Vereffening-verdeling van de nalatenschap

Een overlijden is in de eerste plaats een zware emotionele gebeurtenis, maar het is bovendien het ogenblik waarop de nalatenschap openvalt. Betreurenswaardig is dat dikwijls ook het moment waarop conflicten ontstaan: wie heeft welke rechten op de nalatenschap en hoe moet de nalatenschap worden vereffend en verdeeld?

Een vereffening-verdeling van een nalatenschap vormt dikwijls een complex kluwen. Niet alleen moet rekening worden gehouden met de nalatenschapsgoederen, maar ook de bij leven gedane schenkingen, testamenten en huwelijkscontracten hebben een belangrijke impact op de vereffening-verdeling van de nalatenschap. En dan hebben we het nog niet over de mogelijke internationale elementen van een nalatenschap.

Cazimir streeft steeds naar een minnelijke regeling om de langdurige afwikkeling van een gerechtelijke procedure vereffening-verdeling te vermijden. Dit sluit niet uit dat wanneer een minnelijke regeling onbereikbaar is, Cazimir u minutieus zal bijstaan in een gerechtelijke procedure houdende vereffening-verdeling voor de rechtbank en notaris. De grondige kennis van onze specialisten terzake zal ook in een gerechtelijke context steeds een meerwaarde betekenen voor uw dossier.

Tot slot is het steeds aangewezen om een akkoord te sluiten omtrent de vereffening-verdeling van een nalatenschap, zelfs indien er op dat ogenblik geen conflict zou bestaan. Een akkoord vermijdt niet alleen latere discussies, maar zo bestaat er geen risico dat uw rechtsopvolgers in de toekomst alsnog betrokken zouden worden bij de vereffening-verdeling van een nalatenschap uit het verleden.

  Terug naar overzicht

  Gerelateerde nieuwsberichten en publicaties

  Wat is het nut van de boedelbeschrijving en de eedaflegging bij de afwikkeling van een nalatenschap?

  Rinse Elsermans

  Na een overlijden moet de nalatenschap worden verdeeld. Maar men moet natuurlijk wel weten wat men juist moet verdelen. Dit is niet altijd even evident om vast te stellen. Geven alle erfgenamen wel de juiste informatie over schenkingen die ze hebben gekregen of over goederen van de nalatenschap die…

  Lees meer

  Alle bankrekeningen worden geblokkeerd na een overlijden. Wat nu?

  Rinse Elsermans

  Vroeg of laat komen we spijtig genoeg allemaal wel eens in aanraking met een overlijden binnen onze familiale kring. Op dat ogenblik worden de familieleden - naast de emotionele verwerking van het overlijden - geconfronteerd met allerhande praktische problemen, in het bijzonder het regelen van de…

  Lees meer

  Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap

  Nathalie Labeeuw

  Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap In De Tijd van 3 januari 2017 staat een artikel over de vereenvoudiging van de aangifte van nalatenschap. Wij leggen hierna uit hoe de procedure er vandaag uitziet en wat er zal wijzigingen in de toekomst. Principes De erfbelasting wordt door de…

  Lees meer

  VLABEL publiceert forfaits aanslagjaar 2017 voor het berekenen van het passief van de nalatenschap

  Nathalie Labeeuw

  Werkelijk versus forfaitair passief De erfbelasting wordt berekend op het netto actief van de nalatenschap, dat wil zeggen actief verminderd met het passief. Het is dus in het belang van de belastingplichtigen om de begrafeniskosten en de schulden van de erflater correct aan te geven in het…

  Lees meer

  Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

  De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

  Lees meer

  Vlaams gewest - tolerantieperiode voor de aangifte van de nalatenschap

  Evelien Vande Putte en Nathalie Labeeuw

  Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen.…

  Lees meer

  ​De latere verkoop van een geërfd onroerend goed: bezint eer ge begint.

  Robin Bosschaert

  Voorafgaande opmerking: deze bijdrage behandelt enkel de regeling die van toepassing is in het Vlaamse gewest. In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse…

  Lees meer

  ​Reeks: Aangifte nalatenschap - Wegwijs in de aangifte van nalatenschap

  Elisabeth Janssens

  Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap. In deze nieuwe reeks, zullen wij in…

  Lees meer

  Reeks: Aangifte nalatenschap - Het invullen van de identiteitsgegevens op een aangifteformulier van nalatenschap

  Elisabeth Janssens

  Nu we weten wanneer er sprake is van het indienen van een aangifte van nalatenschap, staan wij even stil bij de verschillende onderdelen van de aangifte. Het modelformulier vraagt naar een reeks identiteitsgegevens van diverse personen, maar wiens gegevens moeten nu waar worden ingevuld en welke…

  Lees meer

  ​​Reeks: Aangifte nalatenschap - Wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten

  Elisabeth Janssens

  Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het bestaan van een uiterste wilsbeschikking en erfovereenkomsten, maar wat wordt bedoeld met een uiterste wilsbeschikking en een erfovereenkomst en hoe kan u het bestaan hiervan …

  Lees meer

  ​Reeks: Aangifte nalatenschap - het vermogen

  Elisabeth Janssens

  In de aangifte van nalatenschap moet het vermogen van de overledene worden opgelijst. Een correcte en volledige opgave van het vermogen is van groot belang, daar de erfbelasting hierop wordt berekend. Uiteraard zal het (al dan niet per vergissing) vergeten van bepaalde goederen of het te laag…

  Lees meer

  Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap

  Robin Bosschaert

  Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen. …

  Lees meer

  Waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

  Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

  Na ieder overlijden zullen de nabestaanden een aangifte van nalatenschap moeten indienen. De nabestaanden kunnen dit zowel individueel als samen doen. In de praktijk doen zij hiervoor vaak beroep op een notaris. Dit is echter niet verplicht, zelfs niet wanneer de nalatenschap onroerend goed bevat. …

  Lees meer

  Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

  Anne-Sophie Stievenard en Alexandre Missal

  Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is im…

  Lees meer

  Help, ik heb ruzie met mijn mede-erfgenamen!

  Rinse Elsermans

  In deze video bespreken we voor u een voorbeeldcasus over de stappen die u kan ondernemen als er - na overlijden van de ouders - een erfenisbetwisting ontstaat. We hebben het over voorlopige maatregelen (verzegeling, boedelbeschrijving), minnelijke besprekingen en ten slotte over de gerechtelijke…

  Lees meer

  Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

  Elisabeth Janssens

  Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

  Lees meer

  De nieuwe vriendenerfenis en het progressievoorbehoud: één plus één is twee?

  Anne-Sophie Stievenard en

  Op 1 juli 2021 deed de vriendenerfenis zijn intrede in het Vlaamse fiscale landschap. De regeling wordt voorgesteld als een kans om een verdere verwant of vriend(in) een korting op de erfbelasting toe te kennen van maximaal 3.300 euro. Van een automatisme is geen sprake, aangezien een aantal…

  Lees meer

  Vlaams gunstregime: verlenging van de termijn voor VLABEL om waarde te herzien

  Eline Beeken

  Bij decreet van 9 december 2022 (1) werden voornamelijk enkel tekstuele en een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Eén van de gewijzigde artikelen betreft artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, inzake de termijn voor de Vlaamse …

  Lees meer

  Is eigen geld op een gemeenschappelijke rekening… gemeenschappelijk? Is er erfbelasting op verschuldigd? En hoe bewijst u het tegendeel?

  Elisabeth Janssens en Adel Echallaouchi

  Wat zijn de gevolgen van de storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening? Verliezen de gelden hun eigen karakter indien deze terechtkomen op een rekening waarop gemeenschappelijke gelden staan of waarop later gemeenschappelijke gelden worden (bij)gestort? Om dit vraagstuk te kunnen…

  Lees meer

  Vlabel aanvaardt de zakelijke subrogatie van rechtswege bij een wettelijke terugkeer, ongeacht het tijdstip van de schenking en het overlijden

  Marie Bamelis en Elisabeth Janssens

  Vlabel publiceerde op 11 mei 2023 een standpunt (nr. 23014) waarin de zakelijke subrogatie van rechtswege in geval van wettelijke terugkeer wordt aanvaard voor situaties die ressorteren onder het oude recht, in navolging van een arrest van het hof van beroep te Gent van 27 september 2022. In dit…

  Lees meer

  De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

  Tijdens deze studienamiddag verneemt u hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan u hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. In deze sessie wordt naast de…

  Lees meer

  De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting (I)

  Tijdens deze studienamiddag verneem je hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan je je klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan je hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. In deze sessie wordt naast de…

  Lees meer

  De aangifte van een nalatenschap en de nieuwe erfbelasting vs schenkbelasting

  Tijdens deze studienamiddag verneemt u hoe een aangifte van nalatenschap correct moet worden ingevuld. Na deze opleiding kan u uw klanten met kennis van zaken adviseren over deze materie en kan u hen begeleiden met het indienen van de aangifte van nalatenschap. In deze sessie wordt naast de…

  Lees meer

  Nieuwe omzettingstabellen voor de waardering van het vruchtgebruik

  De Wet van 22 mei 2014 (BS 13 juni 2014) geeft concrete en dwingende regels ingevoerd voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. Volgens de nieuwe regels gebeurt de waardering van het vruchtgebruik op basis van: de…

  Lees meer

  VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

  Nathalie Labeeuw

  Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

  Lees meer

  VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

  Nathalie Labeeuw

  Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

  Lees meer

  Wat is het nut van de boedelbeschrijving en de eedaflegging bij de afwikkeling van een nalatenschap?

