VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik aan omdat VLABEL meent dat deze technieken dienen om bepaalde bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit te omzeilen. Wij proberen één en ander voor u juridisch te kaderen.

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik aan omdat VLABEL meent dat deze technieken dienen om bepaalde bepalingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit te omzeilen. Wij proberen één en ander voor u juridisch te kaderen.

Welke situatie bespreekt de ruling?

Algemeen heeft een ruling betrekking op een zeer specifieke situatie. In deze ruling willen twee echtgenoten een schenking doen aan hun minderjarige kinderen. Zoals dat gebruikelijk is bij een successieplanning, wensen de ouders enige controle te behouden na de schenking. Deze controle wordt georganiseerd via een burgerlijke maatschap die wordt opgericht tot bij het overlijden van de langstlevende van hen. Zij wensen ook een zekere inkomstenstroom te behouden. Concreet werd er jaarlijks een rente bedongen van 30.000 euro (op een totale schenking van 1.000.000 euro), jaarlijks te indexeren volgens de index der consumptieprijzen. Deze feiten zijn belangrijk omdat VLABEL stelt dat de beslissing voornamelijk is ingegeven vanuit deze specifieke situatie.

Het is relevant om te benadrukken dat enkel een vraag over de toepassing van artikel 2.7.1.0.7. VCF werd gesteld (al dan niet in combinatie met de algemene antimisbruikbepaling) wegens het eerdere standpunt ingenomen door VLABEL inzake de gesplitste inschrijving. De aanvraag werd enkel daaromtrent gemotiveerd en besproken met VLABEL. De toepassing van artikel 2.7.1.0.9 en artikel 2.7.1.0.3,3e VCF werd ambtshalve opgeworpen door VLABEL, zonder voorafgaand overleg met de belastingplichtige. Dit is ongebruikelijk in een rulingprocedure. Hoewel VLABEL geen formele prefiling procedure heeft, is het toch logisch dat vooraf alle argumenten op tafel kunnen worden gelegd, ook door de belastingplichtige.

Er is geen gesplitste inschrijving vruchtgebruik-blote eigendom

VLABEL stelt dat deze schenking niet kan worden gelijkgesteld met een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Dit betekent dat standpunt 15004 hier niet op van toepassing is en dat men dus niet verplicht is om 3% schenkbelasting te betalen om latere erfbelasting te vermijden op grond van dit standpunt. Dit is dus goed nieuws. De Nederlandse route zou dus mogelijk blijven.

De voorwaarde is dat het gaat om een vaste rente en dat het bedrag niet zo geformuleerd wordt dat het gelijkstaat met een vruchtgebruik.

Er kan eventueel sprake zijn van een verkoop

Vervolgens onderzoekt VLABEL - zonder dat deze vraag is gesteld geweest - of er sprake is van een verkoop. Immers, volgens VLABEL is het mogelijk dat er uiteindelijk geen sprake meer is van een schenking, wegens de leeftijd van de schenkers en de omvang van de rente. De rente van 30.000 euro heeft als gevolg dat er na 30 jaar bijna is ingeteerd op het geschonken kapitaal (ervan uitgaande dat het kapitaal niets opbrengt). Bijgevolg zou de transactie - aldus VLABEL - eventueel een verkoop kunnen zijn. Dit is belangrijk omdat er een bepaling is in de Vlaamse Codex Fiscaliteit die stelt dat goederen die worden verkocht of afgestaan in ruil voor een levenslange rente nog tot de fiscale nalatenschap behoren (art. 2.7.1.0.9 VCF).

