Interimdividenden en tussentijdse dividenden van VVPR-bis aandelen: hoe genieten van de verlaagde roerende voorheffing??

Interimdividenden en tussentijdse dividenden van VVPR-bis aandelen: hoe genieten van de verlaagde roerende voorheffing??
25-05-2021
fiscaliteit

Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing op interimdividenden of tussentijdse dividenden van ‘VVPR-bis’ aandelen werd verduidelijkt. Dividenden verleend of toegekend ‘uit de winstverdeling van het derde boekjaar’ en volgende na dat van de inbreng worden slechts aan 15% roerende voorheffing onderworpen. In de circulaire wordt toegelicht wat hiermee precies wordt bedoeld.

Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing op interimdividenden of tussentijdse dividenden van ‘VVPR-bis’ aandelen werd verduidelijkt. Dividenden verleend of toegekend ‘uit de winstverdeling van het derde boekjaar’ en volgende na dat van de inbreng worden slechts aan 15% roerende voorheffing onderworpen. In de circulaire wordt toegelicht wat hiermee precies wordt bedoeld.

Interimdividenden en tussentijdse dividenden in het WVV

Waar dividenduitkeringen doorgaans worden beslist op de jaarlijkse algemene vergadering, wordt tot de uitkering van een interimdividend besloten door het bestuursorgaan van een vennootschap. De uitkering heeft dan betrekking op de winst van het lopende boekjaar of op de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening ervan nog niet werd goedgekeurd. Deze mogelijkheid moet uitdrukkelijk worden voorzien in de statuten van de vennootschap.

Onder het voormalige vennootschapsrecht (W.Venn.), werd de mogelijkheid om interimdividenden uit te keren voorbehouden voor de naamloze vennootschap. Sinds de intrede van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) kunnen ook besloten vennootschappen (artikel 5:141 WVV) en coöperatieve vennootschappen (artikel 6:114 WVV) interimdividenden uitkeren.

Een tussentijds dividend is, in tegenstelling tot een interimdividend, niet wettelijk geregeld maar gebaseerd op rechtspraak en rechtsleer. In een arrest van 23 januari 2003 oordeelde het Hof van Cassatie dat de algemene vergadering op elk ogenblik van het boekjaar kan beslissen om aan de aandeelhouders een dividend uit te keren door onttrekking aan de beschikbare reserves en/of uit de overgedragen winst en dit binnen de grenzen van uitkeerbare winsten (artikel 5:142, 6:115 en 7:212 WVV).

Verlaagde tarieven in het kader van VVPR-bis

Wanneer is voldaan aan de voorwaarden opgesomd in artikel 269 §2 WIB, kunnen de aandeelhouders die een dividend toegekend krijgen van een verlaagde roerende voorheffing van 20% dan wel 15% genieten (in plaats van 30%). Dit is de zogenaamde VVPR-bis regeling. Bepalend voor het tarief van de verlaagde roerende voorheffing is of deze dividenden zijn “verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar dan wel het derde (en volgende) boekjaar na dat van de inbreng”.

Voor dividenduitkeringen waartoe wordt beslist op de jaarlijkse algemene vergadering stelt bovenstaande zinsnede in de praktijk geen problemen.

Onduidelijk was echter of 1) de beslissing tot uitkering van een dividend verplicht genomen moet worden door de algemene vergadering en 2) wat de oorsprong van de dividenden moet/kan zijn: louter de winst van het tweede/derde boekjaar (en volgende) of ook die van de vorige boekjaren.

Antwoord op parlementaire vraag opgenomen in circulaire

Na een parlementaire vraag in 2017 in verband met deze problematiek, antwoordde de toenmalige minister van Financiën dat de wettelijke bepalingen niet voorschrijven op welke wijze de winstverdeling moet gebeuren, al dan niet door de algemene vergadering, of wat de oorsprong van de dividenden moet zijn, al dan niet de winst van het lopende boekjaar of van de vorige boekjaren.

De circulaire 2021/C/36, die deze positie herneemt, bepaalt aldus dat voor de toepassing van de VVPR-bisregeling niet alleen de algemene vergadering kan beslissen tot uitkering van een dividend, maar bijvoorbeeld ook het bestuursorgaan dat statutair bevoegd is om een interimdividend uit te keren.

Daarnaast bepaalt de circulaire dat zowel interimdividenden als tussentijdse dividenden in de winstverdeling van het lopende boekjaar worden opgenomen, ondanks het verschil in oorsprong van de uitgekeerde winsten. Derhalve kunnen beide types van dividenduitkeringen aan 15% roerende voorheffing onderworpen worden wanneer zij in het derde boekjaar na dat van inbreng plaatsvinden (en uiteraard ook aan alle andere voorwaarden in het kader van VVPR-bis is voldaan).

