VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas

VLABEL spreekt zich uit over het beding van aanwas


(Standpunt nr. 17044 dd. 08 januari 2018 - gepubliceerd op 29 januari 2018)

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits betaling van het (lagere) verkooprecht) over naar de langstlevende partner. Ook in een aantal andere specifieke gevallen (ook tussen echtgenoten) biedt het beding van aanwas een oplossing.

Recent heeft VLABEL een opmerkelijk standpunt gepubliceerd omtrent de fiscale behandeling van een beding van aanwas. Hieronder geven wij het standpunt van VLABEL weer en lichten het verder toe.

De definitie van een beding van aanwas

VLABEL omschrijft het beding van aanwas als volgt: “een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen waarbij overeengekomen wordt dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in volle eigendom- of in vruchtgebruik- op een bepaald goed, dat ze samen aankopen of dat zij reeds in onverdeeldheid bezitten, onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de eerststervende, van rechtswege zal aanwassen en dus verkregen zal worden door de overlevende deelgenoten. De tegenprestatie bestaat in een evenwichtige kans voor elke deelgenoot om het aandeel van de andere in het goed te verwerven, indien hij de langstlevende is”

Uit deze definitie kan worden afgeleid dat een beding van aanwas een zgn. ‘kanscontract’ is, waarbij winst of verlies voor een partij afhangt van een onzekere gebeurtenis (vaak het overlijden van de eerste deelgenoot). Het is een overeenkomst ten bezwarende titel. Bij een beding van aanwas bestaat de tegenprestatie voor de voorwaardelijke afstand erin dat iedere overdrager een kans heeft om eigenaar te worden van het deel van de andere, namelijk wanneer hij of zij het langste leeft.

Opdat echter vanuit fiscaal oogpunt de volledige fiscale doorwerking van een beding van aanwas zou worden aanvaard, met als gevolg dat de betrokken goederen niet zijn onderworpen aan de erfbelasting of schenkbelasting (maar bij onroerende goederen wel aan het verkooprecht), moet - althans volgens VLABEL - voldaan zijn aan verschillende voorwaarden. VLABEL vervolgt dat “het niet naleven van deze voorwaarden wordt gesanctioneerd met absolute nietigheid”. Het is van belang om op te merken dat het niet aan VLABEL is om op burgerrechtelijk vlak voorwaarden op te leggen aan een beding van aanwas. VLABEL interpreteert in haar standpunt rechtspraak van het Hof van Cassatie en gedraagt zich op die manier als een rechtbank, iets waarvoor zij uiteraard niet bevoegd is. Het principe is nog steeds dat het fiscaal recht het burgerlijk recht volgt, en de interpretatie van de burgerrechtelijke geldigheid van een beding van aanwas gebeurt door een rechterlijke instantie, niet door VLABEL.

De drie voorwaarden die VLABEL vooropstelt voor een aanwasbeding vrij van schenk- of erfbelasting, zijn de volgende:

Voorwaarde 1: Het beding van aanwas moet opgenomen zijn in een notariële akte

Voor een beding van aanwas met betrekking tot een onroerend goed is deze voorwaarde niets nieuws. Voor een beding van aanwas met betrekking tot roerende goederen zou deze voorwaarde volgens VLABEL worden opgelegd indien ze zijn opgesteld op of na 1 september 2018.

VLABEL verwijst hierbij naar de hervorming van het erfrecht (in werking tredend op 1 september 2018) en de strenge vormvoorwaarden inzake toegelaten erfovereenkomsten.

VLABEL lijkt in haar standpunt te stellen dat elk beding van aanwas een erfovereenkomst is. Deze analyse is allerminst correct. Een klassiek beding van aanwas is in principe immers geen overeenkomst over een toekomstige nalatenschap. Wanneer het beding van aanwas evenwel wordt onderworpen aan bepaalde modaliteiten, zal er dikwijls wel sprake zijn van een erfovereenkomst. Vandaar dat een nauwkeurige redactie van een beding van aanwas essentieel is.

