Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht

Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen.

Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van een bv of een nv, of zelfs van meerdere bv’s of nv’s, zonder dat deze eenhoofdigheid verdere gevolgen met zich meebrengt op het vlak van de aansprakelijkheid van de enige aandeelhouder, zoals wel het geval was onder het oud vennootschapsrecht.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”) en naamloze vennootschappen (“nv”).

Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van een bv of een nv, of zelfs van meerdere bv’s of nv’s, zonder dat deze eenhoofdigheid verdere gevolgen met zich meebrengt op het vlak van de aansprakelijkheid van de enige aandeelhouder, zoals wel het geval was onder het oud vennootschapsrecht. Onder het (oud) Wetboek van vennootschappen (“Wb.Venn.”) was het zo dat een nv niet eenhoofdig kon worden opgericht. Wanneer een nv tijdens haar bestaan eenhoofdig werd, werd de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan waren na het eenhoofdig worden van de vennootschap indien de eenhoofdigheid langer dan één jaar duurde. Indien een bvba werd opgericht door meerdere vennoten (al dan niet rechtspersonen) en tijdens haar bestaan eenhoofdig werd waarbij de enige resterende vennoot een rechtspersoon was, dan gold in essentie hetzelfde aansprakelijkheidsregime als bij de eenhoofdige nv. Een natuurlijke persoon die een eenhoofdige bvba had, kon aansprakelijk worden gesteld voor schulden van een andere (bijkomende) eenmans-bvba die hij had opricht of waarvan hij tijdens het bestaan enige vennoot werd, zonder enige regularisatietermijn. Het Wb.Venn. verhoogde bovendien de volstortingsplicht van het kapitaal wanneer een bvba eenhoofdig werd opgericht of eenhoofdig werd. Dit alles is niet langer het geval onder het gewijzigde vennootschapsrecht.

Artikel 2:8, §4 WVV stelt wel dat wanneer alle aandelen van een bv of een nv in één hand zijn verenigd, dit gegeven alsook de identiteit van de enige aandeelhouder in het vennootschapsdossier moeten worden neergelegd. Het vennootschapsdossier is een dossier, bewaard door de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waar alle documenten worden bewaard die verplicht dienen neergelegd te worden. Daarnaast moet het onderwerp van het stuk dat wordt neergelegd worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (artikel 2:14, 4° WVV). De identiteit van de enige aandeelhouder wordt dus niet gepubliceerd.

Onder het oud vennootschapsrecht gold reeds de verplichting voor de nv om het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neer te leggen in het vennootschapsdossier, zodat eventuele schuldeisers in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de enige aandeelhouder de identiteit van de enige aandeelhouder konden achterhalen. Op het eerste zicht is het dan ook opmerkelijk vast te stellen dat de wetgever de verplichte neerlegging op de griffie van het feit dat alle aandelen van een nv in één hand verenigd zijn, heeft behouden. Meer nog, wat betreft de bv werd deze verplichting tevens ingevoerd door de reparatiewet van 28 april 2020. De verplichte neerlegging mag echter niet verbazen aangezien het Europees recht een dergelijke neerlegging verplicht wanneer lidstaten de mogelijkheid bieden om eenpersoons bv’s en nv’s op te richten.

Wanneer één vennootschap, vereniging of stichting met rechtspersoonlijkheid of één natuurlijke persoon alle aandelen in volle eigendom in een nv of bv tijdens haar bestaan verwerft, is er duidelijk sprake van de vereniging van alle aandelen in één hand en zal aan voormelde neerleggings- en publicatievereiste moeten worden voldaan. Wanneer een nv of bv eenhoofdig wordt opgericht, moet er geen specifieke neerlegging gebeuren aangezien de eenhoofdigheid reeds vermeld wordt in de oprichtingsakte en als dusdanig wordt gepubliceerd. In bepaalde gevallen is het vaststellen van de eenhoofdigheid echter minder voor de hand liggend. Dit moet geval per geval worden bekeken.