Merk op dat deze interpretatie reeds eerder door de Rulingcommissie werd aanvaard (voorafgaande beslissingen nr. 2020.1465 en 2020.1479, 13 oktober 2020).

Wanneer u dus een vennootschap heeft opgericht met boekjaar eindigend op 31 december 2018, kan u in de loop van dit jaar een interimdividend of een tussentijds dividend uitkeren dat (mits er ook aan alle andere voorwaarden voldaan is) kan genieten van het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Parlement keurt het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen goed!

Tijdens de plenaire vergadering van 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. De Kamer heeft zopas het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit nieuw wetboek vervangt het bestaande…

Lees meer

Mis de opportuniteiten van het WVV niet

Hopelijk staat 1 januari 2020 reeds aangeduid in uw agenda: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt dan algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019. U heeft die misschien in het rood dan wel in het groen omcirkeld. Er…

Lees meer

Zal u interimdividenden kunnen uitkeren?

Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle andere winstuitkeringen. Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts ged…

Lees meer

​Controleer uw raad van bestuur, misschien is die niet meer geldig samengesteld !

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen op. Zoals reeds gemeld worden deze verplichtingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 op alle vennootschappen, zelfs indien uw statuten nog niet zijn aangepast aan de nie…

Lees meer

​U kan het alleen!

Vorige week haalden wij aan dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) thans toelaat dat een naamloze vennootschap (“NV”), naar analogie met de vroegere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“BVBA”) en de huidige besloten vennootschappen (“BV”), wordt bestuurd door e…

Lees meer

Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller!

U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. “Oude” vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020. Een “oude” venn…

Lees meer

U stemt niet langer voor uw eigen (tegenstrijdig) belang.

Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Een voordehandliggend voorbeeld: de bestuurder verhuurt zelf een kantoor aan de (management)vennootschap waarvan hij/zij ook bestuurder is. Hij is dus tegelijk huurder en…

Lees meer

De CV onder het nieuw WVV

De minister is duidelijk. De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep. Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het nie…

Lees meer

Tijd om uw aandelenregister van onder het stof te halen!

U heeft hoogstwaarschijnlijk al vernomen dat met de intrede van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) de mogelijkheden tot het moduleren van overdrachten van aandelen bijna onbeperkt zijn geworden. Vooral in de BV is de ommekeer ten opzichte van de oude BVBA drastisch. In de NV, waa…

Lees meer

Schriftelijke besluitvorming versoepeld voor bestuursorganen

Onder het oude Wetboek van Vennootschappen was schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen niet evident: het was ofwel niet toegelaten, ofwel slechts toegelaten onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld kon een raad van bestuur in de naamloze vennootschap slechts in uitzonderlijke gevallen…

Lees meer

Bestuurders, verkijk u niet op de beperking van aansprakelijkheid!

Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het WVV innoveert door een absolute aansprakelijkheidsbeperking te voorzien, zonder koppeling aan de omvang van de schade en onge…

Lees meer

Heeft de CEO thans meer bevoegdheden?

Het is gebruikelijk dat in naamloze vennootschappen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan welbepaalde personen, die de titel van “gedelegeerd bestuurder”, “dagelijks bestuurder”, “CEO” etc. gebruiken. De impact hiervan is niet gering, aangezien deze personen niet enkel de vennoots…

Lees meer

Fnuikt de liquiditeitstest het succes van de BV?

Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij oprichting voldoende kapitaal voorzien is om een NV op te richten. Nochtans werd de BV door onze wetgever naar voor geschove…

Lees meer

Geen ontkomen meer aan het WVV!

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV. Het oude Wetboek van Ven…

Lees meer

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu?

Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV…

Lees meer

De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak.

Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de…

Lees meer

Opgelet voor zogenaamde “bestuurders op papier”: ook zij lopen risico op aansprakelijkheid !

In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” hou…

Lees meer

Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”) en naamloze vennootschappen (“nv”). Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van ee…

Lees meer

Vrijheid van taalkeuze in rechtspersonen, ongemerkt verder beperkt?

De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan de organen steeds meer internationaal samengesteld zijn. De voertaal in menige raden van bestuur is geëvolueerd naar het Engels. De roep om versoepeling van de …

Lees meer

Statutenwijziging ingevolge het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: it’s time to act

Vereenvoudiging en versoepeling dankzij het nieuwe WVV Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of afgekort het WVV) in werking getreden. Met het WVV heeft de wetgever ons vennootschapsrecht willen vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de afschaffing van enkele…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info