Hoe dan ook lijkt deze eerste voorwaarde die wordt vooropgesteld door VLABEL uit te gaan van de (foute) premisse dat elk beding van aanwas een erfovereenkomst is. Vanaf 1 september 2018 zijn erfovereenkomsten, op straffe van absolute nietigheid, verplicht aan te gaan bij notariële akte. In haar standpunt maakt VLABEL hiervan evenwel een autonome voorwaarde, niet gekoppeld aan het al dan niet bestaan van een erfovereenkomst. Deze voorwaarde vloeit echter niet voort uit de wet. Het opleggen van deze voorwaarde is dan ook contra legem in de mate het beding van aanwas geen erfovereenkomst is. Een beding van aanwas van roerende goederen dat geen erfovereenkomst inhoudt, moet o.i. bijgevolg nog steeds - ook na onderhavig standpunt van VLABEL en na 1 september 2018 - mogelijk zijn bij onderhandse overeenkomst, inclusief de fiscale doorwerking.

Voorwaarde 2: het beding van aanwas moet beperkt zijn, via beschikking onder bijzondere titel

In de tweede voorwaarde wordt terecht door VLABEL opgemerkt dat het beding van aanwas beperkt moet zijn en slechts mag gaan over specifieke goederen (‘ten bijzondere titel’). Dit is het geval wanneer het beding niet de algemeenheid of een evenredig deel van de goederen betreft die de partij bij zijn overlijden zal nalaten, noch van al zijn (on)roerende goederen of een evenredig deel daarvan.

VLABEL bevestigt vervolgens de mogelijkheid van zaakvervanging binnen een beding van aanwas, maar koppelt hier opnieuw voorwaarden aan:

  • er moet in de akte conventionele zaakvervanging voorzien worden
  • als er zaakvervanging is, moet dit nog bevestigd worden op het moment van de verwerving van het nieuwe zaakvervangende goed

Ook bij deze strikte voorwaarden kunnen vragen worden geplaatst.

Voorwaarde 3: het beding van aanwas moet ten bezwarende titel zijn

Een beding van aanwas is een contract ten bezwarende titel. De relevante elementen voor het beoordelen van het bezwarende karakter van een contract zijn (1) de overlevingskansen en (2) de inleg van de partijen. VLABEL aanziet deze elementen als twee afzonderlijke voorwaarden, die beiden an sich vervuld moeten zijn. Er moet - althans volgens VLABEL - m.a.w. sprake zijn van (1) een gelijkaardige levensverwachting (waarbij rekening wordt gehouden met specifieke factoren zoals de gezondheidstoestand van de partijen, bepaalde activiteiten die ze uitvoeren, edm.) én (2) een gelijkwaardige inleg. Een ongelijkheid op vlak van levensverwachting kan volgens VLABEL niet gecompenseerd worden door een ongelijke inleg. Hoewel hieromtrent geen eensgezindheid bestaat, is deze zienswijze o.i. niet correct. Of een overeenkomst immers ten bezwarende titel is, moet globaal worden bekeken. Als één van de deelgenoten bijvoorbeeld 70% kans heeft om de andere deelgenoot te overleven, en om die reden draagt deze deelgenoot minder bij (slechts 30%) in de aankoop van het onroerend goed, dan verliest het beding van aanwas hierdoor niet haar bezwarend karakter. Mathematisch gezien is de kans op winst of verlies, rekening houdende met de ongelijke inleg, immers volledig gelijk. In de interpretatie van VLABEL zullen koppels met een groot leeftijdsverschil simpelweg geen beding van aanwas meer kunnen afsluiten.

Vervolgens oordeelt VLABEL dat de gelijkwaardigheid van de inleg moet worden beoordeeld bij het afsluiten van het beding, niet bij het realiseren ervan. Deze stelling is correct.

Tot slot is VLABEL evenwel van mening dat de gelijkaardigheid van de levensverwachting dient aanwezig te zijn zowel bij het afsluiten van het beding als bij de realisatie ervan. De draagwijdte hiervan is volstrekt onduidelijk. In de interpretatie dat de levensverwachting van de partijen op het ogenblik van de uitwerking van het beding ook gelijkaardig moeten zijn, maakt dit het beding van aanwas volstrekt onwerkzaam. Op het ogenblik van de uitwerking is immers één van de partners overleden en kan de levensverwachting onmogelijk gelijkaardig zijn. Dit is dan ook een absurde zienswijze. Ook is het burgerrechtelijk simpelweg incorrect om te stellen dat de levensverwachting ook op het ogenblik van de realisatie van het beding gelijkaardig moet zijn. Voor de beoordeling van het bezwarende karakter moet men zich plaatsen op het ogenblik van het afsluiten van het beding. Dat een van de partijen, na het geldig afsluiten van een beding van aanwas (met op het ogenblik van de afsluiting gelijkaardige overlevingskansen en gelijkwaardige inbreng) ziek wordt, doet geen afbreuk aan het bezwarend karakter of de geldigheid van het beding van aanwas. Hier anders over oordelen zou leiden tot enorme rechtsonzekerheid en zou afbreuk doen aan de essentie van een kanscontract.