Het WVV schrijft geen termijn voor waarbinnen de neerlegging en publicatie moet gebeuren. Naar onze mening moet dan ook van een redelijke termijn uitgegaan worden, die op basis van artikel 2:8, §1 WVV 30 dagen bedraagt. Wanneer dit niet gebeurt, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor het schenden van de bepalingen van het wetboek. Vraag is uiteraard wat de schade is. Een schuldeiser kan zich ongeacht de eenhoofdigheid van de vennootschap sowieso niet langer op een extra vermogen verhalen na het eenhoofdig worden van de vennootschap en heeft dus geen schade noch belang.

Het voorgaande geldt uiteraard enkel voor de bv en nv daar enkel in deze vennootschappen eenhoofdigheid wordt toegelaten. De maatschap, VOF, commanditaire vennootschap en de coöperatieve vennootschap vereisen nog steeds meerdere vennoten. Wat betreft de maatschap stelt artikel 4:1 WVV dat die moet worden opgericht door minstens twee personen. De maatschap wordt ook in principe van rechtswege ontbonden bij het eenhoofdig worden. Het WVV bepaalt wat betreft de CV net zoals onder het Wb.Venn. dat de coöperatieve vennootschap op straffe van nietigheid door drie personen moet worden opgericht (artikel 6:3 en 6:14, 4° WVV). Wanneer tijdens het bestaan van de coöperatieve vennootschap het aantal aandeelhouders minder dan drie telt, kan elke belanghebbende haar ontbinding vorderen (artikel 6:126, eerste lid WVV). Voor deze vennootschappen heeft het eenhoofdig (of in het geval van de CV ook tweehoofdig) worden dus wél nog steeds verregaande gevolgen.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Parlement keurt het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen goed!

Tijdens de plenaire vergadering van 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. De Kamer heeft zopas het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) goedgekeurd. Dit nieuw wetboek vervangt het bestaande…

Lees meer

Mis de opportuniteiten van het WVV niet

Hopelijk staat 1 januari 2020 reeds aangeduid in uw agenda: het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) wordt dan algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019. U heeft die misschien in het rood dan wel in het groen omcirkeld. Er…

Lees meer

Zal u interimdividenden kunnen uitkeren?

Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle andere winstuitkeringen. Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts ged…

Lees meer

​Controleer uw raad van bestuur, misschien is die niet meer geldig samengesteld !

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) biedt opportuniteiten, maar legt ook enkele nieuwe verplichtingen op. Zoals reeds gemeld worden deze verplichtingen van toepassing vanaf 1 januari 2020 op alle vennootschappen, zelfs indien uw statuten nog niet zijn aangepast aan de nie…

Lees meer

​U kan het alleen!

Vorige week haalden wij aan dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) thans toelaat dat een naamloze vennootschap (“NV”), naar analogie met de vroegere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“BVBA”) en de huidige besloten vennootschappen (“BV”), wordt bestuurd door e…

Lees meer

Het WVV versneld toepassen ? Het kan nu nog sneller!

U weet ondertussen dat het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) onmiddellijk van toepassing is op “nieuwe” vennootschappen, zijnde vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019. “Oude” vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019 kregen nog respijt tot 1 januari 2020. Een “oude” venn…

Lees meer

U stemt niet langer voor uw eigen (tegenstrijdig) belang.

Elke bestuurder heeft wel eens een belang dat tegenstrijdig is aan de belangen van de rechtspersoon die hij/zij bestuurt. Een voordehandliggend voorbeeld: de bestuurder verhuurt zelf een kantoor aan de (management)vennootschap waarvan hij/zij ook bestuurder is. Hij is dus tegelijk huurder en…

Lees meer

De CV onder het nieuw WVV

De minister is duidelijk. De ‘CV’ komt onder het nieuw WVV niet meer in aanmerking voor de uitoefening van een vrij beroep. Er heerst voor vrije beroepen die hun samenwerking hebben georganiseerd via een CVBA heel wat onduidelijkheid over het voortbestaan van deze vennootschapsvorm onder het nie…

Lees meer

Tijd om uw aandelenregister van onder het stof te halen!

