Aangifte personenbelasting en het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Aangifte personenbelasting en het kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Sinds 1 januari 2021 geldt een nieuw belastingregime voor buitenlands vastgoed waarbij het kadastraal inkomen ook voor buitenlandse onroerende goederen dient als hoeksteen voor de belastbare grondslag. Maar wat als u nog geen betekening van het kadastraal inkomen heeft ontvangen? Of wat als u bezwaar heeft aangetekend tegen uw kadastraal inkomen en nog geen beslissing hieromtrent heeft ontvangen? Gelet op de nakende indieningstermijn voor de aangifte in de personenbelasting via Tax-On-Web, vatten wij voor u nog even concreet een aantal belangrijke aandachtspunten samen.

Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsberichten, zal vanaf aanslagjaar 2022 de belastbare grondslag voor inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen, identiek zijn aan de belastbare grondslag voor inkomsten uit in België gelegen onroerende goederen. Om die reden wordt aan buitenlands vastgoed - net zoals dit voor Belgisch onroerend goed het geval is - een kadastraal inkomen toegekend.

Indien u buitenlands vastgoed bezit, moest u hiervoor een aangifte gedaan hebben bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen (‘het kadaster’). In principe zou u in navolging daarvan een aangetekend schrijven hebben ontvangen waarin het kadastraal inkomen van het onroerend goed in kwestie werd vastgesteld.(1)

Het is dit kadastraal inkomen dat vermeld zal moeten worden in uw aangifte voor het aanslagjaar 2022 indien het een gebouw betreft dat u niet verhuurt of dat u verhuurt voor privé-doeleinden aan particulieren.

Pro memorie lichten we nog even bondig toe hoe u in voorkomend geval het inkomen zal moeten aangeven. Concreet zal u het toegekende (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen moeten vermelden naast respectievelijk code 1106 en 2106 (weliswaar in functie van de eigendomsverhouding en a rato van het aantal dagen dat u de woning gedurende inkomstenjaar 2021 in uw bezit had). Aangezien u de buitenlandse inkomsten aangeeft onder dezelfde codes als uw eventuele Belgische onroerende inkomsten, wordt ook een (nieuw) vak III.B. voorzien in de aangifte waarin u zal moeten verduidelijken welk gedeelte van uw aangegeven onroerende inkomsten voortvloeit uit uw buitenlands vastgoed. U moet hierbij telkens het land, de code en het aangegeven bedrag vermelden. Het is van belang om ook dit vak in te vullen voor de toepassing van de vrijstelling met progressievoorbehoud (in geval er een dubbelbelastingverdrag van toepassing is) of de belastingvermindering ten belope van 50% (in geval er geen dubbelbelastingverdrag van toepassing is).(2)

WAT ALS U NOG NOG GEEN BETEKENING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN HEEFT ONTVANGEN?

Wij stellen evenwel vast dat een aantal belastingplichtigen de betekening van het kadastraal inkomen nog niet heeft mogen ontvangen, en dit ondanks het feit dat er tijdig een aangifte van het buitenlands onroerend goed werd ingediend bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen.

Indien u zich in deze situatie bevindt, is het o.i. aangewezen om een individueel uitstel van de aangifte te vragen bij uw belastingkantoor. Telefonisch werd ons reeds bevestigd door de fiscale administratie dat er intern richtlijnen zijn om dergelijk individueel uitstel onverwijld toe te staan.

WAT ALS U HET TOEGEKEND KADASTRAAL INKOMEN BETWIST?

Indien u niet akkoord bent met het kadastraal inkomen, is het - zoals toegelicht in ons eerder nieuwsbericht- mogelijk een bezwaarschrift in te dienen binnen een termijn van twee maanden na de datum van betekening van het kadastraal inkomen. U zal hierbij het inkomen moeten vermelden dat u stelt tegenover datgene dat aan het onroerend goed is toegekend (art. 499 WIB).

We denken hierbij in eerste instantie aan de situatie waarin er een fout in de berekeningswijze van de fiscus is geslopen. In dat geval, kan u eenvoudigweg een controleberekening maken en dit bedrag in de plaats stellen. Het is evenwel ook mogelijk dat u niet akkoord bent met de hoogte van het bedrag van het kadastraal inkomen, bijvoorbeeld wanneer u dit vergelijkt met de hoogte van het kadastraal inkomen van gelijkaardige Belgische onroerende goederen. In dat geval is het o.i. verdedigbaar dat u op basis van een aantal geschikte vergelijkingspunten binnen België (gebouwen uit dezelfde prijsklasse, ouderdom, ligging,...) een kadastraal inkomen in de plaats stelt.(3)

Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend tegen het betekende kadastraal inkomen, is de kans groot dat u nog geen beslissing hieromtrent heeft mogen ontvangen.

