Family Business Advising

In welke sector uw familiebedrijf ook actief is en ongeacht de complexe uitdagingen die op u afkomen, ons team staat u bij met een brede waaier aan gepersonaliseerde diensten en met objectief, professioneel advies.

Zorgzame planning en een open, heldere communicatie zijn twee belangrijke voorwaarden voor een gezond familiebedrijf. Succesvolle ondernemingen hebben een duidelijke visie die een weerspiegeling is van de familiewaarden. Een visie ook waar alle medewerkers achterstaan. Ze slagen erin de zakelijke doelen van de onderneming in balans te brengen met de persoonlijke talenten en drijfveren van de mensen die er werken.

Wij helpen u met het zorgvuldig uittekenen en invoeren van processen om zowel de familie als de bedrijfsrisico's te managen. Zo maakt u de onderneming duurzaam sterker en voorkomt u dat uw bedrijf stuurloos wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals bij een plots overlijden of een conflict, of wanneer uw onderneming voor een transitie staat. Anticiperen, dat is ons vak.

Reken op Cazimir om:

 • de familiale visie en waarden helder te formuleren
 • een plan uit te werken om het familiebedrijf aan de volgende generatie over te dragen
 • mee na te denken over een strategie om de zeggenschap te verzekeren over de generaties heen
 • een familiecharter uit te schrijven
 • conflicten te beheersen binnen de familie
 • family governance-structuren uit te tekenen zoals een familieraad en een familievergadering
 • open en duidelijke communicatie te faciliteren binnen de familie

We streven steeds naar een multidisciplinaire aanpak, in nauwe samenwerking met uw boekhouder, accountant, notaris, revisor, bankier en andere adviseurs. Een met alle partijen afgestemde oplossing, daar bent u het meest mee gediend.

Uiteraard spelen we maximaal in op de noden en wensen van uw onderneming. Gezamenlijke infosessies voor de sleutelfiguren in uw organisatie, individuele gesprekken met familieleden of workshops om de familiewaarden in kaart te brengen, … reken op ons voor een passend traject, van concept tot implementatie.

Uw contactpersoon in deze materie is Olivier De Keukelaere.

  Terug naar overzicht

  Gerelateerde nieuwsberichten en publicaties

  3 voorwaarden voor een geslaagde bedrijfsopvolging

  Olivier De Keukelaere

  Je familie kies je niet zelf. Het vlot samenwerken als familie binnen één bedrijf is daarom niet altijd eenvoudig. Deze dynamiek speelt niet alleen wanneer de familieleden in het bedrijf zelf actief zijn, maar evengoed wanneer ze als aandeelhouders/bestuurders om de zoveel tijd rond de v…

  Lees meer

  Over het sprookje van ‘de Communicatie’

  Olivier De Keukelaere schrijft over het sprookje van ‘de Communicatie’. In elk handboek over bedrijfsopvolging lees je dat een goede communicatie tussen de familieleden noodzakelijk is. Daarvoor worden er familieraden georganiseerd, familiecharters geschreven, raden van bestuur samengesteld. En dit…

  Lees meer

  Hoe kunt u de voogdij van uw minderjarige kinderen regelen?

  Nathalie Labeeuw

  Ouders wensen vaak zekerheid te bekomen over wie er voor hun minderjarige kinderen zal zorgen, indien zij beiden zouden overlijden op een moment dat de kinderen nog minderjarig zijn. Zolang één ouder in leven is, zal deze in principe het ouderlijk gezag uitoefenen. Deze zekerheid kunnen zij v…

  Lees meer

  Burgerlijke maatschap en schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik toch nog mogelijk voor 1 juni 2017

  Olivier De Keukelaere

  Op 26 april 2017 heeft de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) een toevoeging gedaan aan het intussen bekende standpunt van de gesplitste aankoop / gesplitste inschrijving (SP 15004). Wij hebben dit standpunt al toegelicht in eerdere artikels ("schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik onder vuur";…

