Aangifte buitenlands vastgoed: een kritische kijk op het aangifteformulier

Aangifte buitenlands vastgoed: een kritische kijk op het aangifteformulier

In een vorig artikel zetten wij voor u een aantal praktische aspecten van de nieuwe aangifte van buitenlands vastgoed op een rijtje. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus vorige week massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting (of rechtspersonenbelasting) melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goed(eren). In navolging hiervan, namen wij het aangifteformulier kritisch voor u door. Is de opgevraagde informatie in overeenstemming met de wet? En vraagt de fiscus niet meer informatie op dan nodig voor de bepaling van het kadastraal inkomen voor uw buitenlands onroerend goed? En zo ja, zijn er dan andere belangen die meespelen?

In een vorig artikel zetten wij voor u een aantal praktische aspecten van de nieuwe aangifte van buitenlands vastgoed op een rijtje. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus vorige week massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting (of rechtspersonenbelasting) melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goed(eren). In navolging hiervan, namen wij het aangifteformulier kritisch voor u door. Is de opgevraagde informatie in overeenstemming met de wet? En vraagt de fiscus niet meer informatie op dan nodig voor de bepaling van het kadastraal inkomen voor uw buitenlands onroerend goed? En zo ja, zijn er dan andere belangen die meespelen?

OOK DE BLOTE EIGENAAR MOET EEN AANGIFTE DOEN

Een eerste opvallende vaststelling bij het doornemen van het aangifteformulier is dat ook de blote eigenaar in principe een aangifte moet doen van zijn aandeel in een buitenlands onroerend goed. Nochtans ontbreekt de wettelijke basis daartoe. De wettekst omschrijft expliciet in artikel 471 WIB wat er moet begrepen worden onder een zakelijk recht als “elk soort buitenlands recht op een onroerend goed dat, door het feit dat zijn titularis er de vruchten van ontvangt, gelijkgesteld kan worden aan het eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het opstalrecht of het recht van vruchtgebruik.” Deze definitie omvat bijgevolg niet de blote eigendom.

Het aangifteformulier peilt daarentegen ook naar uw zakelijke rechten die “geen recht op het genot van het goed geven”, zoals de blote eigendom.

Op het eerste zicht hebben we er het raden naar waarom de fiscus deze informatie relevant acht. Deze info is niet vereist voor de toekenning van een KI aan het goed, noch moet de blote eigenaar eventuele inkomsten van het goed opgeven in zijn aangifte personenbelasting (1). We kunnen ons dan ook terecht afvragen of dit een nieuwe stap is richting een vermogenskadaster.
Recent nog werd de informatie die banken moeten verstrekken aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) gevoelig uitgebreid (2). De overheid heeft reeds sedert jaar en dag een overzicht van al uw Belgische onroerende bezittingen (3). Voeg daar nu ook alle buitenlandse onroerende bezittingen aan toe, en we zijn de facto weer een stap dichter bij een vermogenskadaster. (4)

HULPMIDDEL VOOR DE FISCUS BIJ DE FISCALE CONTROLE VAN UW VORIGE AANGIFTES?

Een tweede bedenking die we ons bij het aangifteformulier kunnen maken is dat men meermaals de datum of het jaartal van verwerving van het goed opvraagt.

Voor onroerende goederen verkregen vanaf 1 januari 2021 is het logisch dat de datum van verwerving moet worden opgegeven. De wet vereist immers dat de aangifte gedaan wordt binnen vier maanden na de verwerving. Voor onroerende goederen verkregen vóór 1 januari 2021 moet u niet de datum, maar ook het jaar van verwerving opgeven (en verder in bepaalde gevallen ook de exacte datum) (cf. infra). Nochtans is ook deze informatie geheel irrelevant voor de toekenning van het KI indien de actuele verkoopwaarde gekend is (5). De fiscus heeft hiermee wel een handig hulpmiddel gevonden om na te gaan of u in uw aangiftes van de voorbije jaren wel steeds correct uw buitenlandse onroerende inkomsten hebt aangegeven.

WELKE WAARDE GEEFT U AAN?

De belangrijkste informatie die u moet verstrekken aan de fiscale administratie voor de toekenning van het KI is uiteraard de waarde van het goed. Het aangifteformulier is wat dat betreft niet altijd even logisch opgebouwd.

Het uitgangspunt is dat u de actuele verkoopwaarde van het goed opgeeft. Indien deze waarde niet gekend is, voorziet het aangifteformulier in een aantal alternatieven. Deze alternatieven dekken evenwel niet alle situaties.