  Rinse Elsermans

  Na een overlijden moet de nalatenschap worden verdeeld. Maar men moet natuurlijk wel weten wat men juist moet verdelen. Dit is niet altijd even evident om vast te stellen. Geven alle erfgenamen wel de juiste informatie over schenkingen die ze hebben gekregen of over goederen van de nalatenschap die…

  Lees meer

  Alle bankrekeningen worden geblokkeerd na een overlijden. Wat nu?

  Rinse Elsermans

  Vroeg of laat komen we spijtig genoeg allemaal wel eens in aanraking met een overlijden binnen onze familiale kring. Op dat ogenblik worden de familieleden - naast de emotionele verwerking van het overlijden - geconfronteerd met allerhande praktische problemen, in het bijzonder het regelen van de…

  Lees meer

  Wie erft uw nalatenschap als u geen kinderen hebt?

  Evelien Vande Putte

  Kinderloze koppels of singles maken zich wel eens zorgen over de bestemming van hun vermogen bij hun overlijden. Bij gebrek aan enige maatregel duidt de wet immers de erfgenamen aan. We moeten een onderscheid maken tussen drie hypotheses om te bepalen wie de nalatenschap krijgt. Dit leidt niet…

  Lees meer

  Wat houdt het wettelijk erfrecht in?

  Evelien Vande Putte

  Een erflater laat zijn langstlevende echtgenoot en kinderen na. Dit is vandaag in het erfrecht nog steeds de meest voorkomende situatie. Wie erft er nu juist wat? En wat moeten zij betalen? Omvang van de nalatenschap De omvang van de nalatenschap hangt af van het huwelijksvermogensstelsel…

  Lees meer

  Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap

  Nathalie Labeeuw

  Naar een vereenvoudigde aangifte van nalatenschap In De Tijd van 3 januari 2017 staat een artikel over de vereenvoudiging van de aangifte van nalatenschap. Wij leggen hierna uit hoe de procedure er vandaag uitziet en wat er zal wijzigingen in de toekomst. Principes De erfbelasting wordt door de…

  Lees meer

  VLABEL publiceert forfaits aanslagjaar 2017 voor het berekenen van het passief van de nalatenschap

  Nathalie Labeeuw

  Werkelijk versus forfaitair passief De erfbelasting wordt berekend op het netto actief van de nalatenschap, dat wil zeggen actief verminderd met het passief. Het is dus in het belang van de belastingplichtigen om de begrafeniskosten en de schulden van de erflater correct aan te geven in het…

  Lees meer

  Cassatie en de transactionele verdelingen: ommezwaai van eerdere rechtspraak

  Nathalie Labeeuw

  Op 3 april 2017 heeft het Hof van Cassatie een nieuw arrest gewezen over de problematiek van de (minnelijke) verdeling van nalatenschappen bij wijze van een dading. Waar Cassatie in haar eerdere rechtspraak (arresten van 21 oktober 1943, 21 november 1946 en recent nog 28 januari 2010) uitdrukkelijk…

  Lees meer

  Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

  De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

  Lees meer

  Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

  De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

  Lees meer

  Nieuw erfrecht: Omzettingsrecht in hersamengestelde gezinnen

  Nathalie Labeeuw

  In de praktijk komen wedersamengestelde gezinnen meer en meer voor en is een klassiek kerngezin dat bestaat uit gehuwde ouders met hun gemeenschappelijke kinderen niet langer de regel. In wedersamengestelde gezinnen leidt het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op de gehele nalatenschap…

  Lees meer

  Reeks kinderloze koppels: Wie erft van een kinderloze alleenstaande?

  Elisabeth Janssens en Rinse Elsermans

  Inleiding De wet voorziet dat wanneer u kinderen heeft, zij als eerste in de rij staan om uw nalatenschap te ontvangen. In het merendeel van de gevallen is dit ook de wens van de ouders. De vraag stelt zich echter: wat gebeurt er met uw vermogen wanneer u overlijdt zonder dat u kinderen nalaat? Het…

  Lees meer

  ​​Reeks: Aangifte nalatenschap - Wilsbeschikkingen en erfovereenkomsten

  Elisabeth Janssens

  Nadat de overledene, aangevers, erfopvolgers en verwerpers zijn geïdentificeerd, stelt het modelformulier de vraag naar het bestaan van een uiterste wilsbeschikking en erfovereenkomsten, maar wat wordt bedoeld met een uiterste wilsbeschikking en een erfovereenkomst en hoe kan u het bestaan hiervan …

  Lees meer

  ​Reeks: Aangifte nalatenschap - het vermogen

  Elisabeth Janssens

  In de aangifte van nalatenschap moet het vermogen van de overledene worden opgelijst. Een correcte en volledige opgave van het vermogen is van groot belang, daar de erfbelasting hierop wordt berekend. Uiteraard zal het (al dan niet per vergissing) vergeten van bepaalde goederen of het te laag…

  Lees meer

  Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap

  Robin Bosschaert

  Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen. …

  Lees meer

  Help, ik heb ruzie met mijn mede-erfgenamen!