  Lees meer

  Schenkingen van familiale ondernemingen/vennootschappen met een beding van fideicommissum de residuo: standpunt VLABEL

  Nathalie Labeeuw

  Familiale ondernemingen en aandelen van familiale vennootschappen kunnen worden geschonken met vrijstelling van schenkbelasting. VLABEL heeft recent een standpunt gepubliceerd over schenkingen de residuo van aandelen van familiale vennootschappen of familiale ondernemingen. Schenkingen de residuo …

  Lees meer

  Belangrijke impact van het gewijzigd ondernemingsrecht op uw maatschap!

  Ellen Quintelier

  Ten gevolge van de hervorming van het ondernemingsrecht wordt een nieuw (moderner) ondernemingsbegrip ingevoerd. Overeenkomstig het gewijzigd Wetboek Economisch Recht (WER), zal elk van volgende organisaties als een onderneming worden beschouwd: a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een…

  Lees meer

  De statutaire zaakvoerder van de maatschap: niet onfeilbaar

  Eline Beeken

  Het Hof van Beroep te Gent stelt in haar arrest van 5 september 2018 dat ook het zaakvoerderschap van een burgerlijke maatschap een fiduciair mandaat is, dat de zaakvoerder in het belang van de maatschap, en dus niet louter in eigen belang, dient uit te oefenen. Het arrest betreft een bevestiging…

  Lees meer

  Is mijn maatschap (plots) btw-plichtig?

  Rosanne Van Gael

  De Wet van 15 april 2018 die het ondernemingsrecht hervormde, kwalificeert de maatschap vanaf 1 november 2018 als een ‘onderneming’. Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat elke maatschap zich verplicht in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) moet inschrijven. Bestaande maatschappen kregen hie…

  Lees meer

  Doorstart van de financial assistance?

  Francis van der Haert

  In veel overnamedossiers, zowel in rechtstreekse verkopen aan externe partijen, als in management buy-out structuren of familiale uitkopen, speelt de vraag of het vermogen van de targetvennootschap kan worden aangewend om de overname van haar aandelen te faciliteren. Indien deze steunverlening…

  Lees meer

  Reeks - Ondernemers tijdens Covid-19: Beraadslaging zonder samen te komen?

  Francis van der Haert

  COVID-19 heeft sinds enkele weken een rechtstreekse impact op elk aspect van ons dagelijks leven, en zeker ook op het bedrijfsleven. De huidige crisis maakt het voor ondernemers niet gemakkelijk om zich te organiseren. Zo heeft het samenscholingsverbod een directe impact op de besluitvorming in…

  Lees meer

  Reeks - Ondernemers tijdens Covid-19: Aandeelhoudersbesluiten - Beperkte impact van KB nr. 4

  Francis van der Haert

  Met haar recente KB wenst de Federale Overheid een tijdelijke versoepeling van de regels inzake besluitvorming in te voeren. Naast enkele beperkte maatregelen voor het bestuur, voorziet het KB ook een oplossing voor het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders. COVID-19 heeft sinds…

  Lees meer

  Hoe vermijden dat uw drugsverslaafde kind uw hele erfenis opsnuift?

  Nathalie Labeeuw

  Gegeven is gegeven, is het adagium bij schenkingen. Alle schenkingen – behalve deze aan uw huwelijkspartner – zijn onherroepelijk. ‘De wet bepaalt dat een schenking niet kan worden teruggedraaid, behalve wegens het niet vervullen van de voorwaarden of ondankbaarheid tegenover de schenker. De wet somt …

  Lees meer

  De inkoop van eigen aandelen, een deur opent op vennootschapsrechtelijk vlak maar sluit op fiscaalrechtelijk vlak.

