Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Enkele gevolgen van het toekennen van een ‘kadastraal inkomen’ aan buitenlands vastgoed

De notie ‘kadastraal inkomen’ geldt vanaf aanslagjaar 2022 zowel voor binnenlands als buitenlands vastgoed. Een kadastraal inkomen zal worden toegekend aan vastgoed over heel wereld. Het doortrekken van deze notie naar buitenlands vastgoed, brengt bovendien een aantal belangrijke gevolgen met zich mee. De fiscale wetgeving verwijst immers in diverse bepalingen naar het ‘kadastraal inkomen’.

De Memorie van Toelichting bij de nieuwe wet stipt er alvast enkele aan. Zo zal voortaan:

  • ook voor buitenlands vastgoed waarvan het belastbaar inkomen op basis van de huur en huurvoordelen wordt bepaald (bijvoorbeeld wanneer het onroerend goed verhuurd wordt aan een natuurlijk persoon die het gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid), een minimum belastbaar inkomen gelden in functie van het kadastraal inkomen (art. 7, § 1, 2° c) WIB);
  • de kostenaftrek voor buitenlands vastgoed waarvan het belastbaar inkomen op basis van de huur en huurvoordelen wordt bepaald, eveneens worden beperkt in functie van de hoogte van het kadastraal inkomen (art. 8 WIB);
  • de huurherkwalificatie voor een bedrijfsleider van toepassing zijn op de huurontvangsten die een bedrijfsleider van zijn vennootschap ontvangt voor buitenlands vastgoed in de mate deze meer bedragen dan 5/3 van het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen gerevaloriseerd met een door de koning bepaalde coëfficiënt (art. 32, tweede lid, 3° WIB). De impact hiervan zal slechts beperkt zijn aangezien de heffingsbevoegdheid voor die bezoldigingen in beginsel zal worden toegewezen aan het land waar het onroerend goed gelegen is, waardoor België dit moet vrijstellen (weliswaar met toepassing van progressievoorbehoud). Daarnaast komt deze situatie in de praktijk ook niet al te veel voor. Niettemin moet dit in voorkomend geval wél worden opgenomen in de aangifte personenbelasting;
  • de proportionele vermindering van het KI ingevolge bepaalde omstandigheden ook voor buitenlands vastgoed van toepassing zijn (art. 15 WIB).

Wat met de forfaitaire waardering gratis woonst ?

Voor buitenlands vastgoed dat toebehoort aan een Belgische vennootschap verandert er in eerste instantie niets. Zo zal geen aangifte moeten worden gedaan van het onroerend goed bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen en zal bijgevolg ook geen kadastraal inkomen worden vastgesteld. Het kadastraal inkomen wordt in de vennootschapsbelasting immers niet gebruikt om de belastbare grondslag te bepalen.

Hierbij moet evenwel een belangrijke kanttekening worden gemaakt, met name wanneer de vennootschap een door haar aangekocht buitenlands onroerend goed gratis (of tegen een te lage vergoeding) ter beschikking stelt aan haar bedrijfsleider. In dat geval wordt er immers geacht een voordeel van alle aard te zijn toegekend aan de bedrijfsleider, hetgeen deel uitmaakt van de bedrijfsleidersbezoldiging.

De verkrijging van anders dan in geld verkregen inkomsten wordt in uitvoering van artikel 36, § 1, lid 2 WIB forfaitair geraamd in artikel 18 KB/WIB. De formule om het voordeel in natura te waarderen van de gratis terbeschikkingstelling van een onroerend goed maakt evenzeer gebruik van de notie (kadastraal inkomen(. In de praktijk was het tot voor kort dan ook niet mogelijk om deze bepaling toe te passen voor buitenlands vastgoed. Enkel in een Belgische context is er immers een kadastraal inkomen beschikbaar. Hierdoor viel men voor buitenlandse woningen in principe terug op de algemene regel vervat in artikel 36, §1, lid 1 WIB die stelt dat de belastbare grondslag gelijk is aan de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger van het voordeel (i.e. de huurwaarde).

Door de invoering van de nieuwe wet kan thans beargumenteerbaar gesteld worden dat voortaan ook voor buitenlands vastgoed een beroep kan worden gedaan op de forfaitaire (en eerder gunstige) waardering uit het KB/WIB, hetgeen kan resulteren in een lager voordeel van alle aard(*).

