VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen omspringen met enkele van deze nieuwe instrumenten.

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen omspringen met enkele van deze nieuwe instrumenten.

Inbreng van levensverzekeringen - VLABEL SP nr. 17046

Een eerste verandering die voortspruit uit de hervorming van het erfrecht heeft betrekking op de inbrengregels van verzekeringsprestaties uit levensverzekeringen. De wetgever beoogt de bijzondere inbrengregels uit de Verzekeringswet in overeenstemming te brengen met de inbrengregels uit het Burgerlijk Wetboek. De hervorming van het erfrecht heeft niet kunnen zorgen voor een volledige afstemming van de Verzekeringswet op het Burgerlijk Wetboek, waardoor men in het wetsvoorstel tot hervorming van het huwelijksvermogensrecht (thans nog hangend voor de kamer) deze materie verder herwerkt.

Vandaag wordt een verzekeringsprestatie uitgekeerd naar aanleiding van het overlijden van de verzekeringnemer vermoed met vrijstelling van inbreng te zijn gedaan. Dit terwijl het Burgerlijk Wetboek een omgekeerd vermoeden hanteert. Thans geldt het vermoeden dat een schenking aan een erfgenaam geacht wordt te zijn gedaan als voorschot op erfdeel, tenzij de schenker uitdrukkelijk anders heeft bepaald. De hervorming van het erfrecht beperkt dit vermoeden evenwel tot erfgenamen in de rechte nederdalende lijn van de schenker.

Ook de kwalificatie van een verzekeringsprestatie uitgekeerd naar aanleiding van het overlijden wijzigt. Vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht is deze verzekeringsprestatie onderworpen aan de inbreng, tenzij de verzekeringnemer heeft bepaald dat de verzekeringsprestatie wordt vrijgesteld van inbreng. Dit nieuw vermoeden is van toepassing op alle aanwijzingen van begunstigden vanaf 1 september 2018. De tekst van artikel 188 van de Verzekeringswet maakt hierbij geen onderscheid tussen erfgenamen in de rechte nederdalende lijn en andere erfgenamen, terwijl het Burgerlijk Wetboek dit, na de hervorming van het erfrecht, wel doet. Na 1 september 2018 worden enkel schenkingen aan erfgenamen in de rechte nederdalende lijn vermoed aan inbreng te zijn onderworpen. Schenkingen aan anderen zullen in principe buiten erfdeel zijn (tenzij uitdrukkelijk anders bepaald).

De wetgever beoogt via de hervorming van het huwelijksvermogensrecht een volledige gelijkschakeling te bekomen tussen de Verzekeringswet en het Burgerlijk Wetboek door te stipuleren dat de verzekeringsprestatie zal moeten worden ingebracht conform de inbrengregels uit het Burgerlijk Wetboek.

Hoe wordt de inbreng van een dergelijke verzekeringsprestatie fiscaal benaderd? VLABEL zal artikel 2.7.1.0.6 VCF op deze uitkering toepassen. Concreet betekent dit dat de begunstigde van de verzekeringsprestatie enkel belast wordt op het deel van het voordeel dat hij behoudt en dat de erfgenamen die een deel van het voordeel via inbreng verkrijgen op hun deel worden belast. De zienswijze van VLABEL is correct. Kijkt men naar de inbrengregels van legaten komt men immers tot hetzelfde resultaat.

Onder het huidige erfrecht blijft een legaat gedaan als voorschot op erfdeel zonder gevolg en zal dit door de legataris, gelet op de op hem rustende inbrengverplichting, niet kunnen worden opgeëist (tenzij de legataris verzaakt aan zijn hoedanigheid van erfgenaam in de gewone nalatenschap, dan wordt het legaat automatisch een legaat buiten erfdeel en krijgt het legaat uitwerking binnen de grenzen van het beschikbaar deel). Na de inbreng van het legaat worden de nalatenschapsgoederen, waaronder het in natura ingebrachte legaat, verdeeld tussen de erfgenamen en zal elke erfgenaam erfbelasting verschuldigd zijn op zijn erfdeel.