  Flore Versmessen en Francis van der Haert

  Een inkoop van eigen aandelen houdt in dat een vennootschap aandelen die zij zelf heeft uitgegeven, aankoopt van een aandeelhouder en eventueel blijft aanhouden. De handeling is van oudsher onderworpen aan strenge voorwaarden, die strikt moeten worden nageleefd, op straffe van nietigheid van de…

  Lees meer

  Opgelet voor zogenaamde “bestuurders op papier”: ook zij lopen risico op aansprakelijkheid !

  William Lietaer 

  In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” hou…

  Lees meer

  Vrijheid van ondernemen van een bestuurder primeert op concurrentieverbod volgens Cassatie

  William Lietaer 

  Er bestaat weinig discussie over het feit dat een bestuurder tijdens zijn mandaat geen concurrentie mag aangaan met de vennootschap waarin hij bestuurder is. Dit principe werd niet in een wet ingeschreven maar wordt afgeleid uit het algemeen principe dat bestuurders hun mandaat te goeder trouw…

  Lees meer

  Het eenhoofdig worden van vennootschappen onder het WVV: voor de BV en de NV nog steeds neerleggings- en publicatieplicht

  Francis van der Haert

  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) heeft de eenhoofdigheid volledig gefaciliteerd voor besloten vennootschappen (“bv”) en naamloze vennootschappen (“nv”). Onder het gewijzigde vennootschapsrecht kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon de enige aandeelhouder zijn van ee…

  Lees meer

  Competent, toegewijd en duurzaam eigenaarschap rond het familiebedrijf

  Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

  Familiebedrijven worden regelmatig bestempeld als ‘onprofessionele, weinig gestructureerde ondernemingen’. Klassiek stelt men dat de meeste familiebedrijven, naarmate ze groter en ouder worden, profiteren van het formaliseren van bepaalde processen en structuren. Het professionaliseren van de ond…

  Lees meer

  Reeks: Wanneer de bedrijfsopvolging buiten de familie wordt gezocht - deel 1

  Francis van der Haert

  Eén van de aandachtspunten waarmee de verkopende familie moet rekening houden, is dat zij nog enkele jaren zal moeten instaan voor feiten uit het verleden, waarvoor de koper zich zal wensen in te dekken. Het is genoegzaam bekend dat de wetgeving (de gemeenrechtelijke koopvernietigende gebreken) de …

  Lees meer

  Reeks: Wanneer de bedrijfsopvolging buiten de familie wordt gezocht - deel 2

  Francis van der Haert

  In een vorig artikel bespraken we hoe een koper van aandelen middels een specifieke clausule in de verkoopovereenkomst, de onderzoeksplicht die op hem rust contractueel kan afzwakken en zelfs kan omkeren naar een algemene informatieverplichting van de verkoper. Zo bewapent de koper zich om alsnog…

  Lees meer

  Belastbare grondslag bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking van een familiale vennootschap

  Eline Beeken

  De Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent is in haar vonnis dd. 6 januari 2022 zeer duidelijk inzake de berekeningswijze van de verschuldigde schenkbelasting bij een kapitaalvermindering binnen de drie jaar volgend op de schenking onder het gunstregime voor de overdracht van familiale vennootschappen:…

  Lees meer

  VLABEL stemt in met gebruik burgerlijke maatschap om schenker controle over familiebedrijf te laten behouden

  Olivier De Keukelaere en Eline Beeken

  Lees meer

  Familiale bedrijfsopvolging en het nieuwe vennootschapsrecht: De flexibele BV als nieuw instrument voor vermogensplanning?

  Eveline Vanthorre en Olivier De Keukelaere

  Lees meer

  Het Vlaamse gunstregime inzake schenkbelasting voor familiebedrijven

  Nathalie Labeeuw

  Lees meer

  Impact WVV op de overdracht van het familiebedrijf

  Olivier De Keukelaere en Eveline Vanthorre

  Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Met het nieuwe WVV beoogde de wetgever een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht. Vooral de geflexibiliseerde besloten vennootschap springt hierbij in…

  Lees meer

  De overdracht van het familiebedrijf na het afsluiten van de kaasroute

  Olivier De Keukelaere

  De federale regering heeft beslist om ‘de kaasroute’ te sluiten. Dit betekent dat elke notariële schenkingsakte verplicht in België geregistreerd moet worden, waardoor in principe schenkbelasting verschuldigd wordt. Voor familiebedrijven bestaat een fiscaal gunstregime, maar niet elk familiebedrijf komt …

  Lees meer

  Controle op en inkomsten behoud uit het familiebedrijf. Met of zonder controlestructuur?

  Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

  Bedrijfsleiders die hun bedrijf overdragen aan de volgende generatie willen dikwijls een bepaalde vorm van zeggenschap over het familiebedrijf en een bepaalde inkomstenstroom uit het familiebedrijf behouden. Om aan deze wensen te voldoen, wordt het familiebedrijf klassiek voorafgaandelijk aan de…

  Lees meer

  M&A fundamentals. : De organisatie en optimalisatie van een familiale bedrijfsoverdracht

  Olivier De Keukelaere

  Een bedrijfsoverdracht of -overname is een complexe puzzel, die doorkruisd wordt door aspecten van het ondernemingsrecht, corporate finance en fiscaliteit. In een familiale context wordt nog een extra dimensie toegevoegd omdat de overlater vaak de wens heeft om toch nog zeggenschap te behouden.…

  Lees meer

  Familiale bedrijfsopvolging en het nieuwe vennootschapsrecht: de flexibele BV als nieuw instrument voor vermogensplanning?

  Olivier De Keukelaere

  Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Met het nieuwe WVV beoogde de wetgever een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht. Vooral de geflexibiliseerde besloten vennootschap springt hierbij in…

  Lees meer

  Hoe een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

  Olivier De Keukelaere

  Voor een bedrijfsopvolging bestaan er geen ‘best practices’, enkel ‘best processes’. Evenmin kunnen we voor elke bedrijfsopvolging dezelfde oplossing gebruiken. Dit maakt het voor de adviseur bijzonder uitdagend, waarbij louter technische kennis (juridisch, fiscaal, financieel) niet volstaat. Daarom …

  Lees meer

  Hoe een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

  Olivier De Keukelaere

  Voor een bedrijfsopvolging bestaan er geen ‘best practices’, enkel ‘best processes’. Evenmin kunnen we voor elke bedrijfsopvolging dezelfde oplossing gebruiken. Dit maakt het voor de adviseur bijzonder uitdagend, waarbij louter technische kennis (juridisch, fiscaal, financieel) niet volstaat. Daarom …

  Lees meer

  Client seminar - Aandelenparticipatie voor key medewerkers binnen de familiale onderneming: a match made in heaven

  Veerle Lerut en Francis van der Haert

  Bedrijven zijn steeds op zoek naar goede medewerkers en manieren om deze goede werkkrachten aan boord te houden. Goede medewerkers belonen, motiveren en binden aan de onderneming is belangrijker dan ooit, in het bijzonder binnen de context van de familiale of internationale ondernemingen. Tijdens…

  Lees meer

  Hoe een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

  Olivier De Keukelaere

  Voor een bedrijfsopvolging bestaan er geen ‘best practices’, enkel ‘best processes’. Evenmin kunnen we voor elke bedrijfsopvolging dezelfde oplossing gebruiken. Dit maakt het voor de adviseur bijzonder uitdagend, waarbij louter technische kennis (juridisch, fiscaal, financieel) niet volstaat. Daarom …

  Lees meer

  Hoe een familiale bedrijfsoverdracht organiseren

  Olivier De Keukelaere

  Voor een bedrijfsopvolging bestaan er geen ‘best practices’, enkel ‘best processes’. Evenmin kunnen we voor elke bedrijfsopvolging dezelfde oplossing gebruiken. Dit maakt het voor de adviseur bijzonder uitdagend, waarbij louter technische kennis (juridisch, fiscaal, financieel) niet volstaat. Daarom …

