Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere successieplanning.

Deze bijdrage focust op één specifiek aspect: de fiscale behandeling van het voordeel in natura dat een bedrijfsleider, die gratis over de buitenlandse woning mag beschikken, verkrijgt. We tonen hieronder aan dat de raming ervan een discriminatie uitmaakt.

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere successieplanning.

Deze bijdrage focust op één specifiek aspect: de fiscale behandeling van het voordeel in natura dat een bedrijfsleider, die gratis over de buitenlandse woning mag beschikken, verkrijgt. We tonen hieronder aan dat de raming ervan een discriminatie uitmaakt.

1. Forfaitaire waardering van het VAA van een Belgische woning

Wanneer een vennootschap haar bedrijfsleider toestaat om kosteloos een woning te betrekken, betreft dit een voordeel in natura. Een dergelijk voordeel maakt naar Belgisch recht deel uit van de bedrijfsleidersbezoldiging. De wetgever heeft aan de koning de mogelijkheid gelaten om courant voorkomende voordelen in natura op forfaitaire wijze te waarderen. Dit brengt voor de belastingplichtige rechtszekerheid en eenvormigheid.

Over de forfaitaire raming van het voordeel van alle aard bestond er echter de voorbije jaren, in een puur Belgische context, al veel heisa. De formule die was opgenomen in artikel 18 KB/WIB was discriminatoir. Er was immers geen redelijke verantwoording om dit voordeel hoger te waarderen wanneer de woning door een rechtspersoon werd ter beschikking gesteld, dan wanneer dit zou gebeuren door een natuurlijke persoon.

Middels het Koninklijk Besluit (KB) van 7 december 2018 werd de bestaande formule aangepast. Artikel 18, §3, 2 KB/WIB voorziet thans dat het voordeel om gratis over een woning te beschikken in hoofde van de bedrijfsleider steeds - ongeacht wie het voordeel verstrekt - als volgt kan worden geraamd: geïndexeerd KI x 100/60 x 2.

Deze formule maakt het derhalve mogelijk om het voordeel dat voortvloeit uit een kosteloos ter beschikking gestelde woning forfaitair te ramen aan de hand van het kadastraal inkomen (of KI).

2. Wat met buitenlandse woningen?

Hoewel het toepassingsgebied van artikel 18 KB/WIB zich niet uitdrukkelijk tot Belgische onroerende goederen beperkt, kan de formule niet zonder meer worden toegepast op in het buitenland gelegen woningen. Het kadastraal inkomen is immers een puur Belgisch concept, dat door de fiscale administratie (enkel) aan elk Belgisch onroerend goed wordt toegekend.

Dat de formule in artikel 18 KB/WIB niet onmiddellijk toepasbaar is, leidt natuurlijk niet tot niet-belastbaarheid van het voordeel in natura. Integendeel, vermits er geen forfaitaire waardering kan worden gehanteerd, valt men terug op de algemene regel van artikel 36, §1, lid 1 WIB. Voordelen in natura moeten in principe worden belast bij de verkrijger ten belope van hun werkelijke waarde. Voor woningen komt dit argumenteerbaar neer op hun huurwaarde.

Opnieuw creëert de Belgische wetgever (bewust) een discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed...

Hoewel het op zich niet onlogisch is om een bedrijfsleider te belasten op de huurwaarde van de woning dewelke hij kosteloos mag betrekken, kan het uiteraard niet dat dit enkel het geval is voor buitenlandse woningen. En dit terwijl in België gelegen onroerende goederen aan de forfaitair vastgelegde formule onderworpen worden, met een (in de praktijk) lager resultaat.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie tikte België al meermaals op de vingers, weliswaar in een iets andere context. De Belgische wetgever voorziet immers in de personenbelasting een forfaitair onroerend inkomen (KI + 40%) voor Belgische niet-verhuurde en verhuurde (tweede) woningen, terwijl voor buitenlandse woningen de huurwaarde of de ontvangen huurprijs als belastbare grondslag geldt. Vermits de formule veelal tot een veel lager bedrag dan de huurwaarde of de huurprijs leidt, worden Belgische woningen gunstiger belast dan buitenlandse panden. Het Hof achtte dit in strijd met de Europese vrijheden. Bij gebreke aan wetgevend initiatief, kwam de fiscale administratie zelf met enkele creatieve tussenoplossingen, welke volgens het Europees Hof echter niet volstaan.

Het komt ons voor dat er ook inzake de waardering van het voordeel van alle aard van een kosteloos ter beschikking gestelde woning sprake is van een discriminatie, die minstens binnen de EER problematisch is. In tegenstelling tot bij de onroerende inkomsten, waarbij er in eenzelfde wetsbepaling een verschillende heffingsgrondslag wordt aangereikt al naargelang waar de woning gelegen is, wordt het onderscheid hier gecreëerd doordat de forfaitaire raming enkel mogelijk is voor Belgische onroerende goederen met een kadastraal inkomen. De buitenlandse woningen vallen terug op de default regel, die stelt dat de werkelijke waarde van het voordeel (hier: de huurwaarde) de heffingsgrondslag uitmaakt.

