Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois?  Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van roerende én onroerende goederen in het buitenland) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België is immers bevoegd om uw wereldwijde nalatenschap te belasten.

Vaak zullen er echter ook successierechten verschuldigd zijn in het land waar de buitenlandse goederen gelegen zijn, wat een risico op dubbele taxatie met zich meebrengt. Voor buitenlandse onroerende goederen voorziet de wetgever in een oplossing. Voor roerende goederen blijft het risico echter bestaan, nu geen gelijkaardige regeling is voorzien.

In het arrest van 3 juni 2021 komt het Grondwettelijk Hof tot het besluit dat dit onverenigbaar is met de grondwettelijke principes van gelijkheid.

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is immers bevoegd om uw wereldwijde nalatenschap te belasten.

Vaak zullen er echter ook successierechten verschuldigd zijn in het land waar de buitenlandse goederen gelegen zijn, wat een risico op dubbele taxatie met zich meebrengt. Voor buitenlandse onroerende goederen voorziet de wetgever in een oplossing. Voor roerende goederen blijft het risico echter bestaan, nu geen gelijkaardige regeling is voorzien.

In haar arrest van 3 juni 2021, komt het Grondwettelijk Hof tot het besluit dat dit onverenigbaar is met de grondwettelijke principes van gelijkheid.

Bent u recent ook aan dubbele erfbelasting onderworpen? Dit arrest kan ook voor u een uitweg richting enkelvoudige belasting betekenen!

Indien u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België heeft, moeten uw erfgenamen in principe uw gehele vermogen, met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen, in de aangifte van nalatenschap aangeven (artikel 15 Wetboek der successierechten (hierna: “W.Succ.”) of artikel 2.7.3.2.1 Vlaams Codex Fiscaliteit (hierna: “VCF”)). België (dan wel het Vlaams Gewest) is namelijk bevoegd om uw wereldwijde nalatenschap te belasten.

Ingevolge artikel 17 van het W.Succ. (voor het Vlaams Gewest thans artikel 2.7.5.0.4 VCF) worden deze buitenlandse goederen verschillend behandeld, afhankelijk of het roerende dan wel onroerende goederen zijn.

Het deel van de Belgische successierechten dat betrekking heeft op de buitenlandse onroerende goederen, kan namelijk worden verminderd met de erfbelasting die al in het buitenland op de betrokken goederen is geheven.

De verrekening van de in het buitenland geheven belasting is enkel mogelijk indien de erfgenamen het bewijs leveren dat de erfbelasting ook daadwerkelijk in het buitenland is betaald. Daartoe moeten ze een behoorlijk gedateerd betalingsbewijs voorleggen, samen met een afschrift van de buitenlandse aangifte en een berekening van de buitenlandse belasting.

Voor buitenlandse roerende goederen wordt eenzelfde verrekening niet voorzien, waardoor erfgenamen op deze goederen zowel in België als in het buitenland de volledige belasting moeten betalen. Wij merken hier wel op dat u steeds kan nagaan of het desbetreffende andere land ook een vermindering zou kunnen toestaan van de in België verschuldigde successierechten.

In een concreet geschil, waar de Belgische belastingadministratie niet toeliet om de Spaanse erfbelasting op Spaanse banktegoeden te verrekenen met de Belgische successierechten, rees dan ook de vraag of het fameuze artikel 17 W.Succ. (de erflater was in 2007 overleden - d.i. voor de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit - en had zijn fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest) een wettig doel nastreeft en of het verschil in behandeling tussen, enerzijds, erfgenamen van een Belgische rijksinwoner die buitenlandse roerende goederen verkrijgen en, anderzijds, erfgenamen die buitenlandse onroerende goederen verkrijgen, redelijk en objectief verantwoord is.

In haar arrest van 3 juni 2021(1), komt het Grondwettelijk Hof tot het besluit dat het artikel 17 W.Succ. (dat tot voor de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (in 2015) ook in het Vlaams Gewest van toepassing was) onverenigbaar is met de grondwettelijke principes van gelijkheid.

Bij invoering van artikel 17 W.Succ. werd de uitsluiting van de in het buitenland aangehouden roerende goederen om twee redenen verantwoord geacht. Enerzijds, zo blijkt uit de parlementaire werkzaamheden, omdat de vererving op burgerrechtelijk vlak bepaald wordt door het recht van de woonplaats van de overledene. Anderzijds zou het (op dat ogenblik) moeilijk zijn gebleken te achterhalen of op roerende goederen aangehouden in het buitenland, erfbelasting door die landen werd geheven.

Met betrekking tot het eerste punt, verduidelijkt het Hof dat het burgerrechtelijk beginsel geen verband houdt met de fiscale behandeling van goederen, die op een eigen logica stoelt.

Wat het tweede punt betreft, stelt het Hof dat thans verschillende landen (waaronder Spanje) een dergelijke belasting heffen. Bovendien duidt het Hof dat de internationale mobiliteit aanzienlijk is toegenomen en dat roerende goederen vandaag de dag een aanzienlijke waarde hebben.

