basis komt ieder accountantskantoor in aanraking met fiscale controles, zowel op BTW-vlak als op fiscaal vlak. Meer en meer komen er gerichte controles, waarbij de controleur gericht is gaan zoeken op onregelmatigheden. Met de hulp van IT staan de controleurs stevig in hun schoenen.…

Lees meer

Bijzondere topics binnen de fiscale procedure

Dieter Moens en Tomas Martens

Het bankenonderzoek Een van de meeste ingrijpende inbreuken op het recht op privacy van de belastingplichtige is het bankenonderzoek. Hierdoor krijgt de fiscale Administratie een volledige inzage van alle verrichtingen op alle bankrekeningen van een welbepaalde belastingplichtige. Tegelijk is er…

Lees meer

Recente evoluties over de aanslag geheime commissielonen

Dieter Moens en Tomas Martens

De aanslag geheime commissielonen in de zin van artikel 219 WIB is een afzonderlijke aanslag van 103% die onder meer wordt gevestigd op bezoldigingen en voordelen van alle aard die niet worden verantwoord door individuele fiches. Indien een vennootschap een voordeel van alle aard toekent aan haar…

Lees meer

De belangrijkste aanslag- en onderzoekstermijnen in de directe belastingen

Alexandre Missal en Tomas Martens

De klassieke aanslag- en onderzoekstermijnen van drie en zeven jaar zijn alom bekend. Maar wat is het verschil nu ook alweer? En over welke termijnen beschikt de administratie nog om belastingplichtigen te controleren en te taxeren? In deze sessie lichten Mr. Alexandre Missal en Mr. Tomas Martens…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info