In eerste instantie zou men kunnen vermoeden dat deze discriminatie eerder het gevolg is van een onvolledige of incoherente wetgeving. Opmerkelijk is echter dat de Raad van State, bij het verstrekken van haar wetgevend advies in het kader van het nieuwe KB, reeds heeft gewezen op deze problematiek (inclusief verwijzing naar voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie). In het bijhorende verslag aan de koning volgt men het advies van de Raad van State niet. Reden hiervoor is, aldus het verslag, dat dit slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden zou voorkomen: met name enkel wanneer een Belgische werkgever aan een werknemer die inwoner is van België een buitenlands onroerend goed ter beschikking stelt. Men zou de problematiek voor de ongelijke behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed overigens in een afzonderlijke wet oplossen...

Het komt ons voor dat de opgeworpen argumentatie om het advies van de Raad van State naast zich neer te laten leggen niet correct is.

Allereerst lijkt men voorbij te gaan aan het feit dat tal van Belgische bedrijfsleiders van hun Belgische vennootschap een dergelijk voordeel van alle aard krijgen.

Bovendien strekt het toepassingsgebied van deze regelgeving zich verder uit dan dat. Ook het voordeel in natura dat een buitenlandse vennootschap (of een buitenlandse werkgever) aan een Belgisch inwoner verstrekt, is aan de Belgische fiscale wetgeving onderhevig. Zelfs indien het andere land (bijvoorbeeld het land van ligging van de buitenlandse vennootschap) heffingsbevoegd is op basis van een dubbelbelastingverdrag, zal het voordeel van alle aard in België alsnog moeten worden aangegeven. Het wordt dan principieel vrijgesteld, doch zal de Belgische Staat dit mee in rekening brengen bij het bepalen van het progressief tarief.

Ten slotte is er tot op heden nog steeds geen oplossing, voor geen van beide discriminaties.

3. Bestaan er praktische oplossingen of alternatieven?

Behalve voormeld advies van de Raad van State en de rechtspraak van het Hof van Justitie die naar analogie kan worden toegepast, zijn wij niet op de hoogte van rechtspraak op dit punt. Interne oplossingen uitgevaardigd door de belastingadministratie zijn ons evenmin bekend.

Allereerst kan er worden geopteerd voor de betaling van een marktconforme huurprijs, zo is er naar Belgisch recht geen sprake van een voordeel van alle aard. In de praktijk gebeurt dit frequent, aangezien de fiscale wetgeving van het land van ligging dikwijls ook gevolgen (andere dan een VVAA) koppelt aan het gratis gebruik door de bedrijfsleider. In Frankrijk bijvoorbeeld zal de vennootschap belast worden op de theoretische huurinkomsten die zij ontvangen zou hebben, was er wel sprake geweest van verhuur. Merk echter op dat dit uiteraard geen ‘werkelijke oplossing’ van de in deze bijdrage beschreven problematiek is.

Verder kan er kort worden verwezen naar de rechtspraak van het hof van beroep te Antwerpen. Wordt er een (aantoonbaar) marktconforme vergoeding betaald door de belastingplichtige, dewelke lager kan zijn dan de forfaitaire raming ervan in artikel 18 KB/WIB, dan is er geen belastbaar voordeel van alle aard. Mits de nodige bewijslast, zou dit marktconforme lagere bedrag ook op fiche kunnen worden gezet en gelden als lagere heffingsgrondslag.

In casu liggen de kaarten echter anders: de werkelijke waarde van het voordeel ligt in veel gevallen hoger dan het resultaat van de forfaitaire formule, mocht ze van toepassing zijn geweest op buitenlandse onroerende goederen. Deze rechtspraak biedt hier aldus geen soelaas.

Als oplossing zou men daarentegen o.i. - net zoals de Belgische fiscus op het vlak van onroerende inkomsten - creatief kunnen gebruik maken van de lokale kadastrale waarden of inkomsten. Zo zou men voor een villa aan de Côte d’Azur voormelde formule kunnen hanteren (geïndexeerd KI x 100/60 x 2), maar in plaats van het KI de Franse valeur locative invullen. Verkiest u een vakantiewoning aan de Costa del Sol, kunt u het kadastrale inkomen bepalen door de valor catastral met 2% of 1,1% te vermenigvuldigen en de formule met dit bedrag te vervolledigen. Merk op dat dit wellicht niet zonder meer zal worden aanvaard door de fiscale administratie...