Hoe vult u in voorkomend geval uw aangifte personenbelasting in? Geeft u dan het door de administratie betekende kadastraal inkomen aan of datgene dat zelf naar voren werd geschoven in het kader van het bezwaar?

Principieel dient het (betwiste) kadastraal inkomen dat door de administratie werd gevestigd in de aangifte opgenomen te worden. Op grond van art. 503 jo. 376 WIB kan vervolgens, bij een succesvol bezwaar, de te veel betaalde belasting in principe teruggevorderd worden middels een ambtshalve ontheffing.

Nu reeds, voorafgaand aan de beslissing over het ingediende bezwaar, het lagere kadastraal inkomen vermelden op de aangifte zou immers aanleiding kunnen geven tot een controle en tot een belastingverhoging, indien het bezwaar zou worden afgewezen.

(1) Voor een meer uitvoerige bespreking van het aangifteformulier verwijzen wij u graag naar onder eerdere nieuwsberichten hieromtrent: https://www.cazimir.be/nieuws/aangifte-van-start;
https://www.cazimir.be/nieuws/aangifte-buitenlands-vastgoed-een-kritische-kijk-op-het-aangifteformulier;
https://www.cazimir.be/nieuws/online-aangifte-buitenlands-vastgoed-voortaan-mogelijk-via-myminfin

(2) Een bezwaarschrift kan worden ingediend indien er bijvoorbeeld een fout
Zie ook ons eerder nieuwsbericht hieromtrent: https://www.cazimir.be/nieuws/buitenlands-vastgoed-toekenning-van-uw-kadastraal-inkomen-whats-next

(3) De artikelen 477 en 478 WIB voorzien immers in verschillende methoden tot vaststelling van het kadastraal inkomen. Eén van deze methoden betreft de vergelijkingsmethode (artikel 477, §1, lid 1 in fine en lid 2 WIB).Terug naar overzicht
Icon nieuwsberichten

Dit nieuwsbericht behoort tot een reeks.
Bekijk hieronder de andere berichten uit deze reeks.

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Italië?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

Aan te geven inkomsten van verhuurd buitenlands vastgoed

In een recent arrest oordeelde het Hof van Beroep van Luik dat het verschil in behandeling tussen onroerend goed dat wordt verhuurd voor residentieel gebruik naargelang het in België dan wel in de EU gelegen is, ongeoorloofd is. Dit was enigszins te verwachten, nadat België al eerder door het Hof v…

Lees meer

Aangifte buitenlandse woning - wat is de huurwaarde in Spanje?

Het inkomen van een buitenlands onroerend goed moet in de aangifte personenbelasting opgenomen worden. Dit inkomen is in principe enkel belastbaar in het buitenland, maar het wordt wel in aanmerking genomen om het progressieve tarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België …

Lees meer

België opnieuw veroordeeld voor regels rond aangifte buitenlands vastgoed

In een nieuw arrest van het Europees Hof van Justitie (C-110/17 van 12 april 2018) is België opnieuw veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling tussen Belgisch en Europees vastgoed. Hoewel het niet de eerste keer is dat België op dit punt wordt veroordeeld (C-489/13 van 11 september 2014), o…

Lees meer

Wordt uw buitenlands vastgoed binnenkort anders belast?

Europa zet België onder druk om de verschillende fiscale behandeling van Belgisch en buitenlands vastgoed weg te werken. Dat kan positief zijn voor wie een buitenlands huis heeft. Vastgoed in België wordt belast op basis van het geïndexeerd kadastraal inkomen (ki), verhoogd met 40 procent. Dat ki is…

Lees meer

Kosteloos gebruik van een villa aan de Côte d’Azur als bedrijfsleider? De berekening van het VVAA maakt een discriminatie uit.

Heel wat Belgen bezitten vandaag een vakantiewoning in het buitenland. Het aankopen met de vennootschap is in sommige gevallen voordeliger. Zo kan er ‘bruto-geld’ van de vennootschap worden gebruikt, wordt er meerwaardebelasting (op aandelen) vermeden en is dit een handige tool voor de latere suc…

Lees meer

België nogmaals veroordeeld door Europa voor ongelijke fiscale behandeling van Europees vastgoed

Afgelopen donderdag heeft het Europees Hof van Justitie (C-842/19 van 12 november 2020) België veroordeeld tot een boete voor het niet aanpassen van de regelgeving inzake de fiscale behandeling van (buitenlandse) onroerende goederen. Heeft dit arrest een impact op uw onroerende goederen? Waarover …

Lees meer

Lagere belasting voor eigenaars met buitenlands vastgoed in zicht

Inmiddels is ons land reeds drie keer veroordeeld voor de ongelijke fiscale behandeling van buitenlandse onroerende goederen. Op 1 december heeft de minister van Financiën een oplossing op de regeringstafel gelegd om komaf te maken met deze ongelijke behandeling. Wenst u te weten wat deze oplossing …

Lees meer

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed

Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van buitenlands vas…

Lees meer

Een kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed wereldwijd

In ons nieuwsbericht van 11 februari zetten wij reeds de belangrijkste aandachtspunten van het wetsontwerp over het nieuwe belastingregime voor buitenlands vastgoed op een rij. Diezelfde dag nog werd dit wetsontwerp goedgekeurd door de Kamer. De wet zal allicht deze maand nog gepubliceerd worden in…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed gaat van start!