U heeft hoogstwaarschijnlijk al vernomen dat met de intrede van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) de mogelijkheden tot het moduleren van overdrachten van aandelen bijna onbeperkt zijn geworden. Vooral in de BV is de ommekeer ten opzichte van de oude BVBA drastisch. In de NV, waa…

Lees meer

Schriftelijke besluitvorming versoepeld voor bestuursorganen

Onder het oude Wetboek van Vennootschappen was schriftelijke besluitvorming voor bestuursorganen niet evident: het was ofwel niet toegelaten, ofwel slechts toegelaten onder strenge voorwaarden. Bijvoorbeeld kon een raad van bestuur in de naamloze vennootschap slechts in uitzonderlijke gevallen…

Lees meer

Bestuurders, verkijk u niet op de beperking van aansprakelijkheid!

Eén van de nieuwigheden van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) is de invoering van een cijfermatige beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders. Het WVV innoveert door een absolute aansprakelijkheidsbeperking te voorzien, zonder koppeling aan de omvang van de schade en onge…

Lees meer

Heeft de CEO thans meer bevoegdheden?

Het is gebruikelijk dat in naamloze vennootschappen het dagelijks bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan welbepaalde personen, die de titel van “gedelegeerd bestuurder”, “dagelijks bestuurder”, “CEO” etc. gebruiken. De impact hiervan is niet gering, aangezien deze personen niet enkel de vennoots…

Lees meer

Fnuikt de liquiditeitstest het succes van de BV?

Recentelijk vernamen wij dat sommige adviseurs hun cliënten aanbevelen te kiezen voor de naamloze vennootschap (“NV”), en niet voor de besloten vennootschap (“BV”), zodra bij oprichting voldoende kapitaal voorzien is om een NV op te richten. Nochtans werd de BV door onze wetgever naar voor geschove…

Lees meer

Geen ontkomen meer aan het WVV!

Het is zover: sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) algemeen van toepassing op alle vennootschappen en verenigingen, ook deze opgericht voor 1 mei 2019, en dit zelfs indien hun statuten nog niet werden aangepast aan het WVV. Het oude Wetboek van Ven…

Lees meer

Het WVV: U heeft als bestuurder eveneens een arbeidsovereenkomst afgesloten met de vennootschap. Wat nu?

Het nieuw vennootschapsrecht stelt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden mag zijn. Een bestuurder kan zijn mandaat met andere woorden enkel als zelfstandige uitoefenen. Deze bepaling wordt zowel voor de BV, CV als NV…

Lees meer

De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak.

Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de…

Lees meer

Opgelet voor zogenaamde “bestuurders op papier”: ook zij lopen risico op aansprakelijkheid !

In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” hou…

Lees meer

Vrijheid van taalkeuze in rechtspersonen, ongemerkt verder beperkt?

De steeds groeiende tendens van globalisering van onze economie leidt tot internationalisatie van onze vennootschappen, waarvan de organen steeds meer internationaal samengesteld zijn. De voertaal in menige raden van bestuur is geëvolueerd naar het Engels. De roep om versoepeling van de …

Lees meer

Interimdividenden en tussentijdse dividenden van VVPR-bis aandelen: hoe genieten van de verlaagde roerende voorheffing??

Op 23 april 2021 werd circulaire 2021/C/36 gepubliceerd, waarin de toepassing van de verlaagde roerende voorheffing op interimdividenden of tussentijdse dividenden van ‘VVPR-bis’ aandelen werd verduidelijkt. Dividenden verleend of toegekend ‘uit de winstverdeling van het derde boekjaar’ en volgende na dat …

Lees meer

Statutenwijziging ingevolge het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen: it’s time to act

Vereenvoudiging en versoepeling dankzij het nieuwe WVV Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of afgekort het WVV) in werking getreden. Met het WVV heeft de wetgever ons vennootschapsrecht willen vereenvoudigen (bijvoorbeeld door de afschaffing van enkele…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info