Na de hervorming van het erfrecht worden de inbrengregels van legaten gewijzigd. Het legaat zal worden uitgekeerd aan de legataris waarna deze laatste zal moeten inbrengen in waarde. Burgerrechtelijk zijn de regels omtrent de wijze van inbreng hervormd, maar fiscaal blijft het eindresultaat hetzelfde. Na de inbreng van het legaat (in waarde) en de verdeling van de nalatenschapsgoederen, zal elke erfgenaam erfbelasting verschuldigd zijn op zijn erfdeel.

Deze redenering kan men doortrekken naar het fictief legaat vervat in artikel 2.7.1.0.6 VCF, waardoor een verzekeringsprestatie uitgekeerd naar aanleiding van het overlijden belast wordt bij diegenen die het voordeel van deze uitkering genieten.

Het is mogelijk dat op het ogenblik van de aangifte van nalatenschap nog niet duidelijk is op welke manier de verzekeringsprestatie moet worden verdeeld tussen de erfgenamen. In dat geval zal achteraf, wanneer komt vast te staan welk deel van de verzekeringsprestatie toekomt aan welke erfgenaam (ten gevolge van de verrichtingen van inbreng en inkorting), een bijvoeglijke aangifte moeten worden ingediend.

Inbreng met generatiesprong - Erfovereenkomst met generatiesprong - VLABEL SP nr. 17047

Vervolgens biedt de hervorming van het erfrecht de mogelijkheid om de inbreng ten behoeve van een derde te organiseren. Dit instrument biedt aan grootouders de mogelijkheid om schenkingen te doen aan hun kleinkind, waarbij de ouder (namens zijn kind, i.e. de begiftigde van de schenking) de schenking zal inbrengen in de nalatenschap van de grootouder-schenker. De schenking zal dan worden aangerekend op het aandeel van het kind van de grootouder-schenker (zijnde de ouder van het begiftigde kleinkind) in de nalatenschap van de grootouder-schenker, terwijl het kleinkind van de schenker de eigenlijke schenking heeft ontvangen. Op deze manier wordt een generatiesprong gerealiseerd.

Civielrechtelijk komt deze constructie neer op een (fictieve) dubbele schenking: enerzijds gebeurt een rechtstreekse schenking van een grootouder aan zijn kleinkind, anderzijds gebeurt een onrechtstreekse schenking van een ouder aan zijn kind.

VLABEL stelt in het standpunt nr. 17047 terecht dat deze burgerrechtelijke fictie geen invloed heeft op de fiscale behandeling van de schenking. Enkel de reële schenking, namelijk de schenking door de grootouder aan het kleinkind, zal voor de heffing van de schenkbelasting in aanmerking worden genomen. Wij nemen aan dat VLABEL deze redenering zal doortrekken bij de toepassing van artikel 2.7.1.0.5 VCF en enkel erfbelasting zal heffen wanneer de grootouder-schenker binnen de risico-termijn van drie jaar na de reële schenking overlijdt en op deze schenking geen schenkbelasting werd betaald.

Omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot - VLABEL SP. nr. 17048

Een derde punt van vernieuwing is de mogelijkheid tot buitengerechtelijke omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. In hersamengestelde gezinnen met niet-gemeenschappelijke kinderen hebben de langstlevende echtgenoot en de niet-gemeenschappelijke kinderen het recht om de omzetting van het vruchtgebruik te eisen. Opgelet, de gemeenschappelijke kinderen hebben dit recht niet, ook al zijn er in dat gezin ook niet-gemeenschappelijke kinderen. Natuurlijk behouden de gemeenschappelijke kinderen (als blote eigenaars) een initiatiefrecht tot gerechtelijke omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot.

In principe bepalen de blote eigenaars en de vruchtgebruiker onderling zelf de wijze en de modaliteiten van deze omzetting. Bij gebrek aan akkoord zal het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot omgezet worden in een aandeel van de nalatenschap in volle eigendom. Op dat moment ontstaat er een onverdeeldheid tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen.