Zie hierover ook onze publicatie Buitenlandse vakantiewoningen en fiscus, waarvan de editie van 2020 binnenkort in de online rekken zal liggen!

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

(1) HvJ 11 september 2014 en 12 april 2018.
(2) Bij verhuurde woningen geldt deze formule enkel wanneer de (eind)huurder het onroerend goed niet aanwendt voor professionele doeleinden.
(3) Zo werkte zij in een interne instructie in detail uit welk bedrag als huurwaarde kan dienen voor onroerende goederen gelegen in Frankrijk, Spanje, Nederland en Italië. Hierbij werd er gebruik gemaakt van het aldaar toegekende kadastrale inkomen of de kadastrale waarde.
(4) Antwerpen 28 mei 2019.
(5) De coëfficiënt van 1,1% mag worden toegepast wanneer de valor catastral werd vastgesteld of werd herzien in het huidige, dan wel in de tien voorafgaande belastbare tijdperken.


Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Italië?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België al eerder door het Hof v…

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Spanje?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

België opnieuw veroordeeld voor regels rond aangifte buitenlands vastgoed

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), o…

Lees meer

Wordt uw buitenlands vastgoed binnenkort anders belast?

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft. Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is…

Lees meer

België nogmaals veroordeeld door Europa voor ongelijke fiscale behandeling van Europees vastgoed

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen? Waarover …

Lees meer

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing …

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed: een kritische kijk op het aangifteformulier

In een vorig artikel zetten wij voor u een aantal praktische aspecten van de nieuwe aangifte van buitenlands vastgoed op een rijtje. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus vorige week massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting (of…

Lees meer

Online aangifte buitenlands vastgoed voortaan mogelijk via MyMinfin!

In juni 2021 kondigden we al aan dat de aangifte buitenlands vastgoed van start ging. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus rond die periode massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goederen.…

Lees meer

Eigenaar van Frans vastgoed? Een overzicht van de gevolgen die het gewijzigde dubbelbelastingverdrag met zich meebrengt

Na vele jaren onderhandelen zijn de Belgische en Franse overheden op 9 november jl. toch tot een akkoord gekomen. Eens alle parlementen de tekst geratificeerd hebben, zal het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in principe in werking treden. Dit zal allicht ten vroegste op 1 …

Lees meer

Buitenlands vastgoed: toekenning van uw kadastraal inkomen - What’s next?

Niet akkoord met uw kadastraal inkomen? Het kadastraal inkomen wordt bepaald op basis van de informatie die de belastingplichtige zelf heeft meegedeeld. In principe moet voor gebouwen de actuele verkoopwaarde worden opgegeven. Mocht u hierover niet beschikken, zijn er evenwel enkele alternatieven…

Lees meer

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Frankrijk werd goedgekeurd. Het is nog niet zeker wanneer dit in werking zal treden, maar wellicht zal dit niet het geval zijn voor januari 2023. Toch kan het interessant zijn om alvast na te denken over de impact ervan op uw Franse vakantiewoning…

Lees meer

Aangifte personenbelasting en het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsberichten, zal vanaf aanslagjaar 2022 de belastbare grondslag voor inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen, identiek zijn aan de belastbare grondslag voor inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Om die reden wordt aan buitenlands vastgoed - …

Lees meer

Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Het mooie weer of de natuur, de andere levensstijl of een nieuwe job? Wat ook de reden voor een verhuizing naar het buitenland is, voor de meesten is het geen sprong in het onbekende. ‘We krijgen vaak mensen over de vloer die al veel in Frankrijk of Spanje op vakantie zijn geweest of er al een t…

Lees meer

Ruim 175.000 Belgen bezitten buitenlands vastgoed

Dit weekend kon De Tijd zijn handen leggen op de officiële cijfers van de FOD Financiën inzake Belgen met vastgoed in het buitenland. Het artikel geeft aan dat ruim 175.000 Belgen vastgoed in het buitenland bezitten. Uit de cijfers blijkt dat voornamelijk Frankrijk en Spanje populair zijn bij de B…

Lees meer

Nieuwe meldingsplicht voor de eigenaars van een Frans onroerend goed

Bezit u een tweede verblijf in Frankrijk? Vergeet dan niet om vòòr 30 juni 2023 de nodige meldingen te doen bij de Franse belastingdienst. Elke eigenaar van een Frans onroerend goed is zich bewust van de taxe d’habitation, een lokale vastgoedbelasting die verschuldigd is door de gebruiker van het pan…

Lees meer

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten?

Introductie van het Belgisch kadastraal inkomen (KI) voor buitenlands vastgoed Ons land is in het verleden door het Hof van Justitie bij herhaling op de vingers getikt voor de manier waarop het inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen aan de personenbelasting onderwerpt. Die…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info