Gaat het om een grond waarop u een gebouw heeft laten optrekken? Dan vraagt men de verwervingsprijs van de grond en de kostprijs van de constructie. Gaat het om een gebouwd onroerend goed waar geen verbouwingswerken werden uitgevoerd? Dan vraagt men om de verwervingsprijs van het goed op te geven en het jaartal. Gaat het om een gebouwd onroerend goed waarin wél verbouwingswerken werden uitgevoerd? Dan vraagt men (opnieuw) om de actuele normale verkoopwaarde in te vullen. Nochtans komt u in principe pas in dit vak terecht als het antwoord op de eerste vraag, meer bepaald de vraag of u de actuele normale verkoopwaarde kent, “nee” was... Is de belastingplichtige in dat geval verplicht de venale waarde van het goed te laten schatten door een deskundige? Noch het aangifteformulier, noch de circulaire verduidelijken dit (6).

Bovendien voorziet de circulaire 2021/C/21 van 1 maart 2021 dat men bij gebrek aan een recente deskundige waardebepaling de mogelijkheid heeft om de waarde van het goed zoals deze werd opgenomen in “een successie- of schenkingsaangifte” te gebruiken. Deze mogelijkheid wordt nochtans nergens opgenomen in het aangifteformulier.
Gelet op de expliciete vermelding hiervan in de circulaire, lijkt het ons evenwel een mogelijkheid dat u deze waarde toch opneemt in het aangifteformulier.

INDIRECTE DISCRIMINATIE?

Een laatste en meer algemene bedenking bij het aangifteformulier heeft betrekking op de methode om het KI vast te stellen.

Voor de invoering van de nieuwe wetgeving bestonden er drie methodes om het KI van onroerende goederen te berekenen. De eerste methode is geënt op de huurwaarde op het referentietijdstip, zijnde 1 januari 1975. De tweede methode vergelijkt het te schatten goed met gelijkaardige goederen waarvan het kadastraal inkomen definitief is. De derde methode is gebaseerd op de verkoopwaarde op het referentietijdstip waarop vervolgens een kapitalisatie tarief van 5,3 % wordt toegepast.

Thans wordt een nieuwe berekeningsmethode geïntroduceerd in artikel 478 WIB die beoogt om de verkoopwaarde van 1975 te reconstrueren op basis van de actuele waarde. In een vorig artikel stonden we meer uitgebreid stil bij de concrete toepassing hiervan. De Raad van State waarschuwde evenwel al in haar advies bij het wetsontwerp dat de systematische toepassing van de vierde methode voor in het buitenland gelegen onroerende goederen ertoe kan leiden dat deze goederen op onrechtstreekse wijze systematisch onderworpen worden aan een hoger belastingtarief dan Belgische onroerende goederen, hetgeen kan leiden tot een indirecte discriminatie tussen belastingplichtigen (7). De omgekeerde redenering geldt uiteraard ook voor Belgisch vastgoed.

Uit de opbouw van het aangifteformulier blijkt duidelijk dat voor de bepaling van het KI van buitenlandse onroerende goederen bijna uitsluitend de vierde methode zal worden gebruikt. De eerste methode (huurwaarde op het referentietijdstip) en de derde methode (verkoopwaarde op het referentietijdstip) komen immers pas in laatste instantie aan bod in het aangifteformulier. De tweede methode kan op dit moment nog niet worden toegepast bij gebrek aan referentiepercelen, maar zou o.i. in de toekomst in principe ook mogelijk moeten zijn. Het is vandaag nog onzeker of het aangifteformulier binnenkort in die zin wordt aangepast.

De vraag rijst dan ook of deze nieuwe regelgeving in haar huidige vorm stand zal houden voor het Hof van Justitie. Indien systematisch buitenlandse (of binnenlandse) goederen alsnog aan een hoger belastingtarief onderworpen worden, zal dit wellicht een probleem vormen. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt immers dat men geen genoegen neemt met een louter formele toetsing, maar dat een reële en feitelijke analyse vereist is. Wij vrezen alvast dat deze geknutselde oplossing geen lang leven beschoren is.