De antimisbruikbepaling

Daarnaast benadrukt VLABEL dat een beding van aanwas, aangegaan na 1 juni 2012, nog steeds getoetst kan worden aan de antimisbruikbepaling, zelfs indien het voldoet aan de hogervernoemde voorwaarden. Het zal bijgevolg nog steeds van belang zijn om te kunnen aantonen dat er niet-fiscale motieven aan de grondslag liggen van het beding van aanwas.

Gezien bovenstaande is de fiscale behandeling van het beding van aanwas - in zoverre het standpunt van VLABEL al duidelijk en werkzaam zou zijn - een pure feitenkwestie geworden. In de praktijk zal bijgevolg steeds een voorafgaande beslissing moeten worden aangevraagd bij VLABEL om uitsluitsel te verkrijgen over de fiscale werking van deze planningstechniek in een specifieke situatie.

Beding van aanwas met betrekking tot niet-onverdeelde goederen

VLABEL stelt - onterecht - dat een beding van aanwas in principe steeds betrekking moet hebben op onverdeelde goederen. Met deze stelling begeeft VLABEL zich weer - onbevoegd - op burgerrechtelijk terrein. Het is niet aan VLABEL om te oordelen over welke goederen geldig een beding van aanwas kan worden gesloten.

In tegenstelling tot hetgeen VLABEL beweert, kan een beding van aanwas wel degelijk betrekking hebben op niet-onverdeelde goederen, zolang aan de voorwaarden van een geldig beding van aanwas is voldaan. Er is geen enkele overtuigende reden waarom dit niet mogelijk zou zijn.

Tegelijkertijd aanvaardt VLABEL evenwel de fiscale uitwerking een beding van aanwas met betrekking tot niet-onverdeelde goederen indien het gaat om een notarieel kanscontract ten bezwarende en bijzondere titel, alsook dat zowel de levensverwachting als de inleg gelijk(w)aardig moeten zijn (cfr. supra voor kritiek op deze voorwaarden).

Beding van aanwas tussen echtgenoten

VLABEL bevestigt dat een beding van aanwas tussen echtgenoten mogelijk is, indien het beding van aanwas slaat op eigen goederen van echtgenoten. Het kan geen betrekking hebben op goederen die tot de huwgemeenschap behoren.

VLABEL voegt hier nog - onterecht - aan toe dat het eigen goederen moeten zijn die de echtgenoten in onverdeeldheid bezitten (zie supra beding van aanwas met betrekking tot niet-onverdeelde goederen).

Werking in de tijd. Wat met bedingen van aanwas uit het verleden?

In het standpunt wordt niets vermeld over de werking ervan in de tijd. Dit doet vermoeden dat het standpunt mogelijk een retroactieve werking heeft, en dus ook van toepassing zal zijn op reeds eerder afgesloten bedingen van aanwas.

In het verleden werd echter meermaals de aanwezigheid van een leeftijdsverschil tussen de partijen gecompenseerd door een ongelijke inbreng. Door toepassing van dit standpunt lijkt VLABEL deze bedingen van aanwas dus alsnog te willen belasten met schenk- of erfbelasting.

