De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding betrekking heeft bij het overlijden van de eerststervende contractspartij vrij van schenk- of erfbelasting toe aan de langstlevende contractpartij. VLABEL publiceerde hieromtrent recent een omstreden standpunt. Hieronder een korte bespreking.

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding betrekking heeft bij het overlijden van de eerststervende contractspartij vrij van schenk- of erfbelasting toe aan de langstlevende contractpartij. VLABEL publiceerde hieromtrent recent een omstreden standpunt. Hieronder een korte bespreking.

I. Het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding betrekking heeft bij het overlijden van de eerststervende contractspartij vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits betaling van het vaak lagere verkooprecht indien het gaat om een onroerend goed) toe aan de langstlevende contractpartij.

II. VLABEL standpunt nr. 17044 omtrent het beding van aanwas

Op 29 januari 2018 publiceerde VLABEL het sterk bekritiseerde standpunt nr. 17044 dd. 8 januari 2018. In dit standpunt stelt VLABEL dat het beding van aanwas slechts volledige fiscale doorwerking heeft indien aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Daarnaast benadrukt VLABEL dat met betrekking tot bedingen van aanwas aangegaan na één juni 2012 (inwerkingtreding van de algemene antimisbruikbepaling inzake schenk- en erfbelasting) dat, zelfs indien het beding van aanwas voldoet aan de gestelde voorwaarden, het kan worden getoetst aan de antimisbruikbepaling opgenomen in artikel 3.17.0.0.2 VCF. Bijgevolg is het van belang om aan te tonen dat er niet-fiscale motieven aan de grondslag liggen van het beding van aanwas. Zie hieromtrent ons artikel “VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas”.

III. Voorafgaande beslissingen nr. 17046 en nr. 17053 omtrent het beding van aanwas

Inmiddels werden er reeds twee voorafgaande beslissingen gepubliceerd, zijnde voorafgaande beslissing 17046 en voorafgaande beslissing 17053 beiden van 19 februari 2018, waarin VLABEL uitspraak doet over het beding van aanwas volgend op de publicatie van het nieuwe standpunt.

De feiten met betrekking tot voorafgaande beslissing nr. 17046 zijn de volgende. Zes samenwonende broers, ongehuwd en zonder afstammelingen, wensen voor hun roerend vermogen een aanwasbeding te sluiten teneinde deze goederen aan de langstlevende onder hen toe te laten komen, met uitsluiting van hun andere zussen en broer. Alle broers doen een inleg van enerzijds tegoeden op een bankrekening en anderzijds een verzekeringspolis. De waarde van de inleg van iedere broer is dezelfde (700.000 euro). Het leeftijdsverschil tussen de oudste en jongste broer bedraagt vijftien jaar.

De feiten met betrekking tot voorafgaande beslissing nr. 17053 kunnen samengevat worden als volgt. De echtgenoten zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen en bezitten elk 375 aandelen van een BVBA. Zij wensen de langstlevende onder hen zo veel mogelijk te beveiligen tegen een mogelijke inmenging van hun drie kinderen na het overlijden van de eerststervende partner. Om deze reden wensen zij een aanwasbeding te sluiten met betrekking tot de aandelen. De waarde van de inleg van beide echtgenoten is exact dezelfde, zij hebben slechts een beperkt leeftijdsverschil (het exacte leeftijdsverschil wordt niet meegedeeld), en uit een bijgebracht medisch getuigschrift blijkt dat zij een gelijke kans hebben om het langst te leven.

De aanvragers wensen telkens bevestiging te krijgen van het feit dat er geen schenk- noch erfbelasting verschuldigd zal zijn aangezien:

  • het beding van aanwas kan worden beschouwd als een kanscontract; en
  • het beding van aanwas is ingegeven door niet-fiscale motieven, zodat de antimisbruikbepaling uit artikel 3.17.0.0.2 VCF niet zal spelen.

De beslissingen van VLABEL houden hoofdzakelijk een bevestiging in van het nieuwe standpunt (zie hieromtrent ons artikel “VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas”). De toepassing van de door VLABEL opgelegde voorwaarden op deze concrete dossiers, schept evenwel reeds meer inzicht in de concrete invulling die VLABEL aan deze voorwaarden geeft.

Voorwaarde 1: Het beding van aanwas is beperkt, via beschikking onder bijzondere titel

VLABEL stelt terecht dat het beding van aanwas beperkt moet zijn, en dus slechts betrekking mag hebben op specifieke goederen.

Dit is in casu het geval. Door iedere broer worden tegoeden op een specifieke bankrekening en een specifieke verzekeringspolis ingelegd. Door de echtgenoten worden aandelen van een BVBA ingelegd. Het beding van aanwas heeft dus geen betrekking op een algemeenheid of een evenredig deel van de goederen van de broers/echtgenoten.

Voorwaarde 2: Het beding van aanwas is ten bezwarende titel

Volgens VLABEL is er sprake van een beding van aanwas ten bezwarende titel indien:

  • de levensverwachting van de betrokken partijen gelijkaardig is; en
  • de inleg van de betrokken partijen gelijkwaardig is.