(1) Art. 11 WIB verwijst niet naar de blote eigenaar en stelt: "De inkomsten als omschreven in artikel 7, § 1, 1° en 2°, zijn, naar het geval, belastbaar ten name van de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed." (2) zie in die zin dit artikel (3) Het is immers zo dat in het geval van een overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed dat in België gelegen is, de administratie hiervan automatisch op de hoogte wordt gebracht ten gevolge de registratie van de notariële akte of van de onderhandse akte, wat niet het geval is bij de overdracht van een zakelijk recht op een onroerend goed dat in het buitenland gelegen is.
(4) Merk op dat de FOD Financiën na de publicatie van dit artikel uitdrukkelijk op haar website heeft opgenomen dat de blote eigenaar van een goed gelegen in het buitenland geen aangifteplicht heeft. Het aangifteformulier zelf is evenwel niet aangepast en peilt nog steeds naar het "Deel van het zakelijk recht dat geen recht geeft op het genot van het goed (blote eigendom of een vergelijkbaar buitenlands recht dat gelijkgesteld is met blote eigendom)." Gelet op deze vermelding op de website van de FOD Financiën en het gebrek aan wettelijke basis, is het dan ook verdedigbaar dat geen afzonderlijke aangifte wordt ingediend op naam van de blote eigenaar. (5) Indien de actuele verkoopwaarde niet gekend is, kan het wel nuttig zijn om te peilen naar het jaar van verwerving voor de bepaling van het KI. Op die manier kan men de correctiefactor toepassen van dat jaar en zo de waarde van goed in 1975 reconstrueren. (6) Nochtans zou het ook hier een oplossing kunnen zijn om - naar analogie met de alternatieve waardering voor een grond waarop een gebouw werd geplaatst - de verwervingsprijs van het goed op te nemen (en het jaartal), en vervolgens de kosten van de verbouwing (en de datum van oplevering). (7) Adv.RvS nr.41.597/4Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsberichten

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in…

Lees meer
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Italië?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België al eerder door het Hof v…

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Spanje?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

België opnieuw veroordeeld voor regels rond aangifte buitenlands vastgoed

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), o…

Lees meer

Wordt uw buitenlands vastgoed binnenkort anders belast?

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft. Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is…

Lees meer

Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere suc…

Lees meer

België nogmaals veroordeeld door Europa voor ongelijke fiscale behandeling van Europees vastgoed

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen? Waarover …

Lees meer

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing …

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer

Online aangifte buitenlands vastgoed voortaan mogelijk via MyMinfin!

In juni 2021 kondigden we al aan dat de aangifte buitenlands vastgoed van start ging. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus rond die periode massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goederen.…

Lees meer

Eigenaar van Frans vastgoed? Een overzicht van de gevolgen die het gewijzigde dubbelbelastingverdrag met zich meebrengt

Na vele jaren onderhandelen zijn de Belgische en Franse overheden op 9 november jl. toch tot een akkoord gekomen. Eens alle parlementen de tekst geratificeerd hebben, zal het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in principe in werking treden. Dit zal allicht ten vroegste op 1 …

Lees meer

Buitenlands vastgoed: toekenning van uw kadastraal inkomen - What’s next?

Niet akkoord met uw kadastraal inkomen? Het kadastraal inkomen wordt bepaald op basis van de informatie die de belastingplichtige zelf heeft meegedeeld. In principe moet voor gebouwen de actuele verkoopwaarde worden opgegeven. Mocht u hierover niet beschikken, zijn er evenwel enkele alternatieven…

Lees meer

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Frankrijk werd goedgekeurd. Het is nog niet zeker wanneer dit in werking zal treden, maar wellicht zal dit niet het geval zijn voor januari 2023. Toch kan het interessant zijn om alvast na te denken over de impact ervan op uw Franse vakantiewoning…

Lees meer

Aangifte personenbelasting en het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsberichten, zal vanaf aanslagjaar 2022 de belastbare grondslag voor inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen, identiek zijn aan de belastbare grondslag voor inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Om die reden wordt aan buitenlands vastgoed - …

Lees meer

Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Het mooie weer of de natuur, de andere levensstijl of een nieuwe job? Wat ook de reden voor een verhuizing naar het buitenland is, voor de meesten is het geen sprong in het onbekende. ‘We krijgen vaak mensen over de vloer die al veel in Frankrijk of Spanje op vakantie zijn geweest of er al een t…

Lees meer

Ruim 175.000 Belgen bezitten buitenlands vastgoed

Dit weekend kon De Tijd zijn handen leggen op de officiële cijfers van de FOD Financiën inzake Belgen met vastgoed in het buitenland. Het artikel geeft aan dat ruim 175.000 Belgen vastgoed in het buitenland bezitten. Uit de cijfers blijkt dat voornamelijk Frankrijk en Spanje populair zijn bij de B…

Lees meer

Nieuwe meldingsplicht voor de eigenaars van een Frans onroerend goed

Bezit u een tweede verblijf in Frankrijk? Vergeet dan niet om vòòr 30 juni 2023 de nodige meldingen te doen bij de Franse belastingdienst. Elke eigenaar van een Frans onroerend goed is zich bewust van de taxe d’habitation, een lokale vastgoedbelasting die verschuldigd is door de gebruiker van het pan…

Lees meer

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten?

Introductie van het Belgisch kadastraal inkomen (KI) voor buitenlands vastgoed Ons land is in het verleden door het Hof van Justitie bij herhaling op de vingers getikt voor de manier waarop het inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen aan de personenbelasting onderwerpt. Die…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info