VLABEL heeft hier geoordeeld dat het verdeelrecht verschuldigd is op een dergelijke omzetting van vruchtgebruik, althans voor zover de omzetting betrekking heeft op onroerend goed. Deze zienswijze strookt met artikel 2.10.1.0.1, 3° VCF. Dit artikel bepaalt dat het verdeelrecht gevestigd wordt naar aanleiding van de registratie van akten of geschriften die als titel gelden van een overeenkomst houdende de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot op basis van de artikelen 745quater en 745quinquies van het Burgerlijk Wetboek. Dit nieuwe buitengerechtelijk omzettingsrecht vindt zijn wettelijke grondslag in een nieuwe paragraaf 1/1 van artikel 745quater van het Burgerlijk Wetboek. Het verdeelrecht is dus ook toepasselijk op deze buitengerechtelijke wijze van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot.

Tot slot bevestigt VLABEL dat zij niet tweemaal zal overgaan tot de heffing van het verdeelrecht wanneer de kinderen en de langstlevende echtgenoot in één akte overgaan tot zowel de omzetting van het vruchtgebruik als tot een verdeling van de onverdeeldheid die hierdoor tussen hen bestaat. Dit lijkt ons niet meer dan billijk en het strookt met de zienswijze dat opeenvolgende verdelingen in dezelfde akte die geheel of gedeeltelijk dezelfde goederen tot voorwerp hebben, slechts eenmaal aanleiding geven tot de heffing van het verdeelrecht.

Opgelet, indien de uitonverdeeldheidtreding gebeurt in een aparte akte, na de omzetting van het vruchtgebruik, dan zal het verdeelrecht wél een tweede maal verschuldigd zijn, ook al gebeurt de uitonverdeeldheidtreding de dag na de omzetting van het vruchtgebruik.

Opgedrongen inbreng in natura - VLABEL SP. nr. 17053

De inbrengregels worden door de hervorming van het erfrecht aanzienlijk gewijzigd. Onder de oude erfregels gebeurde de inbreng van een geschonken roerend goed door mindere ontvangst en van een geschonken onroerend goed in principe in natura. VLABEL vergeet dit onderscheid te maken wanneer zij in standpunt nr. 17053 stelt dat “in de huidige regelgeving een inbreng van een schenking in principe in natura gebeurt”.

De hervorming van het erfrecht streeft naar een uniformisering van de inbrengregels waardoor zowel de inbreng van een geschonken roerend goed als de inbreng van een geschonken onroerend goed in waarde zal moeten gebeuren. Toch behoudt de erfgenaam die tot inbreng is gehouden de mogelijkheid om het geschonken goed in natura in te brengen (evenwel onder de voorwaarde dat dit goed nog aan de begiftigde toebehoort en dit goed vrij is van elke last of bezetting waarmee het nog niet bezwaard was ten tijde van de schenking).

In het standpunt nr. 17053 behandelt VLABEL de vraag of de inbreng belast zal worden met registratiebelasting wanneer het ingebrachte goed een onroerend goed is. VLABEL oordeelt dat een dergelijke inbreng buiten de toepassing van de registratiebelasting valt omwille van het feit dat de inbreng in natura een eenzijdige beslissing is van de inbrenger (de mede-erfgenamen kunnen dit niet weigeren of daarmee instemmen) en er geen sprake is van een conventionele overdracht van het onroerend goed. Ook hier heeft VLABEL het bij het rechte eind door te bevestigen dat er geen sprake is van een conventionele overdracht aangezien de wet aan de begiftigde uitdrukkelijk de mogelijkheid biedt om het geschonken goed in natura in te brengen en de overige erfgenamen hier geen enkele inspraak in hebben. Doch kan de vraag gesteld worden waarom men zich afvroeg of de inbreng in natura van een onroerend goed met registratiebelasting belast zou worden. De inbreng van geschonken goederen is een verdelingsverrichting en is bijgevolg fiscaal neutraal.

VLABEL sluit dit standpunt af met de vermelding dat indien later wordt overgegaan tot de verdeling van het ingebrachte onroerend goed, het verdeelrecht verschuldigd zal zijn op de verdeling.