Deze stelling kunnen wij niet bijtreden. Het bewuste artikel viseert enkel handelingen onder bezwarende titel, dit zijn handelingen waarvoor er een gelijkwaardige tegenprestatie is. Voor de kwalificatie van een rechtshandeling als rechtshandeling ten bezwarende titel (wel geviseerd) of ten kosteloze titel (niet geviseerd), moet ook rekening worden gehouden met de jaarlijkse vruchten die het geschonken bedrag opleveren. De rente komt in wezen neer op een jaarlijks rendement van 3%, hetgeen toch niet uitgesloten is bij een conservatief beleggingsprofiel. Er zal met andere woorden niet worden ingeteerd op het geschonken kapitaal, zodat er wel degelijk sprake is van een echte schenking. VLABEL houdt met andere woorden geen rekening met de opbrengsten die de geschonken goederen voortbrengen. Om de toepassing van de fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.9 VCF te vermijden kan het alleszins aangewezen zijn om conventioneel vast te leggen dat de last nooit meer mag bedragen dan 75% van het geschonken kapitaal inclusief de reeds geïnde netto-opbrengsten. VLABEL liet overigens verstaan dat deze beperking voldoende zou zijn om de toepassing van de fictiebepaling te vermijden.

Er is sprake van een schenking onder opschortende voorwaarde/termijn

Tot slot onderzoekt VLABEL of er geen sprake is van een schenking onder opschortende voorwaarde/termijn van het overlijden van de schenker. Opnieuw is er een fiscaal belang. Dergelijke schenkingen worden gelijkgesteld met legaten en daarom onderworpen aan erfbelasting. Een aanbieding ter registratie kan hieraan zelfs niet verhelpen.

VLABEL komt tot de conclusie dat er sprake is van een schenking onder opschortende voorwaarde/termijn omdat de schenkers zich de levenslange controle voorbehouden via de voorafgaande inbreng in de burgerlijke maatschap: “...dient besloten te worden dat wordt getracht de toepassing van art. 2.7.1.0.3,3° te omzeilen aangezien de rechtsgevolgen van de vooropgestelde constructie identiek zijn aan deze van schenkingen van roerende goederen die de erflater heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde of termijn die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.

Ook dit kunnen wij niet bijtreden. De rechtsgevolgen zijn zeker en vast niet identiek. Er is geen sprake van een schenking onder opschortende voorwaarde. Bij een schenking onder opschortende voorwaarde gaat de eigendom van de geschonken goederen niet onmiddellijk over. De eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot bij het vervullen van de voorwaarde. De enige rechten die de schenker hangende de opschortende voorwaarde kan uitoefenen, zijn bewarende maatregelen. Er is ook geen schenking onder opschortende termijn, want bij een opschortende termijn wordt de opeisbaarheid van het eigendomsrecht in principe uitgesteld en ook dat is hier niet het geval.

Dit is niet zo in de situatie die werd voorgelegd aan VLABEL. In de voorgenomen verrichtingen komt de eigendomsoverdracht wel onmiddellijk tot stand. Dit vertaalt zich in de rechten die de begiftigden kunnen uitoefenen. Op de algemene vergadering van de burgerlijke maatschap kunnen zij wel degelijk stemrecht uitoefenen.

Het feit dat de schenkers de mogelijkheid hebben om het beheer te blijven voeren tot aan hun overlijden, is niet relevant voor de toepassing van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF. Het burgerlijk wetboek staat overigens ook toe dat het beheer over de geschonken wordt uitgesteld tot bij het overlijden, zonder dat dit betekent dat de goederen nog tot de nalatenschap zouden behoren. Denk maar aan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. Hangende het vruchtgebruik, is de blote eigenaar ook de facto onbevoegd. Bovendien is het in vele gevallen zo dat de kinderen medezaakvoerder worden vanaf een bepaalde leeftijd. Eén en ander kan worden afgeleid uit de statuten van de burgerlijke maatschap, maar deze werden niet onderzocht door VLABEL en ook niet opgevraagd door hen.