  Lees meer

  Organisatie van de familiale bedrijfsoverdracht: een praktische benadering

  Olivier De Keukelaere

  Aan de hand van enkele praktische casussen, licht Olivier De Keukelaere tijdens dit seminarie toe hoe een familiale bedrijfsoverdracht kan worden georganiseerd, waarbij er rekening wordt gehouden met de bezorgdheden van de bedrijfsleider en er op fiscaal vlak wordt geoptimaliseerd. Onder meer…

  Lees meer

  Verbindende Communicatie voor vennootschappen en familiebedrijven

  Olivier De Keukelaere

  Wat als je succes een probleem wordt … Je hebt in je jaren als ondernemer al je tijd en vermogen in je zaak gestoken. Maar wanneer je de fakkel wil doorgeven krijg je een probleem: slechts één van de kinderen wil de zaak verderzetten, of een vennoot wil zijn aandelen niet verkopen, of juist wel. Hoe…

  Lees meer

  Vermogensplanning tussen ondernemer (huwelijks) - partner

  Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

  Hoe kan een ondernemer zijn/haar gehuwde of samenwonende partner financieel veilig stellen en welke nieuwe mogelijkheden bieden het nieuwe erf-, huwelijksvermogens- en vennootschapsrecht. Welke planningstechnieken tussen partners zijn voorhanden en hoe beoordeelt de Vlaamse belastingadministratie…

  Lees meer

  Verbindende Communicatie voor vennootschappen en familiebedrijven

  Olivier De Keukelaere

  In deze training zoomen we in op de specifieke uitdagingen waarmee bestuurders geconfronteerd worden, zoals de overdracht van het familiebedrijf, het organiseren van mandaten of de slagkracht van het bedrijf behouden en het bespreken van deze onderwerpen tijdens een bijeenkomst. In het eerste deel…

  Lees meer

  Stichting en trust - Postgraduaat vermogens- en successieplanning

  Olivier De Keukelaere

  Een goede vermogens- en successieplanning vereist een multidisciplinaire aanpak. Nadat we het civiel- en fiscaalrechtelijk kader bestudeerd hebben, brengen we deze principes samen met de financieel-economische aspecten in een aantal topics. In deze topics onderzoeken we een aantal klassieke…

  Lees meer

  Successieplanning: Overdracht van familiale ondernemingen

  Olivier De Keukelaere

  De lessenreeks Successieplanning richt zich tot de medewerkers van advocaten, notarissen, accountants en belastingconsulenten die zich wensen te bekwamen in vermogens- en successieplanning. Om die reden ligt de klemtoon op de basisbeginselen die de planning beheersen. Bijgevolg is de lessenreeks,…

  Lees meer

  Aandelenopties: de fiscaliteit

  Veerle Lerut

  Een 'aandelenoptie' is het recht om gedurende een bepaalde termijn, een bepaald aandeel te verwerven tegen een bepaalde prijs. Wanneer een vennootschap-werkgeefster aan haar werknemers of bedrijfsleiders aandelenopties toekent, voorziet de Belgische wetgeving onder voorwaarden in een potentieel…

  Lees meer

  De maatschap als controlestructuur - nog nuttig?

  Eline Beeken en Olivier De Keukelaere

  Bij de overdracht van vermogen in het kader van vermogens-en successieplanning, wenst men vaak een bepaalde vorm van controle en inkomstenstroom voor te behouden. Om aan deze wens tegemoet te kunnen komen, wordt er klassiek beroep gedaan op een controlestructuur. Het vermogen wordt dan…

  Lees meer

  Denk aan uw toekomst en kies voor een zorgvolmacht!