VLABEL herhaalt in de voorafgaande beslissing dat het beding van aanwas wordt aanzien als een kanscontract ten bezwarende titel wanneer de kansen evenwichtig zijn. Het is niet vereist dat de kansen gelijk zijn.

In voorafgaande beslissing 17046 bestaat er tussen de oudste en de jongste broer een leeftijdsverschil van vijftien jaar, en verklaren de partijen dat “uit niets zou blijken dat de zes broers ten tijde van het afsluiten van het beding van aanwas enig relevant gezondheidsprobleem hadden”. Verder wordt er door alle broers eenzelfde inleg gedaan.

In voorafgaande beslissing 17053 wordt er gesproken van een beperkt leeftijdsverschil, en brengen de echtgenoten een medisch attest bij waaruit blijkt dat hun levensverwachtingen dezelfde zijn.

VLABEL aanvaardt in beide gevallen dat er sprake is van een kanscontract ten bezwarende titel. We kunnen er dus vanuit gaan dat een leeftijdsverschil van vijftien jaar op zich geen probleem vormt in het kader van de ‘gelijkaardige levensverwachting’. Tevens volstaat een verklaring van de partijen omtrent hun gezondheidssituatie. Al stelt VLABEL wel dat indien bij de realisatie van het beding van aanwas zou blijken dat de voorstelling van de feiten onjuist is, de kwalificatie alsnog zal worden herzien.

Verder haalt VLABEL - terecht - aan dat de gelijkwaardigheid van de inleg wordt beoordeeld op het moment van het afsluiten van het beding van aanwas, en niet bij het realiseren van het beding van aanwas. Waardeschommelingen tussen het moment van het afsluiten en het realiseren van het beding van aanwas zijn dus irrelevant voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van de inleg. Dezelfde redenering geldt ons inziens voor de beoordeling van de gelijkaardige levensverwachting. De gelijke kans op overleven van de partijen moet worden beoordeeld op het moment van het afsluiten van het beding van aanwas. Dat men daarna onverwacht ongeneeslijk ziek wordt, is irrelevant.

De antimisbruikbepaling

De aanvragers argumenteren in voorafgaande beslissing 17046 dat volgend niet-fiscaal motief aan de grondslag van het aanwasbeding ligt. De zes broers hebben verder nog vijf zussen en één broer. De zes broers wensen hun zussen en andere broer uit hun nalatenschap uit te sluiten. Zij stellen dat deze doelstelling, omwille van het herroepbaar karakter van het testament, niet middels testamentaire bepalingen op zekere wijze kan worden bereikt. Via testament worden er namelijk geen rechten toegekend aan de broers. Zij zouden desgevallend enkel kunnen hopen dat iedereen zich aan de ‘afspraak’ heeft gehouden.

In voorafgaande beslissing 17053 is het aanwasbeding ingegeven door de wens om de langstlevende echtgeno(o)t(e) te beschermen tegen een mogelijke inmenging van de kinderen volgend op het overlijden van de eerststervende echtgeno(o)t(e).

VLABEL beslist in voorafgaande beslissing 17046 dat de voorgenomen verrichting geen fiscaal misbruik uitmaakt in de zin van artikel 3.17.0.0.2 VCF omdat er ook valabele niet-fiscale motieven aan de grondslag van het aanwasbeding liggen. Het onherroepelijk karakter van het beding van aanwas in vergelijking met het herroepelijk karakter van het testament, wordt dus, ons inziens terecht, aanvaard als zijnde een voldoende burgerrechtelijk motief door VLABEL.

In voorafgaande beslissing 17053 wordt er door VLABEL niet ingegaan op de antimisbruikbepaling.

Besluit

VLABEL aanvaardt in beide dossiers dat er sprake is van een kanscontract ten bijzondere titel en ten bezwarende titel (al wordt dit in voorafgaande beslissing 17053 niet uitdrukkelijk door VLABEL zo bevestigd). Er wordt bijgevolg besloten dat bij de realisatie van het beding van aanwas de betrokken roerende goederen niet zullen zijn onderworpen aan schenk- of erfbelasting.

Voor de volledigheid wordt gewezen op het feit dat ook de fictiebepaling opgenomen in artikel 2.7.1.0.6 VCF niet zal spelen bij de afstand van alle rechten verbonden aan de verzekeringspolissen die deel uitmaken van het beding van aanwas. Dit wordt impliciet door VLABEL bevestigd in voorafgaande beslissing 17046 aangezien wordt gesteld dat er geen erfbelasting verschuldigd zal zijn, en de inleg onder andere bestaat uit verzekeringspolissen. Dit is ook logisch, aangezien artikel 2.7.1.0.6 VCF bedingen viseert waarbij sommen, renten of waarden ingevolge een contract kosteloos toekomen aan een persoon bij het overlijden van de erflater, terwijl het in casu gaat om een kanscontract, zijnde een contract ten bezwarende titel.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018) Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden…

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Globale erfovereenkomst VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige n…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is im…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info