  Rinse Elsermans

  In deze video bespreken we voor u een voorbeeldcasus over de stappen die u kan ondernemen als er - na overlijden van de ouders - een erfenisbetwisting ontstaat. We hebben het over voorlopige maatregelen (verzegeling, boedelbeschrijving), minnelijke besprekingen en ten slotte over de gerechtelijke…

  Lees meer

  Hoe vrijwaar ik mijn rechten in een erfenisbetwisting? Enkele dringende en voorlopige maatregelen.

  Rinse Elsermans

  In de vorige video bespraken we reeds hoe u onenigheid over uw nalatenschap in der minne kan regelen, opdat grotere twisten of ruzie kon worden vermeden. Nu gaan we iets dieper in op de procedure boedelbeschrijving & verzegeling, hoe die er concreet aan toe gaat en wat dit alles voor de…

  Lees meer

  Geldigheid van een testament: vermijden dat het testament wordt aangevochten

  Nathalie Labeeuw

  Naar Belgische wet bestaan er drie soorten testamenten: het notarieel, internationaal of eigenhandig testament. Wilt u garantie dat uw testament correct wordt uitgevoerd, houd dan voor elk van die types rekening met de bepalingen qua geldigheid en vindbaarheid. Vermits de eerste twee soorten worden…

  Lees meer

  Hand- of bankgift nadien vrijstellen van of onderwerpen aan inbreng: het kan onderhands

  Elisabeth Janssens en Naomi Van Laer

  INLEIDING Op 3 februari 2022 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een handgift, die gedaan werd als voorschot op erfdeel, op een later moment kan worden vrijgesteld van inbreng via een onderhands document. FEITEN CASSATIEARREST Het cassatiearrest behandelt een zaak die zich volledig onder het…

  Lees meer

  Nieuwe akte en attest van erfopvolging met algemene bewijswaarde: langverwacht antwoord op een langbestaande vraag in de praktijk

  Katrien Nys

  Oorsprong en evolutie van de akte en het attest van erfopvolging De akte en het attest van erfopvolging werden voor het eerst geïntroduceerd in 2009. Ingevolge overlijden worden de tegoeden op naam van de erflater automatisch geblokkeerd. Het is op dat moment immers niet zeker wie een rechtmatige …

  Lees meer

  Het versterken van de positie van de langstlevende echtgenoot/partner – Een fiscale update

  Eline Beeken en Nathalie Labeeuw

  Lees meer

  Vereffening en verdeling van nalatenschappen: de knelpunten en valkuilen !

  Rinse Elsermans

  Tijdens dit seminarie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak dieper ingegaan op de aandachtspunten en valkuilen van de gerechtelijke procedure van vereffening en verdeling. de dagvaarding in vereffening-verdeling, de aanstelling van de notaris-vereffenaar, de opening van…

  Lees meer

  Procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling

  Rinse Elsermans

  De wet van 13 augustus 2011 houdende procedure vereffening verdeling bestaat ondertussen bijna 10 jaar. In dit seminarie zal topicsgewijs de procedure vereffening-verdeling worden toegelicht. Hierbij wordt gestart bij de dagvaarding in vereffening-verdeling, gevolgd door de aanstelling van de…

  Lees meer

  Vereffening en verdeling van nalatenschappen - Een praktijkgericht overzicht aan hand van een draaiboek

  Nathalie Labeeuw en Robin Bosschaert

  Onder andere volgende topics worden behandeld: Impact van een verblijvingsbeding op de gerechtelijke vereffening-verdeling Worden voorafgaande schenkingen automatisch betrokken bij de vereffening-verdeling? Opvragen van rekeninguittreksels: door de notaris-vereffenaar of door de partijen zelf?…

  Lees meer

  Rechtspraak vereffening-verdeling: toegelicht vanuit recente rechtspraak

  Nathalie Labeeuw

  Lees meer

  Onterven, kan dat? En wat kan u doen als ù wordt onterfd?

  Robin Bosschaert en Nathalie Labeeuw

  Er zijn weinig onderwerpen die zo tot de verbeelding spreken als de erfrechtelijke reserve. We krijgen regelmatig de vraag of men volledig vrij over zijn/haar nalatenschap kan beschikken. Beter gezegd: kan ik (nog) iemand onterven? Maar we treden ook op voor personen wiens voorbehouden erfdeel…

  Lees meer
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info