  Evelien Vande Putte

  Wat indien u later omwille van omstandigheden (ongeval, coma, ziekte, dementie) niet meer in staat bent om uw vermogen zelfstandig te beheren? Ook voor die situatie kunt u nu reeds maatregelen treffen en bepalen wie uw vermogen dan voor u zal beheren. Dit geeft een zeker comfort en is dan ook een…

  Lees meer

  VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

  Nathalie Labeeuw

  In een standpunt van 13 juni 2016 (nummer 16053, publicatie 7 juli 2016) heeft de Vlaamse Belastingdienst uitspraak gedaan over de fiscale gevolgen van een zogenaamd langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding met last. VLABEL aanvaardt dergelijke bedingen, al is er toch een belangrijke…

  Lees meer

  Reeks kinderloze koppels: Het erfrecht van mijn partner

  Elisabeth Janssens en Rinse Elsermans

  Inleiding In het eerste artikel van deze reeks werd het wettelijk erfrecht besproken dat uitwerking krijgt wanneer een alleenstaande erflater kinderloos overlijdt en deze bij leven zelf niets heeft geregeld. De erflater kan bij zijn overlijden een echtgeno(o)t(e), een wettelijk of een feitelijk…

  Lees meer

  Reeks kinderloze koppels: Wat kan ik via een testament al dan niet regelen?

  Elisabeth Janssens en Rinse Elsermans

  Inleiding In de eerste twee artikelen van deze reeks hebben wij stilgestaan bij de vererving van de nalatenschap wanneer de erflater bij leven niets heeft geregeld. Zowel het erfrecht van de langstlevende partner, als van de overige familieleden werden nader bekeken. Het is evenwel mogelijk om bij…

  Lees meer

  De Liechtensteinse familiestichting: een paradijselijke planning ver weg van de fiscus of een belastbaar beding (ten behoeve van een derde) gevaarlijk dichtbij?

  Anne-Sophie Stievenard

  Een private stichting kan een pasklare oplossing zijn voor ouders die willen dat hun zorgbehoevend kind ook na hun overlijden de beste zorgen krijgt, voor ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen hun erfenis ondoordacht zullen verbruiken en voor al diegenen die hun vermogen willen afzonderen zodat…

  Lees meer

  RECHTSDAGEN 2021 | SUCCESSIEPLANNING: hoe uw vermogen structureren met het oog op de mildering van erfbelasting | hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen | aandachtspunten anno 2021

  Liesbeth Franck

  Hoe uw vermogen structureren met het oog op de mildering van erfbelasting? Hoe betrek ik de volgende generatie in mijn roerend en/of onroerend vermogen: wat zijn de aandachtspunten anno 2021? De hervormingen in het domein van het burgerlijk, alsook het fiscaal recht volgden elkaar de afgelopen…

  Lees meer

  Familiale bedrijfsopvolging en het nieuwe vennootschapsrecht: de flexibele BV als nieuw instrument voor vermogensplanning?

  Olivier De Keukelaere

  Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Met het nieuwe WVV beoogde de wetgever een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht. Vooral de geflexibiliseerde besloten vennootschap springt hierbij in…

  Lees meer

  Overdracht van het familiaal vermogen – Voorkomen en genezen

  Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans

  Het overdragen van vermogen naar de volgende generatie gebeurt niet altijd zonder slag of stoot. Ruzie binnen de familie, ongelijkheid tussen de kinderen of het gevoel misdeeld te zijn … In dit seminarie benaderen de sprekers deze problematiek vanuit twee verschillende invalshoeken: voorkomen (…

  Lees meer

  Overdracht van het familiaal vermogen - Voorkomen en genezen

  Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans

  Het overdragen van vermogen naar de volgende generatie gebeurt niet altijd zonder slag of stoot. Ruzie binnen de familie, ongelijkheid tussen de kinderen of het gevoel misdeeld te zijn … In dit seminarie benaderen de sprekers deze problematiek vanuit twee verschillende invalshoeken: voorkomen (…

  Lees meer

  Het UBO-register. Het einde van een tijdperk in anonimiteit

  Evelien Vande Putte

  Belgen zijn erom gekend dat ze niet graag praten over hun geld, niet over hun inkomsten en zo mogelijk nog minder over hun vermogen. Deze mentaliteit zat ook jarenlang verankerd in onze wetgeving, die een zeer grote anonimiteit bood met betrekking tot uw vermogen. Over de jaren heen is deze…