Het is bijgevolg niet enkel van belang om rekening te houden met dit standpunt bij de redactie van nieuwe bedingen van aanwas, doch ook om een reeds afgesloten beding van aanwas opnieuw onder de loep te nemen teneinde ongewenste verrassingen te vermijden bij de uitwerking ervan.Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

VLABEL wijzigt standpunt inzake gesplitste aankoop

Op 28 juli 2015 publiceerde VLABEL een nieuw standpunt over het tegenbewijs dat moet worden geleverd in het kader van de gesplitste aankopen (fictiebepaling van artikel 2.7.1.0.7. VCF). Een oud (federaal) standpunt... Het is geweten dat het tegenbewijs voor een gesplitste aankoop sinds 1…

Lees meer

Nieuw standpunt gesplitste aankoop

In een eerder artikel bespraken wij het gewijzigde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de gesplitste aankoop, dat werd gepubliceerd op 28 juli 2015. Het was het zoveelste standpunt op korte termijn in deze materie, hetgeen dan ook voor enige commotie zorgde.…

Lees meer

VLABEL aanvaardt UK Inheritance tax op UK assets als passief van de Belgische nalatenschap

Net zoals België heft het Verenigd Koninkrijk erfbelasting (inheritance tax) op Britse goederen van een niet-rijksinwoner. Anders dan het Belgische recht, waarbij enkel Belgische onroerende goederen het voorwerp uitmaken van Belgische erfbelasting voor niet-rijksinwoners, geldt er in het Verenigd …

Lees meer

Nieuwe beslissing VLABEL over verzekeringsgift houdt geen steek

VLABEL heeft op 12 oktober jl. standpunt ingenomen met betrekking tot de zogenaamde “verzekeringsgiften”. Het standpunt werd gepubliceerd op 29 oktober jl. en kreeg het volgnummer 15133. De beslissing luidt letterlijk als volgt: “Indien een verzekeringnemer een bestaande polis tijdens zijn leven schen…

Lees meer

VLABEL herziet standpunt met betrekking tot de Amerikaanse Federal Estate Tax

Artikel 2.7.5.0.4. VCF (oud art. 17 W.Succ.) voorziet in een verrekening van de erfbelasting die in het buitenland wordt betaald op de vererving van een onroerend goed. Deze verrekening is beperkt tot erfbelasting op onroerende goederen. Erfbelasting die wordt betaald in het buitenland op de…

Lees meer

VLABEL nuanceert standpunt over verzekeringsgift

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. Dit standpunt werd recent genuanceerd. Waarover gaat het? Stel dat u te maken hebt met een klassieke AAB-polis (vader is verzekeringnemer en…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

Lees meer

VLABEL en de verzekeringsgift: nieuwe toevoeging aan het standpunt

Wij hebben in een eerder artikel geschreven over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) met betrekking tot de zogenaamde verzekeringsgiften. VLABEL heeft het standpunt uitgebreid en een belangrijke toevoeging gedaan. Nog even kort ter herinnering waar het juist over gaat. Meer…

Lees meer

VLABEL en de Nederlandse ouderlijke boedelverdeling

In een recent standpunt (SP 16053) heeft VLABEL uitspraak gedaan over de fiscale behandeling van een Nederlandse ouderlijke boedelverdeling. Nederlandse ouderlijke boedelverdeling Het gaat om testamenten die vroeger bijzonder populair waren in Nederland. In het testament duidt de erflater zijn…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over de burgerlijke maatschap en het behoud van een rente

In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over twee technieken die vaak worden gebruikt in de praktijk van successieplanning, met name een burgerlijke maatschap en een schenking onder last tot betaling van een rente. In de ruling wendt VLABEL fiscaal misbruik…

Lees meer

De burgerlijke maatschap is geen fiscaal misbruik

VLABEL en de burgerlijke maatschap Eind november was er heel wat te doen rond een ruling van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) over een schenking van deelbewijzen van een burgerlijke maatschap onder last tot betaling van een rente. Het was de combinatie van omstandigheden en rechtshandelingen die…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over afstand recht van vruchtgebruik

Voorafgaande beslissing nr. 16050 Feiten In deze voorafgaande beslissing wensten de ouders hun levenslang vruchtgebruik te beperken tot een tijdelijk recht van vruchtgebruik dat zou uitdoven op 10 september 2024 of vroeger indien zij voor die datum zouden overlijden. Het levenslang vruchtgebruik…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over erfbelasting

Beding van aanwas en terugvalling (Standpunt nr. 16092 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Met betrekking tot de bedingen van aanwas en terugvalling houdt het nieuwe standpunt van VLABEL van 14/11/2016 weinig vernieuwing in. De standpunten in nr. 15050 van 30/03/2015 m.b.t. aanwasbedingen gekoppeld…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over registratiebelasting