De belastingplichtige zal hiermee wel zelf aan de slag moeten aangezien de Administratie Opmetingen en Waarderingen in principe enkel een kadastraal inkomen zal vaststellen voor onroerende goederen die toebehoren aan een persoon die onderworpen is aan de personenbelasting of de rechtspersonenbelasting. Op basis van het wetsontwerp is het evenwel perfect mogelijk om zelf dit kadastraal inkomen te bepalen.

De fiscale administratie zal dit waarschijnlijk niet zonder meer aanvaarden, maar het komt ons voor dat de beperking van de forfaitaire waardering tot de in België gelegen onroerende goederen een vorm van discriminatie uitmaakt.

() Let op, in het land van ligging van het onroerend goed kunnen hier eveneens fiscale gevolgen aan verbonden zijn, en dit op basis van de interne wetgeving van het land van ligging.*Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsberichten

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Italië?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België al eerder door het Hof v…

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Spanje?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

België opnieuw veroordeeld voor regels rond aangifte buitenlands vastgoed

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), o…

Lees meer

Wordt uw buitenlands vastgoed binnenkort anders belast?

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft. Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is…

Lees meer

Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere suc…

Lees meer

België nogmaals veroordeeld door Europa voor ongelijke fiscale behandeling van Europees vastgoed

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen? Waarover …

Lees meer

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing …

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed: een kritische kijk op het aangifteformulier

In een vorig artikel zetten wij voor u een aantal praktische aspecten van de nieuwe aangifte van buitenlands vastgoed op een rijtje. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus vorige week massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting (of…

Lees meer

Online aangifte buitenlands vastgoed voortaan mogelijk via MyMinfin!

In juni 2021 kondigden we al aan dat de aangifte buitenlands vastgoed van start ging. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus rond die periode massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goederen.…

Lees meer

Eigenaar van Frans vastgoed? Een overzicht van de gevolgen die het gewijzigde dubbelbelastingverdrag met zich meebrengt

Na vele jaren onderhandelen zijn de Belgische en Franse overheden op 9 november jl. toch tot een akkoord gekomen. Eens alle parlementen de tekst geratificeerd hebben, zal het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in principe in werking treden. Dit zal allicht ten vroegste op 1 …

Lees meer

Buitenlands vastgoed: toekenning van uw kadastraal inkomen - What’s next?

Niet akkoord met uw kadastraal inkomen? Het kadastraal inkomen wordt bepaald op basis van de informatie die de belastingplichtige zelf heeft meegedeeld. In principe moet voor gebouwen de actuele verkoopwaarde worden opgegeven. Mocht u hierover niet beschikken, zijn er evenwel enkele alternatieven…

Lees meer

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Frankrijk werd goedgekeurd. Het is nog niet zeker wanneer dit in werking zal treden, maar wellicht zal dit niet het geval zijn voor januari 2023. Toch kan het interessant zijn om alvast na te denken over de impact ervan op uw Franse vakantiewoning…

Lees meer

Aangifte personenbelasting en het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsberichten, zal vanaf aanslagjaar 2022 de belastbare grondslag voor inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen, identiek zijn aan de belastbare grondslag voor inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Om die reden wordt aan buitenlands vastgoed - …

Lees meer

Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Het mooie weer of de natuur, de andere levensstijl of een nieuwe job? Wat ook de reden voor een verhuizing naar het buitenland is, voor de meesten is het geen sprong in het onbekende. ‘We krijgen vaak mensen over de vloer die al veel in Frankrijk of Spanje op vakantie zijn geweest of er al een t…

Lees meer

Ruim 175.000 Belgen bezitten buitenlands vastgoed

Dit weekend kon De Tijd zijn handen leggen op de officiële cijfers van de FOD Financiën inzake Belgen met vastgoed in het buitenland. Het artikel geeft aan dat ruim 175.000 Belgen vastgoed in het buitenland bezitten. Uit de cijfers blijkt dat voornamelijk Frankrijk en Spanje populair zijn bij de B…

Lees meer

Nieuwe meldingsplicht voor de eigenaars van een Frans onroerend goed

Bezit u een tweede verblijf in Frankrijk? Vergeet dan niet om vòòr 30 juni 2023 de nodige meldingen te doen bij de Franse belastingdienst. Elke eigenaar van een Frans onroerend goed is zich bewust van de taxe d’habitation, een lokale vastgoedbelasting die verschuldigd is door de gebruiker van het pan…

Lees meer

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten?

Introductie van het Belgisch kadastraal inkomen (KI) voor buitenlands vastgoed Ons land is in het verleden door het Hof van Justitie bij herhaling op de vingers getikt voor de manier waarop het inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen aan de personenbelasting onderwerpt. Die…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info