  Lees meer

  De minderjarige maat in een burgerlijke maatschap

  Nathalie Labeeuw en Rinse Elsermans

  DE MINDERJARIGE MAAT IN EEN BURGERLIJKE MAATSCHAP DE NOODZAAK VAN MACHTIGING VAN DE VREDERECHTER WAT WIJZIGT ER DOOR DE HERVORMING VAN HET ONDERNEMINGSRECHT? I. De burgerlijke maatschap is een vennootschap met statuten, niet louter een onverdeeldheid en een volmacht van deelgenoten aan een…

  Lees meer

  Het UBO-register en de vennootschap

  Rosanne Van Gael

  De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (ultimate beneficial owners of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de gegevens van de uiteindelijke begunstigden…

  Lees meer

  ​Het UBO-register en de (i)vzw of stichting

  Rosanne Van Gael

  Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB treedt op 31 oktober a.s. in werking, waardoor uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moeten…

  Lees meer

  Alweer algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!

  Rosanne Van Gael

  Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten…

  Lees meer

  Weerom algemeen uitstel inschrijvingsplicht in UBO-register!

  Rosanne Van Gael

  Op 30 juli 2018 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd ter implementatie van het UBO-register. Dit KB trad op 31 oktober in werking, waardoor in principe uiterlijk op 30 november 2018 alle geviseerde Belgische juridische constructies bepaalde informatie over hun uiteindelijk begunstigden moesten…

  Lees meer

  Het UBO-register - update FAQ

  Rosanne Van Gael

  Dat het UBO-register een hot topic is, blijkt duidelijk uit onze website. Inzake het UBO-register communiceerden we reeds over de specifieke regelgeving en registratieverplichtingen die van toepassing zijn op de vennootschap dan wel op de (i)vzw en de private stichting. Ook werd bericht omtrent het…

  Lees meer

  ​Deadline UBO-registraties: (voorlopig) geen sancties!

  Rosanne Van Gael

  Op onze website verschenen al meerdere artikels inzake de UBO-registratie van vennootschappen, vzw’s en stichtingen. Wederom brengen wij hieromtrent bericht uit, ditmaal over de invoegetreding van het centraal register. Het KB dat handelde over de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, trad in w…

  Lees meer

  Schenken van aandelen via het aanpassen van het UBO-register: kan dat?

  Rinse Elsermans

  Eerst en vooral: wat is het UBO-register? De vierde antiwitwasrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/849) voerde voor elke lidstaat van de Europese Unie de verplichting tot het opzetten van een UBO-register (‘ultimate beneficial owners’ of uiteindelijk begunstigden) in. In dit centraal register dienen de geg…

  Lees meer

  De zes belangrijkste bepalingen van het Nederlandse UBO-register

  Hanne Martens

  Op 23 juni 2020 heeft de Nederlandse Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat zorgt voor de introductie in Nederland van het - intussen in België gekende - UBO-register. In tegenstelling tot België heeft men in Nederland niet gekozen voor een nieuw afzonderlijk register, maar wel voor een u…

  Lees meer

  Het UBO-register - De belangrijkste wijzigingen ingevolge het K.B. van 23 september 2020

  Ann-Sofie Ceulemans

  Op 23 september 2020 werd een Koninklijk Besluit uitgevaardigd tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, het centrale register waar alle uiteindelijke begunstigde van een vennootschap of een andere geviseerde Belgische…

  Lees meer

  Nalatigheid op het vlak van UBO-registraties zal vanaf vandaag effectief leiden tot boetes

  Rosanne Van Gael

  De wet van 18 september 2017 verplicht vennootschappen, vzw’s en stichtingen om accurate informatie over hun uiteindelijke begunstigden of ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO’s) in te winnen en te registreren in het UBO-register. In België was de eigenlijke deadline voor de registratie (1) 31 december…

  Lees meer
  Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid. Meer info