Het feit dat roerende goederen (inherent) verplaatsbaar zijn en dat die goederen na het overlijden van de erflater naar het buitenland kunnen worden overgebracht om aan de erfbelasting in België te ontsnappen, is volgens het Hof geen argument. Het gaat immers niet om een belastingvrijstelling, maar enkel om een verrekening. Bovendien moeten de erfgenamen, om verrekening van de erfbelasting te kunnen genieten, ook het bewijs leveren dat daadwerkelijk erfbelasting in een ander land werd betaald, wat noodzakelijkerwijze impliceert dat zij het bestaan van de roerende goederen aan de betrokken overheden kenbaar moeten maken.

Het Grondwettelijk Hof besluit dan ook dat niets verantwoordt dat de bevoegde wetgever nog langer de belastingplichtige erfgenaam van roerende goederen anders behandelt dan de belastingplichtige erfgenaam van onroerende goederen.

De regeling die met artikel 17 W.Succ. werd ingevoerd om een dubbele belasting te vermijden (d.z. billijkheidsoverwegingen) is volgens het Hof dan ook volkomen legitiem, maar het verschil in behandeling tussen roerende en onroerende goederen (hetgeen op zich een objectief criterium is) berust volgens het Hof niet op een pertinent criterium van onderscheid, waardoor de regeling ongrondwettig is.

In afwachting van het optreden van de wetgever staat het Grondwettelijk Hof toe dat de verwijzende rechter in de concrete zaak een einde maakt aan de door het Hof vastgestelde ongrondwettigheid.

Het verzoek van de Vlaamse regering om - o.i. onder het mom van de garantie van rechtszekerheid - de gevolgen van het (ongrondwettig verklaard) artikel 17 W.Succ. voor het verleden te handhaven, wordt door het Hof afgewezen.

Hoewel het Grondwettelijk Hof zich in het arrest ‘enkel’ uitspreekt over het Wetboek der successierechten en het niet heeft over (artikel 2.7.3.2.1 van) de Vlaamse Codex fiscaliteit (in het Vlaamse Gewest van kracht sinds 2015), kan het arrest ook voor een Vlaams rijksinwoner van belang zijn. De huidige regeling uit de Vlaamse Codex Fiscaliteit is immers een letterlijke overname van hetgeen in artikel 17 W.Succ. staat.

Dit arrest kan dan ook voor alle erfgenamen die recent aan dubbele erfbelasting onderworpen zijn op de buitenlandse roerende goederen, een uitweg betekenen richting enkelvoudige belasting.

Voor wat het Vlaams Gewest betreft, kan - afhankelijk van het geval - in principe hetzij een bezwaar(2) worden ingediend, dan wel een verzoek tot ambtshalve ontheffing(3) worden ingesteld (het gaat immers om dubbele belasting en het arrest van het Grondwettelijk Hof kan o.i. als een nieuw feit worden beschouwd, waardoor de uitzonderlijke procedure van ambtshalve ontheffing mogelijk is)(4). De termijn hiervoor bedraagt vijf jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd. In het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar het (ongrondwettig verklaard) artikel 17 W. Succ. nog steeds van toepassing is, kan in principe een verzoek tot teruggave worden ingesteld, nu het arrest duidelijk maakt dat de wet slecht werd toegepast (5). Ook hier bedraagt de termijn in principe vijf jaar.

In de praktijk blijkt het risico op dubbele taxatie vooral te ontstaan indien de nalatenschap aanknopingspunten heeft met landen als Spanje, Duitsland en het Verenigd-Koninkrijk. Mocht u één van deze erfgenamen zijn, helpen wij u graag bij het voeren van bovenstaande procedures want “qui paie à l'étranger ne paie plus jamais deux fois!”

(1)GwH 3 juni 2021, nr. 80/2021. (2)Art. 3.5.2.0.1 VCF. (3)Art. 3.6.0.0.1 VCF. (4)Sinds de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Fiscaliteit zou het - op grond van een letterlijke lezing - niet mogelijk zijn om teruggave van erfbelasting te verkrijgen wegens een slechte toepassing van de wet (a contrario hetgeen hierna zal worden gezegd i.v.m. het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Nochtans staat in de parlementaire voorbereidingen van het decreet dat het Vlaams Wetboek der successierechten in de Vlaamse Codex Fiscaliteit inkantelt, te lezen dat het niet de bedoeling was om de teruggavemogelijkheden op te heffen. Nu kunnen enkel materiële vergissingen, dubbele belasting en nieuwe bescheiden of feiten leiden tot een ambtshalve ontheffing. De motivering van VLABEL dat “een nieuw rechtsmiddel of een wijziging van jurisprudentie (…) niet (wordt) beschouwd als nieuw gegeven”, is o.i. bovendien niet correct. (5)Art. 134 W.Succ. (BR.H.GEW.) en art. 134 C.SUCC. (RÉG.W.)Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018) Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden…

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Globale erfovereenkomst VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige n…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer
Icon nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsberichten

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info