VLABEL besluit dat artikel 2.7.1.0.3,3° VCF wordt ontweken en past daarom de antimisbruikbepaling toe. Volgens ons maakt VLABEL een verkeerde toepassing van de antimisbruikbepaling. Fiscaal misbruik kan enkel worden toegepast indien blijkt dat de belastingplichtige zich in een toestand plaatst die strijdig is met de VCF. Er is dus vereist dat de gestelde verrichtingen de doelstellingen van artikel 2.7.1.0.3,3° VCF, frustreren. De doelstelling betekent datgene waar de VCF naar wil streven, welke verrichtingen zij wil belasten of vrijstellen. Voor artikel 2.7.1.0.3,3° VCF (het federale artikel 4,3e W.Succ.) was dit duidelijk. Men wilde vermijden dat er schenkbelasting werd betaald, terwijl de eigendomsoverdracht werd uitgesteld tot bij het overlijden. Dit wordt ook zo verwoord in de memorie van toelichting: “De Vlaamse Regering vindt het dan ook volkomen logisch dat een schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker, fiscaalrechtelijk gelijk wordt gesteld met een legaat. Zo voorkomt men een ongelijke behandeling ten opzichte van die erflater die een legaat van roerende goederen vermaakt, dat, per definitie, slechts uitwerking krijgt op het ogenblik van zijn overlijden.” We hebben hierboven al aangetoond dat er bij de voorgenomen verrichtingen een onmiddellijke eigendomsoverdracht is. De bepaling van artikel 2.7.1.0.3,3e VCF wordt dus niet ontweken.

En als er al fiscaal misbruik is, dan nog heeft de belastingplichtige de mogelijkheid om aan te tonen dat er niet-fiscale motieven zijn die de verrichtingen rechtvaardigen. In het kader van een successieplanning zijn er doorgaans verschillende niet-fiscale motieven aanwezig, afhankelijk van het concrete geval: organisatie van de bedrijfsopvolging, samenhouden van het vermogen, begeleiding van kinderen, organisatie van het beheer van het vermogen. Deze motieven zijn wel degelijk niet-fiscaal van aard en bevestigen geenszins het opschortende karakter van de eigendomsovergang of de uitgestelde uitvoering ervan.

Conclusie

Een ruling is een individuele beslissing. Dat is ook in deze het geval, zoals werd bevestigd door VLABEL. Aan VLABEL werd informeel de vraag gesteld of de redenering kan worden doorgetrokken naar andere controlestructuren, zoals bijvoorbeeld een voorbehoud van vruchtgebruik. Ons werd informeel bevestigd dat dit niet het geval is. De vraag stelt zich natuurlijk ook naar andere mechanismen van controle- en inkomstenbehoud (cf. bewoordingen van de ruling):

  • Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik in combinatie met de betaling van een rente;
  • Schenking onder last om de geschonken gelden aan te wenden voor een verzekeringscontract;
  • Schenking onder last tot betaling van een rente in combinatie met een pandovereenkomst om de betaling van de rente te garanderen.

Hopelijk komt er snel duidelijkheid, want artikel 2.7.1.0.3,3e VCF is strikt genomen ook van toepassing op “oude” schenkingen. Ook notariële Belgische schenkingen vallen eronder, want de betaling van 3% of 7% schenkbelasting is niet voldoende om erfbelasting te vermijden.

Verder lijkt het ook dat alle schenkingen onder last tot betaling van een rente waarbij de rente mogelijk kan interen op het kapitaal opnieuw moeten worden bekeken, aangezien ook deze schenkingen in het vizier van een fictiebepaling komen (art. 2.7.1.0.9 VCF). Ook voor deze bepaling geldt dat de betaling van schenkbelasting niet voldoende is om erfbelasting te vermijden.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018) Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden…

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Globale erfovereenkomst VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige n…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij?

Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen zodat…

Lees meer

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is im…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer

Diplomatiek agent vs. begrip “rijksinwonerschap” en vrijstelling gezinswoning

Op 21 december 2021 verscheen het standpunt nr. 19064(1) van Vlabel omtrent de toepassing van het begrip “rijksinwonerschap” op diplomatieke agenten. Een Belgisch diplomatiek agent die tijdens een diplomatieke zending in het buitenland overlijdt, kwalificeert als een Belgisch rijksinwoner. Dit hee…

Lees meer

Belastbare grondslag bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking van een familiale vennootschap

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is in haar vonnis dd. 6 januari 2022 zeer duidelijk inzake de berekeningswijze van de verschuldigde schenkbelasting bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking onder het gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen:…

Lees meer

Overdracht onverdeelde delen aan vennoot van een NV: Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in de toepassing van het verkooprecht

