Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing inhoudt? Lees het hier.

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing inhoudt? Lees het hier.

Waarover gaat het?

Reeds geruime tijd zet het Hof van Justitie België onder druk om de fiscale regels rond het belasten van inkomsten van buitenlandse - in de EER gelegen - onroerende goederen in overeenstemming te brengen met het vrij verkeer van kapitaal. De huidige regelgeving bevat een ongelijke fiscale behandeling van onroerende goederen. Terwijl voor vastgoed gelegen in het buitenland een heffingsgrondslag gelijk aan de werkelijke huurprijs of -waarde wordt gehanteerd, wordt Belgisch vastgoed in beginsel belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI), verhoogd met 40 procent, hetgeen aanzienlijk lager is dan de werkelijke huurprijs of -waarde.

Omdat de wetgever maar bleef stilzitten, werd België op 12 november een derde keer veroordeeld door het Hof van Justitie, ditmaal tot een boete van twee miljoen euro en een dwangsom van 7.500 euro per dag.

Wat houdt het voorstel in?

Nog geen drie weken later werd er een voorstel gelanceerd. Dit wetsontwerp houdt in dat voortaan ook buitenlandse onroerende goederen belast moeten worden op basis van een ‘kadastraal inkomen’. Of deze oplossing verder strekt dan louter de EER is thans nog onduidelijk.

Om het kadastraal inkomen te bepalen zullen eigenaars van buitenlands vastgoed een vragenlijst krijgen, waarmee ze informatie verschaffen zoals een beschrijving van het pand, de ligging en de normale verkoopwaarde (gelet op de gebouwde goederen in de regio). Als de normale verkoopwaarde niet bekend is, moeten ze de aankoopprijs en het aankoopjaar doorgeven, alsook de kostprijs en uitvoeringsdatum van eventuele renovatiewerken.

Indien dit wetsontwerp wordt aangenomen, dan geldt voor de fiscus maart 2022 als streefdoel om alle informatie te hebben vergaard, zodat de buitenlandse onroerende goederen kunnen aangegeven worden in de aangifte van juni 2022 met betrekking tot de inkomsten van 2021. Wie vanaf 1 januari 2021 een onroerend goed aanschaft in het buitenland, zal vier maanden de tijd krijgen om alle formaliteiten in orde te brengen.

Pro memorie: Wat is een kadastraal inkomen precies?

Het kadastraal inkomen is een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar moet opbrengen. Deze maatstaf zou als betrouwbaar kunnen doorgaan, mocht deze niet als referentietijdstip 1 januari 1975 hebben. Zo heeft de Hoge Raad van Financiën in haar advies van mei 2020 nog bepaald dat het KI geen gedegen maatstaf meer is om de belastbare basis van onroerende goederen te bepalen, aangezien deze ver afwijkt van de werkelijke huurprijzen.

Het voorstel kritisch doorgelicht

Ondanks dit advies, opteert de minister van Financiën ervoor om ook aan de buitenlandse onroerende goederen een dergelijk kadastraal inkomen toe te kennen, welk dan zal moeten worden teruggerekend naar 1975… Hij heeft dus geopteerd voor een oplossing welke wij al lachend in onze seminaries als een ‘mission impossible’ voorstelden. Een gigantisch werk voor de fiscale administratie omdat hun minister onvoldoende politieke moed heeft om te opteren voor een meer beleidsmatige lange termijn oplossing.

Impact op uw buitenlands vastgoed?

Het belasten van buitenlands vastgoed op basis van het kadastraal inkomen zou in principe een verlaging van de belastbare basis moeten inhouden, zelfs louter rekening houdende met het effect van het progressievoorbehoud. Echter, het kabinet Financiën rekent er blijkbaar op dat de aanpassing van de fiscale behandeling budgetneutraal is. De vraag rijst daarom of het toegekend kadastraal inkomen (te verhogen met 40%) effectief aanzienlijk lager zal in vergelijking met haar Belgische equivalenten.