Inbreng in een TIGV tussen samenwoners (Standpunt nr. 16100 dd. 14.11.2016 - publ. 03/01/2017) Het Burgerlijk Wetboek laat echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen met een toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen uitdrukkelijk toe om - roerende…

Lees meer

De inbreng in de huwgemeenschap onder ontbindende voorwaarde: fiscaal misbruik volgens VLABEL

De inbreng onder ontbindende voorwaarde van overlijden is fiscaal misbruik (Voorafgaande beslissing nr. 16057 dd. 09.01.2017) In een ruling van 9 januari 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) zich uitgesproken over een techniek van successieplanning via huwelijkscontract. Echtgenoten…

Lees meer

Nieuwe beslissingen VLABEL over inbreng in de huwgemeenschap gevolgd door schenking

INBRENG VAN EEN GOED IN EEN TIGV DOOR EEN ECHTGENOOT GEVOLGD DOOR SCHENKING VAN BEIDE ECHTGENOTEN (VB nr. 16060 dd. 21.12.2016 - publ. 16/01/2017) Een echtpaar bouwt samen, in 1986, een aantal gebouwen op een grond die toebehoort aan de moeder van mijnheer X, die op haar beurt afziet van het recht…

Lees meer

VLABEL maakt jacht op overtreders voorwaarden gunstregime bescheiden woning

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de registratierechten. Recent heeft Vlabel (de Vlaamse Belastingdienst) de strijd tegen overtredingen op de naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van bepaalde gunstregimes m.b.t. onroerend goed opgevoerd. Bescheiden…

Lees meer

VLABEL wijzigt standpunt in verband met de gesplitste aankoop voor de zoveelste keer

Op 13 maart 2017 werd een zoveelste aanvulling op het standpunt van de gesplitste aankoop gepubliceerd. Het gaat om een "tolerantie" die door VLABEL wordt ingevoerd voor gesplitste aankopen tussen 1 september 2013 en 18 juni 2015. Gesplitste aankoop: principe Het standpunt van VLABEL met…

Lees meer

De toepassing van standpunten van VLABEL op oude successieplanningen: hoe zit het nu?

VLABEL en successieplanning Op 29 april 2017 verscheen in De Tijd een bijdrage over successieplanning en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Het is algemeen geweten dat VLABEL sinds enige tijd heel wat beslissingen neemt die een impact hebben op successieplanning. En die beslissingen hebben tot…

Lees meer

Recente standpunten van VLABEL inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Begrafeniskosten bij aanwezigheid van een uitvaartverzekering

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat de keuze voor het forfait begrafeniskosten niet verenigbaar is met de aanwezigheid van een begrafenisverzekering. Zoals reeds vermeld in ons artikel van 8 februari 2017 wordt de erfbelasting berekend op het netto actief…

Lees meer

Recente standpunten van de Vlaamse belastingdienst (VLABEL) inzake de aangifte van het passief van de nalatenschap: Aanvullende aangifte met hoger actief en bijkomend passief

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) publiceerde in een recent standpunt dat er enkel rekening wordt gehouden met het vergeten passief ten belope van een nominaal bedrag dat maximaal gelijk is aan het aanvullend actief, indien er na het verstrijken van de indieningstermijn een aanvullende aangifte…

Lees meer

UPDATE - VLABEL past standpunt beding van aanwas in stilte aan

Eerder werd kritiek geuit op de voorwaarde die VLABEL stelt in verband met de noodzakelijke ‘gelijkaardige levensverwachting’ van de partijen bij een beding van aanwas. Deze gelijkaardige levensverwachting werd door VLABEL vereist zowel bij de afsluiting van het beding van aanwas als bij de rea…

Lees meer

De eerste toepassingen van VLABEL-standpunt inzake het beding van aanwas

Door ongehuwde partners wordt dikwijls beroep gedaan op het beding van aanwas om hun vermogensrechtelijke aanspraken ten aanzien van elkaar te regelen. Maar ook familieleden, vrienden of iedereen anders kunnen een beding van aanwas sluiten. Via het beding van aanwas komt het goed waarop het beding…