Volgende situatie is u misschien niet onbekend. Een vennoot kocht samen met zijn naamloze vennootschap een onroerend goed aan, zodat er tussen hen een onverdeeldheid werd gecreëerd. Deze aankoop werd onderworpen aan het verkooprecht van destijds 10%. Enkele jaren nadien wenst de vennoot het deel …

Lees meer

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

Voor begiftigden van aandelen van familiale vennootschappen, waarvan de aandelen minder dan drie jaar voorheen werden overgedragen overeenkomstig het fiscaal gunstregime, hield dit een schending in van de continuïteitsvoorwaarde opgenomen in artikel 2.7.4.2.3, §2, 3° dan wel 2.8.6.0.6., §2, 3° van de V…

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: wel op de ‘zwarte lijst’, maar toch geen fiscaal misbruik?

De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft geoordeeld dat de inbreng van onroerend goed in de huwgemeenschap, binnen een korte tijdspanne gevolgd door een schenking, niet kwalificeert als fiscaal misbruik. Is deze planningstechniek, die reeds lang op de ‘zwarte lijst’ van de bel…

Lees meer

Vlaams gunstregime: verlenging van de termijn voor VLABEL om waarde te herzien

Bij decreet van 9 december 2022 (1) werden voornamelijk enkel tekstuele en een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Eén van de gewijzigde artikelen betreft artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, inzake de termijn voor de Vlaamse …

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: toch fiscaal misbruik…

Hoe meer schenkers, hoe meer vreugde, zou gezegd kunnen worden. Zo kunnen kinderen tweemaal genieten van de laagste tariefschijven in de (progressieve onroerende) schenkbelasting indien beide ouders een onroerend goed schenken. De Vlaamse Belastingdienst staat echter weigerachtig tegenover de…

Lees meer

Vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen

Voorafgaand positief attest en ongewijzigde situatie op moment van schenking: vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen Voorafgaand positief test-attest Een klassiek tafereel: een ouder wenst, in het kader van zijn vermogensplanning, zijn aandelen…

Lees meer

Het Hof van Beroep te Gent inzake de belastbare grondslag bij een vroegtijdige kapitaalvermindering volgend op de schenking van een familiale vennootschap

Indien men de vrijstelling van schenkbelasting volgend op de schenking van een familiale vennootschap onder het Vlaams fiscaal gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen integraal wil behouden, mag het kapitaal gedurende drie jaar vanaf datum van de schenkingsakte niet dalen. (1) …

Lees meer

Vlabel is nog steeds niet duidelijk! Een levensverzekeringscontract afsluiten met een maatschap: wat betekent dit voor de erfbelasting?

Maatschappen en levensverzekeringen zijn niet weg te denken uit de wereld van de familiale vermogensplanning, maar werken deze populaire technieken ook als ze samen worden gebruikt? In de voorafgaande beslissing nr. 23012 wordt aan Vlabel de vraag gesteld of de uitkering van een…

Lees meer

Is eigen geld op een gemeenschappelijke rekening… gemeenschappelijk? Is er erfbelasting op verschuldigd? En hoe bewijst u het tegendeel?

Wat zijn de gevolgen van de storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening? Verliezen de gelden hun eigen karakter indien deze terechtkomen op een rekening waarop gemeenschappelijke gelden staan of waarop later gemeenschappelijke gelden worden (bij)gestort? Om dit vraagstuk te kunnen…

Lees meer

Kan er nog genoten worden van de “miserietaks” indien één ex-partner overlijdt voor het einde van de vereffening-verdeling?

Miserietaks: 1% Wanneer een onroerend goed wordt overgenomen door een van de oorspronkelijke mede-eigenaars, wordt dit belast met verdeelrecht. Het standaardtarief in het verdeelrecht bedraagt 2,5 procent. Echter, wanneer de uitonverdeeldheidtreding gebeurt in het kader van een echtscheiding of…

Lees meer

Gunstregime familiale ondernemingen: bewijs van persoonlijke exploitatie

Het gunstregime Activa die beroepsmatig geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming, kunnen fiscaal voordelig worden geschonken of vererven. Een familiale onderneming is een een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater dan wel schenker of …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info