Verklaring tot behoud van de modaliteiten van oude schenkingen - VLABEL SP nr. 17054

In principe zijn de nieuwe erfregels van toepassing op nalatenschappen van personen die overlijden vanaf 1 september 2018, inclusief op de schenkingen die voor deze spildatum werden gedaan. Op dit basisprincipe bestaan 3 uitzonderingen:

Een rechtsgeldige rechtshandeling gesteld voor 1 september 2018, blijft rechtsgeldig na 1 september 2018;

De kwalificatie van een schenking gedaan voor 1 september 2018 (als voorschot op erfdeel dan wel buiten erfdeel) blijft beheerst door de wet die gold ten tijde van de schenking;

De oude regels omtrent de wijze van inbreng en inkorting, met inbegrip van de waarderingsregels, blijven van toepassing indien uitdrukkelijk werd bedongen dat de schenking vatbaar is voor inbreng of inkorting in natura of wanneer er een verklaring van behoud wordt afgelegd voor de notaris (opgelet, dit moet gebeuren voor 1 september 2018).

Mogelijkerwijs wordt in een dergelijke verklaring van behoud melding gemaakt van oude schenkingen die destijds niet aan schenkbelasting werden onderworpen. Zou deze vermelding ertoe kunnen leiden dat alsnog schenkbelasting verschuldigd is? VLABEL bepaalt in haar standpunt nr. 17054 uitdrukkelijk dat dit niet zo zal zijn. Een verklaring van behoud is een eenzijdige rechtshandeling die uitsluitend uitgaat van de schenker, hetgeen geen titel oplevert voor de heffing van schenkbelasting.

Hierbij rijst evenwel de vraag wat het nut is van het vermelden van de oude schenkingen in een dergelijke verklaring van behoud. Het is immers een alles-of-niets-verhaal: legt men een verklaring van behoud af, dan zullen alle oude schenkingen vallen onder de oude regels omtrent de wijze van inbreng en/of inkorting.

Daarentegen zou een dergelijk standpunt uitermate nuttig zijn met betrekking tot de vermelding van schenkingen die niet aan schenkbelasting werden onderworpen in een globale erfovereenkomst. In de Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van decreet houdende de modernisering van de erfbelasting kan men lezen dat de vermelding van dergelijke schenkingen in een globale erfovereenkomst geacht wordt geen titel te vormen voor de heffing van de schenkbelasting. Dit zou betekenen dat er ook geen schenkbelasting zal worden geheven op de schenkingen uit het verleden die in een globale erfovereenkomst worden vermeld. Thans wordt in het voorontwerp van decreet tot hervorming van de erfbelasting effectief voorgesteld dat het vermelden van niet-geregistreerde schenkingen in een globale erfovereenkomst in principe geen aanleiding zal geven tot het heffen van schenkbelasting. Het is afwachten tot de definitieve goedkeuring van dit voorontwerp in het Vlaams Parlement om deze vraag met zekerheid te kunnen beantwoorden.

Conclusie

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat burgerrechtelijke wijzigingen met zich mee. Welke gevolgen deze wijzigingen op fiscaal vlak zullen hebben, wordt gaandeweg verduidelijkt via standpunten van VLABEL en des te meer via de nakende hervorming van de erfbelasting.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018) Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden…

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Globale erfovereenkomst VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige n…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij?

Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen zodat…

Lees meer

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is im…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer

Diplomatiek agent vs. begrip “rijksinwonerschap” en vrijstelling gezinswoning

Op 21 december 2021 verscheen het standpunt nr. 19064(1) van Vlabel omtrent de toepassing van het begrip “rijksinwonerschap” op diplomatieke agenten. Een Belgisch diplomatiek agent die tijdens een diplomatieke zending in het buitenland overlijdt, kwalificeert als een Belgisch rijksinwoner. Dit hee…

Lees meer

Belastbare grondslag bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking van een familiale vennootschap

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is in haar vonnis dd. 6 januari 2022 zeer duidelijk inzake de berekeningswijze van de verschuldigde schenkbelasting bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking onder het gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen:…

Lees meer

Overdracht onverdeelde delen aan vennoot van een NV: Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in de toepassing van het verkooprecht

