Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Globale erfovereenkomst

VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige nalatenschap. Op die manier worden latere discussies tussen de kinderen vermeden over de behandeling van de schenkingen.

Globale erfovereenkomst

VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige nalatenschap. Op die manier worden latere discussies tussen de kinderen vermeden over de behandeling van de schenkingen (die betrokken waren in de globale erfovereenkomst) in het kader van de vereffening-verdeling van de nalatenschap van de ouder(s).

Om een globale erfovereenkomst te sluiten, moet er een subjectief evenwicht bestaan tussen de erfgenamen met betrekking tot de “voordelen” die in de globale erfovereenkomst werden opgenomen. De voordelen kunnen betrekking hebben op schenkingen (die reeds gedaan werden vóór of middels de globale erfovereenkomst), maar ook met persoonlijk genoten voordelen (zoals opvang van de kleinkinderen). Bovendien kan er rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie van de kinderen (zoals hun financiële situatie). Een subjectief evenwicht betekent dus geen mathematische gelijkheid.

In de praktijk zal het evenwel dikwijls voorkomen dat er op het ogenblik van de globale erfovereenkomst nog geen subjectief evenwicht werd bereikt tussen de kinderen onderling. Dit kan worden opgevangen door de ouder een bijkomende schenking te laten doen aan (een) welbepaald(e) kind(eren). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het subjectief evenwicht te creëren door tussen de kinderen onderling te werken met een schuldvordering.

Fiscale kwalificatie van de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst

De vraag stelt zich naar de fiscale behandeling van de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Zal dit worden belast in de schenkbelasting, net zoals een schenking waar de globale erfovereenkomst de titel van heffing uitmaakt?

Op 18 maart 2019 besliste VLABEL dat de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst moet worden beschouwd als een onrechtstreekse schenking door de ouder(s) aan het kind dat de schuldvordering verkrijgt. Fiscaal had dit tot gevolg dat op de waarde van de schuldvordering schenk- of erfbelasting verschuldigd was in de rechte lijn (tussen ouder en kind).

  • Wanneer was erfbelasting verschuldigd? Wanneer de schuldvordering moest worden betaald bij het overlijden van de toekomstige erflater én de schuldvordering werd niet opgelegd aan een kind als last van een onroerende schenking die deze heeft ontvangen (erfbelasting is verschuldigd op basis van de fictiebepaling vervat in artikel 2.7.1.0.3, 3° VCF).
  • Wanneer was schenkbelasting verschuldigd? In alle andere gevallen. De begunstigde van de schuldvordering (kind A) werd belast op de waarde van de schuldvordering in de schenkbelasting. Het kind op wie de last werd gelegd om de schuldvordering te voldoen (kind B), mocht deze last in mindering brengen van de belastbare grondslag van de schenking waarop hij in het verleden werd belast en kon hier aldus een teruggave voor vragen.

Een jaar later, op 14 april 2020, beslist VLABEL het geweer van schouder te veranderen, nadat de eerste versie van het standpunt (terecht) veel kritiek oogstte vanuit de rechtsleer. VLABEL zal de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst fiscaal neutraal behandelen.

  • Er zal geen schenk- of erfbelasting verschuldigd zijn op de waarde van de schuldvordering (ook niet wanneer deze betaalbaar wordt gesteld bij het overlijden van de toekomstige erflater) louter en alleen door de toekenning van de schuldvordering in de globale erfovereenkomst.
  • Behalve wanneer de schuldvordering (ten voordele van kind A) wordt opgelegd als last van een nieuwe schenking (aan kind B) die in de erfovereenkomst wordt gedaan. Dit moet gekwalificeerd worden als een secundaire schenking van de ouders aan kind A. Kind A zal belast worden in de schenkbelasting op de waarde van de schuldvordering. Kind B zal belast worden in de schenkbelasting op de waarde van de schenking, verminderd met de waarde van de schuldvordering.

Welk standpunt moet worden toegepast?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de datum waarop de globale erfovereenkomst werd gesloten.

  • Erfovereenkomsten gesloten sedert 25 maart 2019 tot 27 april 2020: toepassing eerste versie standpunt 19006.
  • Erfovereenkomsten gesloten vanaf 28 april 2020 tot 30 juni 2020: toepassing nieuwe versie standpunt 19006, doch in de mate waarin de eerste versie van het standpunt in een specifieke casus voordeliger zou zijn, mag de eerste versie van het standpunt nog worden toegepast.
  • Erfovereenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2020: toepassing nieuwe versie standpunt 19006.

Bovendien verduidelijkt VLABEL dat voor erfovereenkomsten verleden vóór 1 juli 2020 geldt dat:

  • de begunstigde van de betaalde schuldvordering, die schenkbelasting betaald heeft in toepassing van de eerste versie van het standpunt, bezwaar kan indienen, hetzij ambtshalve ontheffing kan vragen;
  • de schuldenaar-betaler van de schuldvordering, deze nog als secundaire last in mindering kan brengen van zijn vroeger verkregen schenking, en ambtshalve ontheffing kan vragen (tenzij de schuldvordering niet meer belast wordt met schenk- of erfbelasting, of tenzij er teruggave werd toegestaan van schenk- of erfbelasting aan de begunstigde van de schuldvordering);
  • indien een schuldvordering werd opgenomen die betaalbaar werd gesteld bij het overlijden van de toekomstige erflater, deze schuldvordering geen aanleiding zal geven tot het heffen van erfbelasting (geen toepassing van art. 2.7.1.0.3, 3° VCF) aangezien de toekenning van een schuldvordering niet als een roerende schenking wordt beschouwd.

Besluit

De koerswijziging van VLABEL, na veelvuldig kritiek op de eerste versie van het standpunt, kunnen wij alleen maar toejuichen. De fiscaal neutrale behandeling van de toekenning van een schuldvordering in een globale erfovereenkomst zal o.i. tot gevolg hebben dat sneller zal worden gekozen om het subjectief evenwicht tussen de kinderen te bereiken aan de hand van de toekenning van een schuldvordering.

Wenst u op vandaag reeds een regeling met uw kinderen te treffen over de schenkingen die u in het verleden aan uw kinderen heeft gedaan teneinde bepaalde discussiepunten op voorhand de kiem in te smoren? Cazimir Advocaten kan u hier uiteraard verder in begeleiden.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018) Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden…

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is im…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info