Lees meer

VLABEL spreekt zich uit over enkele nieuwigheden uit het hervormde erfrecht

De hervorming van het erfrecht brengt heel wat veranderingen met zich mee. Zo worden onder andere enkele nieuwe instrumenten in het leven geroepen. Deze veranderingen doen evenwel vragen rijzen op fiscaal vlak. Op 12 maart 2018 publiceerde VLABEL verschillende standpunten over hoe zij zullen…

Lees meer

De Vlaamse Belastingdienst wordt teruggefloten door de Raad van State

Ingevolge een standpunt van de Vlaamse Belastingdienst moest sedert 1 juni 2016 elke schenking van effecten of geldbeleggingen met voorbehoud van vruchtgebruik onderworpen worden aan de (Vlaamse) schenkbelasting. Werd de schenking van deze goederen met voorbehoud van vruchtgebruik niet…

Lees meer

VLABEL VB 19053: het verblijvingsbeding met betrekking tot onverdeelde goederen onbelast

I. BEGUNSTIGING VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENO(O)T(E) De grootste bezorgdheid van echtgenoten in het kader van hun successieplanning is dikwijls het verzorgd achterlaten van de langstlevende partner. Over het algemeen wenst men om deze reden dan ook in eerste instantie te voorzien in de maximale…

Lees meer

VLABEL stelt oude bedingen van aanwas met inlegcompensatie veilig

Het beding van aanwas is een vaak geadviseerde planningstechniek aan ongehuwde partners die samen een onroerend goed aankopen in onverdeeldheid. Via het beding van aanwas gaat het onverdeelde onroerend goed bij overlijden van de eerste partner immers vrij van schenk- of erfbelasting (doch mits…

Lees meer

Standpunt 19006 gewijzigd: VLABEL draait 180 graden

Globale erfovereenkomst VLABEL-standpunt 19006 gaat over de toekenning van schuldvordering in een globale erfovereenkomst. Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst waarbij één of beide ouders met al hun kinderen afspraken maken omtrent de behandeling van schenkingen in hun toekomstige n…

Lees meer

Het oordeel van VLABEL over de schenking onder last: zwart, wit of vele tinten grijs?

INLEIDING De schenking onder last kan niet als schenking worden gekwalificeerd en de verrichting moet als een overdracht onder bezwarende titel worden gezien. Tot dit besluit kwam VLABEL zowel in VB 20061(1) als in VB 20065 (2). Terwijl in de tweede beslissing zelfs niet meer wordt ingegaan op de…

Lees meer

De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij?

Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen zodat…

Lees meer

Qui paie à l’étranger, ne paie plus jamais deux fois? Geen dubbele erfbelasting (meer) op uw buitenlandse goederen?

Heeft u uw fiscale woonplaats op het ogenblik van uw overlijden in België, dan zijn uw erfgenamen ertoe gehouden uw volledige vermogen (met inbegrip van de in het buitenland gelegen roerende én onroerende goederen) in de aangifte van nalatenschap aan te geven. België (of het Vlaams Gewest) is im…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering

Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik…

Lees meer

Diplomatiek agent vs. begrip “rijksinwonerschap” en vrijstelling gezinswoning

Op 21 december 2021 verscheen het standpunt nr. 19064(1) van Vlabel omtrent de toepassing van het begrip “rijksinwonerschap” op diplomatieke agenten. Een Belgisch diplomatiek agent die tijdens een diplomatieke zending in het buitenland overlijdt, kwalificeert als een Belgisch rijksinwoner. Dit hee…

Lees meer

Belastbare grondslag bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking van een familiale vennootschap

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is in haar vonnis dd. 6 januari 2022 zeer duidelijk inzake de berekeningswijze van de verschuldigde schenkbelasting bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking onder het gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen:…

Lees meer

Overdracht onverdeelde delen aan vennoot van een NV: Grondwettelijk Hof ziet geen discriminatie in de toepassing van het verkooprecht

Volgende situatie is u misschien niet onbekend. Een vennoot kocht samen met zijn naamloze vennootschap een onroerend goed aan, zodat er tussen hen een onverdeeldheid werd gecreëerd. Deze aankoop werd onderworpen aan het verkooprecht van destijds 10%. Enkele jaren nadien wenst de vennoot het deel …

Lees meer

Aanhoudende onduidelijkheid omtrent de fiscale gevolgen van een vroegtijdige vermindering van het kapitaal van een familiale vennootschap

Voor begiftigden van aandelen van familiale vennootschappen, waarvan de aandelen minder dan drie jaar voorheen werden overgedragen overeenkomstig het fiscaal gunstregime, hield dit een schending in van de continuïteitsvoorwaarde opgenomen in artikel 2.7.4.2.3, §2, 3° dan wel 2.8.6.0.6., §2, 3° van de V…

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: wel op de ‘zwarte lijst’, maar toch geen fiscaal misbruik?

