Overdracht onverdeelde delen aan vennoot van een NV: Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in de toepassing van het verkooprecht

Overdracht onverdeelde delen aan vennoot van een NV: Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in de toepassing van het verkooprecht

Volgende situatie is u misschien niet onbekend. Een vennoot kocht samen met zijn naamloze vennootschap een onroerend goed aan, zodat er tussen hen een onverdeeldheid werd gecreëerd. Deze aankoop werd onderworpen aan het verkooprecht van destijds 10%. Enkele jaren nadien wenst de vennoot het deel van de vennootschap over te nemen. Er heerste lange tijd discussie of deze verwerving door de vennoot onderworpen is aan het verdeelrecht (2,5% in het Vlaams Gewest), dan wel aan het (hogere) verkooprecht (sedert 1 januari 2022 verhoogd van 10% naar 12% in het Vlaams Gewest). Met een arrest van het Grondwettelijk Hof van 20 januari 2022 lijkt er een einde te komen aan deze discussie die sinds 2014 voor rechtsonzekerheid zorgt.

Wat vooraf ging

De federale belastingadministratie besliste op 22 september 2014 dat als er een gewilde onverdeeldheid bestaat met betrekking tot een in België gelegen onroerend goed tussen een vennootschap en haar vennoot/aandeelhouder, sowieso het verkooprecht geheven zal worden en niet het voor de belastingplichtige meer gunstige verdeelrecht (1). De federale belastingadministratie was van oordeel dat de artikelen 129 en 130 W. Reg. (2) zeer ondubbelzinnig “iedere verkrijging door een vennoot” anders dan de inbreng in een vennootschap viseren. In die ondubbelzinnige interpretatie primeert de hoedanigheid van vennoot dan ook steeds op die van de onverdeelde eigenaar. Deze bepalingen moeten als lex specialis beschouwd worden ten opzichte van de lex generalis vervat in artikel 109 W. Reg., een bepaling die handelt over het verdeelrecht (3). Dat een vennoot in deze anders behandeld wordt dan een niet-vennoot is eigen aan deze artikelen die antifraude artikelen zijn, aldus de federale belastingadministratie.

VLABEL - die ingevolge de verdere regionalisering sinds 1 januari 2015 bevoegd is voor deze materie - heeft zich aangesloten bij voormelde interpretatie van de federale belastingdienst (4). Ondanks veelvuldige kritiek in de rechtsleer op deze beslissingen, heeft het hof van beroep te Gent VLABEL tot tweemaal toe in gelijk gesteld (5). Tegen één van deze arresten werd een voorziening in cassatie ingediend. Het Hof van Cassatie besliste evenwel bij arrest van 12 maart 2021 om twee prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof, alvorens uitspraak te doen (6). Deze prejudiciële vragen laten zich als volgt samenvatten:

  • de eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op een verschil in behandeling tussen enerzijds een mede-eigenaar die onverdeelde rechten verkrijgt van de vennootschap waarvan hij aandeelhouder is, en anderzijds een mede-eigenaar die onverdeelde rechten verkrijgt van de vennootschap waarvan hij geen aandeelhouder is. De eerste categorie van personen is het verkooprecht verschuldigd op de waarde van de onverdeelde rechten. De tweede categorie van personen is slechts een (lager) verdeelrecht verschuldigd op de waarde van het goed of de afgestane delen.
  • de tweede prejudiciële vraag heeft betrekking op de identieke behandeling van personen die zich in wezenlijk verschillende situaties bevinden. Het verkooprecht is immers verschuldigd ongeacht of bij de initiële verwerving van het onroerend goed door de vennootschap en de vennoot reeds het verkooprecht betaald werd of niet.

Arrest van het Grondwettelijk Hof

Het Grondwettelijk Hof onderzoekt beide prejudiciële vragen samen en oordeelt dat de heffing van het registratierecht van (destijds) 10% op de waarde van de gehele of gedeeltelijke overdracht van een onroerend goed van een naamloze vennootschap aan één van haar vennoten grondwettig is.

Het Hof verwijst in eerste instantie naar de ruime beoordelingsbevoegdheid van de wetgever in fiscale zaken en stelt dat het Hof in die aangelegenheid de beleidskeuzes van de wetgever slechts mag afkeuren indien de motieven die daaraan ten grondslag liggen op een manifeste vergissing zouden berusten of indien zij kennelijk onredelijk zouden zijn.

Het Hof vervolgt dat de wetgever blijkens de parlementaire voorbereiding een tweevoudige doelstelling heeft nagestreefd: Ten eerste trachtte hij te vermijden dat de koper van een onroerend goed registratierechten zou kunnen ontlopen door de tussenplaatsing van een vennootschap (hetgeen o.i. een eerder ongenuanceerde (lees: te brede) lezing uitmaakt van de doelstelling van de wetgever). Ten tweede was hij van oordeel dat elke transactie waarbij een onroerend goed onder bezwarende titel wordt vervreemd door een naamloze vennootschap aan één van haar vennoten, een economisch voldoende betekenisvolle transactie vormt om de toepassing van het evenredig kooprecht te rechtvaardigen.

Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het verschil in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de hoedanigheid van vennoot van een naamloze vennootschap. Bij zijn beoordeling van de evenredigheid en het pertinent karakter van de in het geding zijnde bepalingen hield het Grondwettelijk Hof onder meer rekening met de volgende vaststellingen:

  • Volgens het Hof is de maatregel pertinent in het licht van die eerste doelstelling omdat deze de techniek om registratierechten te ontlopen onmogelijk maakt. Een vennoot oefent stemrecht uit of heeft in voorkomend geval zelfs controle over een naamloze vennootschap. Hij kan die naamloze vennootschap er aldus toe aanzetten mee te werken aan een fiscale constructie die niet zozeer het vennootschapsbelang dient, maar als enige of voornaamste oogmerk heeft hem te helpen bij het ontlopen van registratierechten. De fiscus zou in dergelijke constructie ernstig benadeeld worden aangezien de vennootschap op haar beurt de registratierechten kan aftrekken van de vennootschapsbelasting en de betaalde aankoopprijs kan afschrijven. Daarentegen oefent een derde geen stemrecht in noch controle over die naamloze vennootschap uit. De wetgever vermocht er bijgevolg rekening mee te houden dat het minder waarschijnlijk is dat een derde een naamloze vennootschap kan bewegen tot een dergelijke constructie.
  • De wetgever heeft in het licht van de tweede doelstelling volgens het Hof ook geen kennelijk onredelijke beslissing genomen door, zelfs in de gevallen waarin het oogmerk om registratierechten te omzeilen, niet aanwezig is, de afstand aan het verkooprecht te onderwerpen.
  • Ook de omstandigheid dat de naamloze vennootschap en de vennoot in een eerste beweging al een evenredig verkooprecht van 10% betaald zouden hebben over het onroerend goed doet aan het voorgaande geen afbreuk. De eigendomstitel van het onroerend goed gaat immers een tweede keer over. Die transactie vertoont immers alle wezenskenmerken van een koop-verkoopovereenkomst en wijzigt het eigendomsstatuut van dat onroerend goed. Het gaat om een economische voldoende betekenisvolle transactie die de toepasselijkheid van het evenredig verkooprecht rechtvaardigt.

Het Hof komt verder tot het besluit dat de in het geding staande regeling bestaanbaar is met het eigendomsrecht aangezien de eigendomsoverdracht enkel tot stand kan komen door een wilsuiting van de belastingschuldige. Het staat deze laatste dan ook vrij om af te zien van de transactie indien hij de ermee samenhangende registratierechten niet wil betalen.

Met deze verrassende uitspraak van het Grondwettelijk Hof in het voordeel van de fiscus komt grotendeels een einde aan de rechtsonzekerheid. Het Hof van Cassatie moet weliswaar op zijn beurt nog een arrest vellen. Het is dan ook wachten op dit arrest met betrekking tot de nog niet aan het Grondwettelijk Hof voorgelegde cassatiegronden. Zo zou het Hof onder meer kunnen casseren indien het van oordeel is dat artikel 130 W.Reg. geen lex specialis uitmaakt ten opzichte van artikel 109 W.Reg.

Wat brengt de toekomst?

De vraag blijft of er andere (belastingvrije of -vriendelijkere) alternatieven mogelijk zijn om het onroerend goed uit uw vennootschap te halen indien u zich in dergelijke situatie bevindt. Hierbij kan toepassing gemaakt worden van diverse methodes, waaronder ook de wijziging van de rechtsvorm. Zo gelden er voor onttrekkingen van vastgoed door een aandeelhouder uit een BV welbepaalde uitzonderingen op het algemeen principe dat het verkooprecht verschuldigd is. Het Hof stelt immers expliciet dat het geen uitspraak doet over het onderscheid tussen onttrekkingen uit een BV en uit een NV aangezien dat verschil in behandeling niet aan het Hof werd voorgelegd.

Zowel de federale Rulingdienst als de Vlaamse Rulingcommissie hebben reeds uitdrukkelijk ingestemd met dergelijke omvorming. Dit weliswaar telkens op basis van de specifieke feiten in een concreet dossier en zolang dit hoofdzakelijk om vennootschapsrechtelijke redenen gebeurt, eerder dan om toegang tot te krijgen tot de uitzonderingsbepaling voor personenvennootschappen op de toepassing van het verkooprecht (7).


(1) Beslissing van 22 september 2014, nr. E.E./106.218, Rep.RJ, R 129/27-01 en R 130/06-01.
(2) Huidige artikelen 2.9.1.0.4. en 2.9.1.0.5. VCF.
(3) Huidig artikel 2.10.4.0.1. VCF.
(4) Het standpunt van VLABEL werd bevestigd in de Voorafgaande beslissing nr. 15001 van 26 oktober 2015.
(5) Gent 19 juni 2018 en 18 december 2018.
Zie in diezelfde zin ook het arrest van het hof van beroep te Luik van 5 september 2019.
(6)Cass. 12 maart 2021.
(7)Voorafgaande beslissing nr. 20074 dd. 18 januari 2021 inzake de regeling in het Vlaams Gewest; Voorafgaande beslissing nr. 2021.1038 van 21 december 2021 inzake de regeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018) Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden…

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Globale erfovereenkomst VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige n…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij?

Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen zodat…

Lees meer

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is im…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer

Diplomatiek agent vs. begrip “rijksinwonerschap” en vrijstelling gezinswoning

Op 21 december 2021 verscheen het standpunt nr. 19064(1) van Vlabel omtrent de toepassing van het begrip “rijksinwonerschap” op diplomatieke agenten. Een Belgisch diplomatiek agent die tijdens een diplomatieke zending in het buitenland overlijdt, kwalificeert als een Belgisch rijksinwoner. Dit hee…

Lees meer

Belastbare grondslag bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking van een familiale vennootschap

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is in haar vonnis dd. 6 januari 2022 zeer duidelijk inzake de berekeningswijze van de verschuldigde schenkbelasting bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking onder het gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen:…

Lees meer

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

Voor begiftigden van aandelen van familiale vennootschappen, waarvan de aandelen minder dan drie jaar voorheen werden overgedragen overeenkomstig het fiscaal gunstregime, hield dit een schending in van de continuïteitsvoorwaarde opgenomen in artikel 2.7.4.2.3, §2, 3° dan wel 2.8.6.0.6., §2, 3° van de V…

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: wel op de ‘zwarte lijst’, maar toch geen fiscaal misbruik?

De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft geoordeeld dat de inbreng van onroerend goed in de huwgemeenschap, binnen een korte tijdspanne gevolgd door een schenking, niet kwalificeert als fiscaal misbruik. Is deze planningstechniek, die reeds lang op de ‘zwarte lijst’ van de bel…

Lees meer

Vlaams gunstregime: verlenging van de termijn voor VLABEL om waarde te herzien

Bij decreet van 9 december 2022 (1) werden voornamelijk enkel tekstuele en een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Eén van de gewijzigde artikelen betreft artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, inzake de termijn voor de Vlaamse …

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: toch fiscaal misbruik…

Hoe meer schenkers, hoe meer vreugde, zou gezegd kunnen worden. Zo kunnen kinderen tweemaal genieten van de laagste tariefschijven in de (progressieve onroerende) schenkbelasting indien beide ouders een onroerend goed schenken. De Vlaamse Belastingdienst staat echter weigerachtig tegenover de…

Lees meer

Vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen

Voorafgaand positief attest en ongewijzigde situatie op moment van schenking: vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen Voorafgaand positief test-attest Een klassiek tafereel: een ouder wenst, in het kader van zijn vermogensplanning, zijn aandelen…

Lees meer

Het Hof van Beroep te Gent inzake de belastbare grondslag bij een vroegtijdige kapitaalvermindering volgend op de schenking van een familiale vennootschap

Indien men de vrijstelling van schenkbelasting volgend op de schenking van een familiale vennootschap onder het Vlaams fiscaal gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen integraal wil behouden, mag het kapitaal gedurende drie jaar vanaf datum van de schenkingsakte niet dalen. (1) …

Lees meer

Vlabel is nog steeds niet duidelijk! Een levensverzekeringscontract afsluiten met een maatschap: wat betekent dit voor de erfbelasting?

Maatschappen en levensverzekeringen zijn niet weg te denken uit de wereld van de familiale vermogensplanning, maar werken deze populaire technieken ook als ze samen worden gebruikt? In de voorafgaande beslissing nr. 23012 wordt aan Vlabel de vraag gesteld of de uitkering van een…

Lees meer

Is eigen geld op een gemeenschappelijke rekening… gemeenschappelijk? Is er erfbelasting op verschuldigd? En hoe bewijst u het tegendeel?

Wat zijn de gevolgen van de storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening? Verliezen de gelden hun eigen karakter indien deze terechtkomen op een rekening waarop gemeenschappelijke gelden staan of waarop later gemeenschappelijke gelden worden (bij)gestort? Om dit vraagstuk te kunnen…

Lees meer

Kan er nog genoten worden van de “miserietaks” indien één ex-partner overlijdt voor het einde van de vereffening-verdeling?

Miserietaks: 1% Wanneer een onroerend goed wordt overgenomen door een van de oorspronkelijke mede-eigenaars, wordt dit belast met verdeelrecht. Het standaardtarief in het verdeelrecht bedraagt 2,5 procent. Echter, wanneer de uitonverdeeldheidtreding gebeurt in het kader van een echtscheiding of…

Lees meer

Gunstregime familiale ondernemingen: bewijs van persoonlijke exploitatie

Het gunstregime Activa die beroepsmatig geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming, kunnen fiscaal voordelig worden geschonken of vererven. Een familiale onderneming is een een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater dan wel schenker of …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info