Hoe de in de vragenlijst opgenomen gegevens gecontroleerd zullen worden, blijft thans nog een groot vraagteken. Naast de uitwisseling van informatie - zoals dit vandaag al bestaat - zou er worden teruggegrepen naar digitale middelen zoals Google Earth.

Of dit wetsontwerp erdoor komt, alsook wat de precieze impact op uw concreet dossier is: we volgen het verder op!

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Italië?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België al eerder door het Hof v…

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Spanje?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

België opnieuw veroordeeld voor regels rond aangifte buitenlands vastgoed

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), o…

Lees meer

Wordt uw buitenlands vastgoed binnenkort anders belast?

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft. Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is…

Lees meer

Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere suc…

Lees meer

België nogmaals veroordeeld door Europa voor ongelijke fiscale behandeling van Europees vastgoed

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen? Waarover …

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed: een kritische kijk op het aangifteformulier

In een vorig artikel zetten wij voor u een aantal praktische aspecten van de nieuwe aangifte van buitenlands vastgoed op een rijtje. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus vorige week massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting (of…

Lees meer

Online aangifte buitenlands vastgoed voortaan mogelijk via MyMinfin!

In juni 2021 kondigden we al aan dat de aangifte buitenlands vastgoed van start ging. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus rond die periode massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goederen.…

Lees meer

Eigenaar van Frans vastgoed? Een overzicht van de gevolgen die het gewijzigde dubbelbelastingverdrag met zich meebrengt

Na vele jaren onderhandelen zijn de Belgische en Franse overheden op 9 november jl. toch tot een akkoord gekomen. Eens alle parlementen de tekst geratificeerd hebben, zal het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in principe in werking treden. Dit zal allicht ten vroegste op 1 …

Lees meer

Buitenlands vastgoed: toekenning van uw kadastraal inkomen - What’s next?

Niet akkoord met uw kadastraal inkomen? Het kadastraal inkomen wordt bepaald op basis van de informatie die de belastingplichtige zelf heeft meegedeeld. In principe moet voor gebouwen de actuele verkoopwaarde worden opgegeven. Mocht u hierover niet beschikken, zijn er evenwel enkele alternatieven…

Lees meer

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Frankrijk werd goedgekeurd. Het is nog niet zeker wanneer dit in werking zal treden, maar wellicht zal dit niet het geval zijn voor januari 2023. Toch kan het interessant zijn om alvast na te denken over de impact ervan op uw Franse vakantiewoning…

Lees meer

Aangifte personenbelasting en het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsberichten, zal vanaf aanslagjaar 2022 de belastbare grondslag voor inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen, identiek zijn aan de belastbare grondslag voor inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Om die reden wordt aan buitenlands vastgoed - …

Lees meer

Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Het mooie weer of de natuur, de andere levensstijl of een nieuwe job? Wat ook de reden voor een verhuizing naar het buitenland is, voor de meesten is het geen sprong in het onbekende. ‘We krijgen vaak mensen over de vloer die al veel in Frankrijk of Spanje op vakantie zijn geweest of er al een t…

Lees meer

Ruim 175.000 Belgen bezitten buitenlands vastgoed

Dit weekend kon De Tijd zijn handen leggen op de officiële cijfers van de FOD Financiën inzake Belgen met vastgoed in het buitenland. Het artikel geeft aan dat ruim 175.000 Belgen vastgoed in het buitenland bezitten. Uit de cijfers blijkt dat voornamelijk Frankrijk en Spanje populair zijn bij de B…

Lees meer

Nieuwe meldingsplicht voor de eigenaars van een Frans onroerend goed

Bezit u een tweede verblijf in Frankrijk? Vergeet dan niet om vòòr 30 juni 2023 de nodige meldingen te doen bij de Franse belastingdienst. Elke eigenaar van een Frans onroerend goed is zich bewust van de taxe d’habitation, een lokale vastgoedbelasting die verschuldigd is door de gebruiker van het pan…

Lees meer

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten?

Introductie van het Belgisch kadastraal inkomen (KI) voor buitenlands vastgoed Ons land is in het verleden door het Hof van Justitie bij herhaling op de vingers getikt voor de manier waarop het inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen aan de personenbelasting onderwerpt. Die…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info