De rechtbank van eerste aanleg te Gent heeft geoordeeld dat de inbreng van onroerend goed in de huwgemeenschap, binnen een korte tijdspanne gevolgd door een schenking, niet kwalificeert als fiscaal misbruik. Is deze planningstechniek, die reeds lang op de ‘zwarte lijst’ van de bel…

Lees meer

Vlaams gunstregime: verlenging van de termijn voor VLABEL om waarde te herzien

Bij decreet van 9 december 2022 (1) werden voornamelijk enkel tekstuele en een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Eén van de gewijzigde artikelen betreft artikel 3.3.3.0.3. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, inzake de termijn voor de Vlaamse …

Lees meer

Inbreng van onroerend goed in huwgemeenschap gevolgd door schenking: toch fiscaal misbruik…

Hoe meer schenkers, hoe meer vreugde, zou gezegd kunnen worden. Zo kunnen kinderen tweemaal genieten van de laagste tariefschijven in de (progressieve onroerende) schenkbelasting indien beide ouders een onroerend goed schenken. De Vlaamse Belastingdienst staat echter weigerachtig tegenover de…

Lees meer

Vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen

Voorafgaand positief attest en ongewijzigde situatie op moment van schenking: vertrouwensbeginsel verplicht Vlabel om gunstregime familiale vennootschappen toe te passen Voorafgaand positief test-attest Een klassiek tafereel: een ouder wenst, in het kader van zijn vermogensplanning, zijn aandelen…

Lees meer

Het Hof van Beroep te Gent inzake de belastbare grondslag bij een vroegtijdige kapitaalvermindering volgend op de schenking van een familiale vennootschap

Indien men de vrijstelling van schenkbelasting volgend op de schenking van een familiale vennootschap onder het Vlaams fiscaal gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen integraal wil behouden, mag het kapitaal gedurende drie jaar vanaf datum van de schenkingsakte niet dalen. (1) …

Lees meer

Vlabel is nog steeds niet duidelijk! Een levensverzekeringscontract afsluiten met een maatschap: wat betekent dit voor de erfbelasting?

Maatschappen en levensverzekeringen zijn niet weg te denken uit de wereld van de familiale vermogensplanning, maar werken deze populaire technieken ook als ze samen worden gebruikt? In de voorafgaande beslissing nr. 23012 wordt aan Vlabel de vraag gesteld of de uitkering van een…

Lees meer

Is eigen geld op een gemeenschappelijke rekening… gemeenschappelijk? Is er erfbelasting op verschuldigd? En hoe bewijst u het tegendeel?

Wat zijn de gevolgen van de storting van eigen gelden op een gemeenschappelijke rekening? Verliezen de gelden hun eigen karakter indien deze terechtkomen op een rekening waarop gemeenschappelijke gelden staan of waarop later gemeenschappelijke gelden worden (bij)gestort? Om dit vraagstuk te kunnen…

Lees meer

Kan er nog genoten worden van de “miserietaks” indien één ex-partner overlijdt voor het einde van de vereffening-verdeling?

Miserietaks: 1% Wanneer een onroerend goed wordt overgenomen door een van de oorspronkelijke mede-eigenaars, wordt dit belast met verdeelrecht. Het standaardtarief in het verdeelrecht bedraagt 2,5 procent. Echter, wanneer de uitonverdeeldheidtreding gebeurt in het kader van een echtscheiding of…

Lees meer

Gunstregime familiale ondernemingen: bewijs van persoonlijke exploitatie

Het gunstregime Activa die beroepsmatig geïnvesteerd zijn in een familiale onderneming, kunnen fiscaal voordelig worden geschonken of vererven. Een familiale onderneming is een een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater dan wel schenker of …

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info