Volgende situatie is u misschien niet onbekend. Een vennoot kocht samen met zijn naamloze vennootschap een onroerend goed aan, zodat er tussen hen een onverdeeldheid werd gecreëerd. Deze aankoop werd onderworpen aan het verkooprecht van destijds 10%. Enkele jaren nadien wenst de vennoot het deel …

Lees meer

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

Voor begiftigden van aandelen van familiale vennootschappen, waarvan de aandelen minder dan drie jaar voorheen werden overgedragen overeenkomstig het fiscaal gunstregime, hield dit een schending in van de continuïteitsvoorwaarde opgenomen in artikel 2.7.4.2.3, §2, 3° dan wel 2.8.6.0.6., §2, 3° van de V…

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: wel op de ‘zwarte lijst’, maar toch geen fiscaal misbruik?

De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft geoordeeld dat de inbreng van onroerend goed in de huwgemeenschap, binnen een korte tijdspanne gevolgd door een schenking, niet kwalificeert als fiscaal misbruik. Is deze planningstechniek, die reeds lang op de ‘zwarte lijst’ van de bel…

Lees meer

Vlaams gunstregime: verlenging van de termijn voor VLABEL om waarde te herzien

Bij decreet van 9 december 2022 (1) werden voornamelijk enkel tekstuele en een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Eén van de gewijzigde artikelen betreft artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, inzake de termijn voor de Vlaamse …

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: toch fiscaal misbruik…

Hoe meer schenkers, hoe meer vreugde, zou gezegd kunnen worden. Zo kunnen kinderen tweemaal genieten van de laagste tariefschijven in de (progressieve onroerende) schenkbelasting indien beide ouders een onroerend goed schenken. De Vlaamse Belastingdienst staat echter weigerachtig tegenover de…

Lees meer

Vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen

Voorafgaand positief attest en ongewijzigde situatie op moment van schenking: vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen Voorafgaand positief test-attest Een klassiek tafereel: een ouder wenst, in het kader van zijn vermogensplanning, zijn aandelen…

Lees meer

Het Hof van Beroep te Gent inzake de belastbare grondslag bij een vroegtijdige kapitaalvermindering volgend op de schenking van een familiale vennootschap

Indien men de vrijstelling van schenkbelasting volgend op de schenking van een familiale vennootschap onder het Vlaams fiscaal gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen integraal wil behouden, mag het kapitaal gedurende drie jaar vanaf datum van de schenkingsakte niet dalen. (1) …

Lees meer

Vlabel is nog steeds niet duidelijk! Een levensverzekeringscontract afsluiten met een maatschap: wat betekent dit voor de erfbelasting?

Maatschappen en levensverzekeringen zijn niet weg te denken uit de wereld van de familiale vermogensplanning, maar werken deze populaire technieken ook als ze samen worden gebruikt? In de voorafgaande beslissing nr. 23012 wordt aan Vlabel de vraag gesteld of de uitkering van een…

Lees meer

Is eigen geld op een gemeenschappelijke rekening… gemeenschappelijk? Is er erfbelasting op verschuldigd? En hoe bewijst u het tegendeel?

Wat zijn de gevolgen van de storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening? Verliezen de gelden hun eigen karakter indien deze terechtkomen op een rekening waarop gemeenschappelijke gelden staan of waarop later gemeenschappelijke gelden worden (bij)gestort? Om dit vraagstuk te kunnen…

Lees meer

Kan er nog genoten worden van de “miserietaks” indien één ex-partner overlijdt voor het einde van de vereffening-verdeling?

Miserietaks: 1% Wanneer een onroerend goed wordt overgenomen door een van de oorspronkelijke mede-eigenaars, wordt dit belast met verdeelrecht. Het standaardtarief in het verdeelrecht bedraagt 2,5 procent. Echter, wanneer de uitonverdeeldheidtreding gebeurt in het kader van een echtscheiding of…

Lees meer

Gunstregime familiale ondernemingen: bewijs van persoonlijke exploitatie

Het gunstregime Activa die beroepsmatig geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming, kunnen fiscaal voordelig worden geschonken of vererven. Een familiale onderneming is een een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater dan wel schenker of …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info