Heeft u dit jaar een buitenlands onroerend goed aangekocht? Vergeet dan niet dat u dit spontaan moet melden aan de fiscus binnen vier maanden na de aankoop. Bovendien loopt eind deze maand ook de afwijkende aangiftetermijn af voor een belastingplichtige die een buitenlands onroerend goed heeft…

Lees meer

Aangifte buitenlands vastgoed: een kritische kijk op het aangifteformulier

In een vorig artikel zetten wij voor u een aantal praktische aspecten van de nieuwe aangifte van buitenlands vastgoed op een rijtje. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus vorige week massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting (of…

Lees meer

Online aangifte buitenlands vastgoed voortaan mogelijk via MyMinfin!

In juni 2021 kondigden we al aan dat de aangifte buitenlands vastgoed van start ging. Dit naar aanleiding van het aangifteformulier dat de fiscus rond die periode massaal verzonden heeft aan al wie in vorige aangiftes in de personenbelasting melding maakte van zijn buitenlandse onroerende goederen.…

Lees meer

Eigenaar van Frans vastgoed? Een overzicht van de gevolgen die het gewijzigde dubbelbelastingverdrag met zich meebrengt

Na vele jaren onderhandelen zijn de Belgische en Franse overheden op 9 november jl. toch tot een akkoord gekomen. Eens alle parlementen de tekst geratificeerd hebben, zal het nieuwe dubbelbelastingverdrag tussen België en Frankrijk in principe in werking treden. Dit zal allicht ten vroegste op 1 …

Lees meer

Buitenlands vastgoed: toekenning van uw kadastraal inkomen - What’s next?

Niet akkoord met uw kadastraal inkomen? Het kadastraal inkomen wordt bepaald op basis van de informatie die de belastingplichtige zelf heeft meegedeeld. In principe moet voor gebouwen de actuele verkoopwaarde worden opgegeven. Mocht u hierover niet beschikken, zijn er evenwel enkele alternatieven…

Lees meer

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag met Frankrijk

Een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen ons land en Frankrijk werd goedgekeurd. Het is nog niet zeker wanneer dit in werking zal treden, maar wellicht zal dit niet het geval zijn voor januari 2023. Toch kan het interessant zijn om alvast na te denken over de impact ervan op uw Franse vakantiewoning…

Lees meer

Wonen in het buitenland? Dit zijn de verregaande gevolgen voor uw geld

Het mooie weer of de natuur, de andere levensstijl of een nieuwe job? Wat ook de reden voor een verhuizing naar het buitenland is, voor de meesten is het geen sprong in het onbekende. ‘We krijgen vaak mensen over de vloer die al veel in Frankrijk of Spanje op vakantie zijn geweest of er al een t…

Lees meer

Ruim 175.000 Belgen bezitten buitenlands vastgoed

Dit weekend kon De Tijd zijn handen leggen op de officiële cijfers van de FOD Financiën inzake Belgen met vastgoed in het buitenland. Het artikel geeft aan dat ruim 175.000 Belgen vastgoed in het buitenland bezitten. Uit de cijfers blijkt dat voornamelijk Frankrijk en Spanje populair zijn bij de B…

Lees meer

Nieuwe meldingsplicht voor de eigenaars van een Frans onroerend goed

Bezit u een tweede verblijf in Frankrijk? Vergeet dan niet om vòòr 30 juni 2023 de nodige meldingen te doen bij de Franse belastingdienst. Elke eigenaar van een Frans onroerend goed is zich bewust van de taxe d’habitation, een lokale vastgoedbelasting die verschuldigd is door de gebruiker van het pan…

Lees meer

Heeft het zin om het Belgisch kadastraal inkomen toegekend aan een buitenlands onroerend goed te betwisten?

Introductie van het Belgisch kadastraal inkomen (KI) voor buitenlands vastgoed Ons land is in het verleden door het Hof van Justitie bij herhaling op de vingers getikt voor de manier waarop het inkomsten uit in het buitenland gelegen onroerende goederen aan de personenbelasting onderwerpt. Die…

Lees meer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info